Նազիկ Կարապետի Հարությունյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. բարձրագույն, ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանա-գերմանական բաժին (ֆրանսերեն լեզու և գրականություն)
1983 - 1987 թթ. ասպիրանտուրա, ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոն` մանկավարժության տեսություն և պատմություն մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական – «Առաքել Բահաթրյանի մանկավարժական հայացքները», 1989, ԺԳ.00.01, 020 մասնագիտական խորհուրդ, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ
Դոկտորական – «Հայ կրթական գործը սփյուռքում», 2002, ԺԳ.00.01, 020 մասնագիտական խորհուրդ, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1979 - 1989 թթ. Գյումրիի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ֆրանսերեն լեզվի և մանկավարժության դասախոս
1989 - 1993 թթ. ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
1993 - 2005 թթ. ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ
2005 թ-ից ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի պրոֆեսոր
1996 թ-ից մինչև օրս ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի վարիչ

Միջազգային փորձ և համագործակցություն
1994 թ. ԱՄՆ, Կալիֆորնիայի նահանգ, Լոս Անջելեսի պետական համալսարան (UCLA) 4 ամիս դասախոսություններ
1998 թ. Լիբանան, Բեյրութ, Հայագիտական բարձրագույն հիմնարկ, 4 ամիս, դասախոսություններ
1999 թ. Սիրիա, Հալեպ, Հալեպի հայագիտական կենտրոն, 4 ամիս, դասախոսություններ
2000 թ. Հունգարիա, Բուդապեշտ, մասնակցություն միջազգային գիտաժողովին
2001 թ. Իրան, Թեհրան, ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ, 1 ամիս, դասախոսություններ
2002 թ. Լիբանան, Բեյրութ, Մանկավարժության կոնֆերանս
2009 թ. Անգլիա, Լոնդոն, մասնակցություն «Կրթության որակի ապահովում» միջազգային թրեյնինգներին:

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր մանկավարժություն, Սոցիալական մանկավարժություն, Հայ կրթական գործը սփյուռքում, Կրթության կառավարման հիմունքներ, Կրթության որակի ապահովում և վերահսկողություն, Բարձրագույն կրթության երկաստիճան համակարգի կառավարում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեբանություն, մարդու իրավունքներ, ֆրանսերենի դասավանդման մեթոդիկա, երջանկության մանկավարժություն, մանկավարժական վալեոլոգիա, համեմատական մանկավարժություն:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Soros - ի 2007 թ. «Կրթության որակի ապահովում և վերահսկողություն» դրամաշնորհին (թիմի անդամ)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ - ի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
ԵՊՀ Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնի գիտխորհրդի նախագահ
ԵՊՀ մեթոդխորհրդի անդամ
ԵՊՀ - ում գործող ԲՈՀ - ի գիտական աստիճաններ շնորհող մանկավարժության 065 մասնագիտական խորհրդի նախագահ
«Մանկավարժական միտք» գիտա - մեթոդական հանդեսի գլխավոր խմբագիր
«Կրթության զարգացում» ՀԿ - ի նախագահ

Պարգևներ
2009 թ. ՀՀ ԿԳ նախարարության «Հուշամեդալ»
2014 թ. ՀՀ վարչապետի «Հուշամեդալ»
2014 թ. ՀՀ նախագահի կողմից «ՀՀ վաստակավոր մանկավարժի» կոչում
2016 թ.-ին՝ ԵՊՀ Ոսկե մեդալ,
2016 թ.-ին՝ Երևանի Պատվավոր մանկավարժի հուշամեդալ:

nazik.harutyunyan@ysu.am

Նազիկ Կարապետի Հարությունյան

Կենտրոնի տնօրեն, ամբիոնի վարիչ | Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն - Մանկավարժության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հարությունյան Ն. Կ., Ղազարյան Ա. Փ., Ղուկասյան Լ. Հ.

Սոցիալական մանկավարժություն | ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 336 էջ

Арутюнян Н. К., Варданян И. К., Акопян Н. Р., Антанесян С. С., Антонян М., Антипин Л. Н., Бажаева Т. С., Бойко С. В., Аветисян П. С., Айрапетян Э., Булатецкая А. Ю., Быстрянцев С. Б., Гаврилов Л. Б., Гаврилова М. Ю., Галикян Г. Э., Дроздова И. А., Калантарян Э., Кожемякина А. В., Конькова В. Н., Кравцова В. Л., Кравченко С. К., Крупышева Т. С., Кубеев Е. К., Кудрявцева И. А., Лавров E. А., Ламанова Л. А., Магомедова А. М., Магрупова З. М., Максудян А. Р., Мелконян Н. А., Михайлова И. Н., Мкртичян А. Е., Морозова М. А., Мухина М. А., Ненастьева Е. В., Паремузян Н. Г., Пахолкова Е. В., Пашкова К. М., Плюснина В. Н., Поклонцева Л. Н., Розова Л. Е., Савчук Д. А., Сухарева Л. М., Сушкова О. В., Сычева Т. Д., Токмаджян З., Удахина И. С., Ульянова Л. В., Фатхуллин Ю. А., Хавроничев В. И., Хавроничева Н. А., Хачатрян А. Г., Черницкая А. Л., Шилова К. Ю., Шилова О. М., Шитикова Е. В.

Образование, культура и ценностные ориентации современного мира | Филиал СПбГЭУ в г. Череповце, 2016, 285 стр.

Ն. Հարությունյան, Լ. Հայրապետյան, Ա. Ալեքսանյան, Ա. Ղազարյան, Ա. Աշիկյան, Վ. Բաղդասարյան, Ա. Խլոպուզյան

ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին | Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ

Ն.Կ. Հարությունյան

Հայ մանկավարժ կաթողիկոսները | Մենագրություն, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2012, 104 էջ

Ն.Կ. Հարությունյան, Ա. Վ. Աբրահամյան , Ս. Շ. Մկրտչյան

Հայ մանկավարժական հանրագիտարան | Հանրագիտարան, Գիրք Բ, Հայ մանկավարժական մամուլ, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2010թ., 201 էջ
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Н. К. Арутюнян

Филоссофские и антропологические основы педагогики счастья | Сборник статьей Международной научно-методической конференции: "Современная образовательная практика и духовные ценности общества", г. Череповец, 18-19 декабря, 2015, с. 116-119

Ն. Կ. Հարությունյան

Երջանկության մանկավարժություն – 21-րդ դարի որոնումներ | «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2015, Էջ 105-112

Н. К. Арутюнян

Предпосылки формирования социальной педагогики и перспективы его развития | Материалы международной научной конференции под эгидой премьер-министра РА Тиграна Саркисяна «Образование, наука и экономика в вузах и школах. Интеграция в международное образовательное пространство» Цахкадзор, Армения, 24—29 марта 2014 г., с. 145-149

Ն. Կ. Հարությունյան

Սոցիալական մանկավարժության ձևավորման նախադրյալները և զարգացման հեռանկարները | «Մանկավարժական միտք», 2014, թիվ 1-2, Էջ 5-14

Ն. Կ. Հարությունյան

Կրթության զարգացման և որակավորման խնդիրները | «Մանկավարժական միտք», 2013, N 1-2, Էջ 5-11
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   16  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ն. Կ. Հարությունյան

Մայրենի լեզվի ուսուցման հարցերը Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն I աշխատություններում | «Մանկավարժական միտք», 2013, թիվ 1-2, էջ 234-245

Ն. Կ. Հարությունյան

Շուշեցի մանկավարժ Ա. Բահաթրյանի անձի ձևավորման մասին | Հայ գրերի գյուտի և Ամարասի դպրոցի հիմնադրման 1600-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2005, էջ 87-88

Ն. Կ. Հարությունյան

Կիրակնօրյա դպրոցները սփյուռքում (ԱՄՆ, Լիվանան, Սիրիա) | Քրիստոնեության 1700-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2001, էջ 75

Ն. Կ. Հարությունյան

Սոցիալ-հոգեբանորեն խաթարված ընտանիքները և նրանց թողած հետևանքները | Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Վանաձոր, 1998, էջ 4-5

Ն. Կ. Հարությունյան

Գևորգ Մոմջյան – մեծ հայրենասերը և ազգային բարերարը | «Նոր կյանք», 1994, թիվ 33, Լոս Անջելես, ԱՄՆ, էջ 6