Նելլի Վազգենի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, ВЛ № 019000

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Влияние радиального ускорения на биоэлектрическую активность головного мозга», Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ, «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ, Մոսկվա 1987 թ., Գ.00.09

Աշխատանքային փորձ
36 տարի: ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Մարդու ‎‎ֆիզիոլոգիա», «‎‎‎Տարիքային ֆիզիոլոգիա», «Նեյրոֆիզիոլոգիա», «Նեյրոէնդոկրինոլոգիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էլեկտրոֆիզիոլոգիա, Շնչառության ֆիզիոլոգիա

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ֆիզիոլոգների ընկերության անդամ, Ուղեղի միջազգային կազմակերպության Հայաստանի մասնաճյուղի անդամ

Նելլի Վազգենի Սարգսյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Ն. Վ. Սարգսյան, Ս. Լ. Ասատրյան

Լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների փոփոխությունների բնույթը իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցության դինամիկայում | Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2017թ․, 20 2, 60-64 էջ, Հայաստան |

Ծ. Ի. Ադամյան, Ս. Մ. Մինասյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ն. Վ. Սարգսյան, Ս. Լ. Ասատրյան

Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) էրիթրոպոեզ խթանող ազդեցությունը իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում | Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2017, LXIX, pp. 23-29 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ն. Վ. Սարգսյան, Ռ. Կ. Պետրոսյան

Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) և իմոբիլիզացիոն սթրեսի համակցված ազդեցությունը ճագարի արյան գլյուկոզի և լյարդում ու կմախքային մկաններում գլիկոգենի պարունակության վրա | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 3/68, 27-32 էջ, Հայաստան |

Ն. Յու. Ադամյան, Մ. Ա. Կարապետյան, Ն. Վ. Սարգսյան

Շնչառական նեյրոնների վրա հոտառական սոխուկի կարգավորիչ ազդեցոիթյունը թթվածնաքաղցի պայմաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 45-49 |

Սարգսյան Ն., Հարությունյան Թ.

Հայաստանի ժայռային մողեսներիհամեմատատան վարակվածությունը հելմինթներով և արյան մակաբույծներով | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2012, հատոր LXIV, 3, էջ 6-9
 

Թեզիս/Thesis

Адамян Ц.И., Геворкян Э.С., Саркисян Н.В.

Характер сдвигов показателей периферической крови при комплексном воздействии вибрации и электромагнитных волн крайне высоких частот | IX «Конференция молодых ученых, специалистов и студентов», посвящ. Дню косм., 2010, 12-13

Адамян Ц.И., Геворкян Э.С., Саркисян Н.В.

Коррегирующее влияние солодки голой при воздействии на организм вибрации | 5 межд. симп. ”Акт. пробл. биоф. мед.” Киев, 2007, 4-5