Ռեբեկա Հայկարամի Մարգարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1981 - 86 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին
1986 - 89 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` ժամանակակից հայոց լեզու մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
բ. գ. .թ. ասիստենտ
Թեկնածուական աշխատանք - «Խորհրդային շրջանի հայոց լեզվի բացատրական բառարանները», 1990, ԵՊՀ Գիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1989 թ. սեպտեմբերից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, խոսքի մշակույթ, արևմտահայերեն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ռեբեկա Հայկարամի Մարգարյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ներսիսյան Բ., Աղաջանյան Զ., Մարգարյան Ռ., Մովսիսյան Ա., Սաղաթելյան Ռ., Տեր-Մինասյան Ա.

Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ | Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի: 2016թ․, 255 էջ

R. Margaryan

Textbook of practical trainings of Modern Armenian Language | Yerevan 2008

Ռ. Հ. Մարգարյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն, նոր հարցաթերթիկներ, նոր մոտեցումներ | Երևան 2008թ.

R. Margaryan

Armenian Language and Armenian Literature, new questionnaires, new approaches | Yerevan 2008

Ռ. Հ. Մարգարյան

Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական պարապմունքների ձեռնարկ | Երևան 2008 թ.
 

Հոդված/Article

Ռեբեկա Մարգարյան

Ժամանակակից հայերենի ժամանականիշ բառերի ծագումնաբանությունը | Կանթեղ: 2017թ․, 2(71), 92-98 էջ, Հայաստան

Ռեբեկա Մարգարյան

Դարձվածքների ուսուցումը | Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2, 120-125 էջ

Մարգարյան Ռեբեկա

Դարձվածքային նորաբանությունները արդի մամուլում | Աբեղյանական ընթերցումներ: 2015թ․, 182-189 էջ |

Ռ. Հ. Մարգարյան

Նշումների համակարգը արդի հայերենի բացատրական բառարաններում | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2015թ․3-4, 85-89 էջ |

R. Margaryan

Turns and their stylistic values in the historical novels of S. Khanzadyan | Yerevan 2006, Kantegh

Ռ. Հ. Մարգարյան

Դարձվածները և նրանց ոճական արժեքը Ս. Խանզադյանի պատմավեպերում | Կանթեղ,Երևան, 2006, թիվ 2:

Ռ. Հ. Մարգարյան

Լեզվի պատկերավորման միջոցները Ս. Խանզադյանի պատմավեպերում | Կանթեղ, Երևան, 2003, թիվ 1

R. Margaryan

Լanguage image means in the historical novels of S. Khanzadyan | Yerevan 2003, Kantegh

Ռ. Հ. Մարգարյան

Սերո Խանզադյանի պատմավեպերի բառապաշարի առանձնահատկությունները | Փոխանունություն և խոսքիմասային փոխանցում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (86), Երևան 1995թ., էջ 165-172 |

R. Margaryan

Specifications of lexicon in the historical novels of S. Khanzadyan | Herald (Banber) of Yerevan University, Yerevan 1995, No 2

Ռ. Հ. Մարգարյան

Սերո Խանզադյանի պատմավեպերի բառապաշարի առանձնահատկությունները | Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 1995, №2

Ռ. Հ. Մարգարյան

Բառերի իմաստների դասակարգումը և բացատրական եղանակները արդի հայերենի բացատրական բառարաններում | Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 1990, №1

R. Margaryan

The problem of choosing the lexicon in the explanatory dictionaries of Armenian Language | Historical- philological journal, Yerevan, 1990, No 2

Ռ. Հ. Մարգարյան

Հայոց լեզվի բացատրական բառարաններում բառապաշարի ընտրության հարցը | Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, 1990, №2

R. Margaryan

Classification and explanatory ways of the word meaning in the explanatory dictionaries of Modern Armenian Language | Herald (Banber) of Yerevan University, Yerevan 1990, No 1