Ռիտա Գուրգենի Սաղաթելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1984-89 թթ. ԵՊՀ բան. Ֆակուլտետ, հ. լեզվի և գրականության բաժին
1989-92 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` ժամանակակից հայոց լեզու մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Բ. գ. թ., ասիստենտ
Թեկնածուական թեմա` «Բարբառային բառերի շերտը արդի գրական արևելահայերենում», 1993 թ., ԵՊՀ գիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1993 թ. սեպտեմբերից մինչև այժմ` ԵՊՀ բանաս. ֆակ., հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու, բակալավրատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, բարբառագիտություն, արևմտահայերեն, դարձվածաբանություն

Լեզուներ
Հահայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Ռիտա Գուրգենի Սաղաթելյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ռ. Գ. Սաղաթելյան

Բարբառային բառաշերտը արդի գրական արևելահայերենում | Երևան, 2011թ.

Ռ. Գ. Սաղաթելյան

Թեստերի ժողովածու | Երևան, 2010թ.

Ռ. Գ. Սաղաթելյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն, Նոր հարցաթերթիկներ, նոր մոտեցումներ | Երևան, 2008թ.
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Ռիտա Սաղաթելյան

Տեղաշարժեր Գեղամավանի խոսվածքում | Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 2(36), 35-46 էջ, Հայաստան |

Ռիտա Սաղաթելյան

Բարբառային բառերի (բայ և գոյական խոսքի մասերի) իմաստաբանական դասակարգումը՝ ըստ Գ․ Ջահուկյանի համընդհանուր լեզվաբանական տեսության | Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան, 2016, 1(36), 384-392 էջ |

R. G. Sakhatelyan

Collection of Tests | Yerevan, 2010

R. G. Sakhatelyan

Armenian Language and Literature, new forms, new approaches | Yerevan, 2008

Ռ. Գ. Սաղաթելյան

Գեղամավանի խոսվածքը և նրա դիրքը «ում» և «կը» ճյուղերի բարբառների միջև | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (108), Երևան 2002թ., էջ 154-158 |