ՌՈՒԴՈԼՖ ԽԱՉԻԿԻ ԳԱԳԻՆՅԱՆ
Կենսագրություն
Ռուդոլֆ Գագինյանը ծնվել է 1939 թ. սեպտեմբերի 4-ին Թբիլիսի քաղաքում:

Ավարտել է Երևան քաղաքի Վահան Տերյանի անվան միջնակարգ դպրոցը:

1957 - 1962 թթ. սովորել և ավարտել է ԵՊՀ Աշխարհագրության ֆակուլտետը:

1962 - 1967 թթ. աշխատել է ՌՍՖՍՀ Իրկուտսկի Երկրաբանական վարչության Բոդայբոյի արշխավախմբում, որպես գեոմորֆոլոգ՝ ձեռք բերելով հետազոտող-աշխարհագետի հմտություններ:

1968 թ.-ից մինչև իր կյանքի վերջին օրը աշխատել է ԵՊՀ Աշխարհագրության ֆակուլտետում:

1988 թ.-ին Թբիլիսիի պետական համալսարանում պաշտպանել է թեկնածուական թեզը և ստացել աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:

2001 թ.-ից արժանացել է Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոնի դոցենտի կոչման:

Ռուդոլֆ Գագինյանը 90-ից ավելի տպագրված աշխատանքների հեղինակ է, այդ թվում «Բնաշխարհագրության տեսություններ» գրքի և «Ընդհանուր գեոմորֆոլոգիայի գործնական աշխատանքներ» ու «Լեռնային երկրների ինժեներական աշխարհագրություն»ուսումնամեթոդական ձեռնարկների համահեղինակ:

Զբաղվել է աշխարհագրության տարբեր ուղղություններով՝ պալեոաշխարհագրությամբ, գեոէկոլոգիայով, ճգնաժամերի անատոմիայով, ռելիեֆառաջացնող պրոցեսներով, աղետների ռիսկի գնահատամբ, լավատակ ջրերի օգտագործման խնդիրներով: Անդրադարձել է հայ ժողովրդի էթնոգենեզի և Հայկական լեռնաշխարհի էթնոէկոլոգիայի հիմնահարցերին:

Ռուդոլֆ Գագինյանը վախճանվել է 2015թ. մայիսի 16-ին Երևանում:

ՌՈՒԴՈԼՖ ԽԱՉԻԿԻ ԳԱԳԻՆՅԱՆ

 
 

Գիրք/Book

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, ՌՈՒԴՈԼՖ ԽԱՉԻԿԻ ԳԱԳԻՆՅԱՆ

Հողմնահարում և դրա հետևանքները | ԵՊՀ – Եր.: Հեղ.հրատ., 2012. – 90 էջ

Գագինյան Ռ.Խ.

Բնաշխարհագրական տեսություններ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010, ԵՊՀ հրատարակ., 148 էջ, 2010

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ. Գագինյան

Լեռնային երկրների ինժեներական աշխարհագրություն | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 69 էջ

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ. Գագինյան

Ընդհանուր գեոմորֆոլոգիայի գործնական աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 52 էջ

Ռ.Խ.Գագինյան, Վ.Ռ. Բոյնագրյան

Ընդհանուր գեոմորֆոլոգիայի գործնական աշխատանքների ուսումնական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, ԵՊՀ հրատարակ., 53 էջ

Բոյնագրյան Վ. Ռ.

Լեռնային երկրների ինժեներային աշխարհագրություն | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, ԵՊՀ հրատարակ., 70 էջ

Ռ.Խ.Գագինյան, Ջանոյան Ռ.Ա.

Սևանա լճի ավազանի լավատակ ռելիեֆի և ստորերկրյա ջրերի օգտագործման խնդրի շուրջ | ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, Բնական գիտություններ, 2007, N 9, էջ 81-84
 

Հոդված/Article

Ռ. Խ. Գագինյան, Վ. Պ. Վարդանյան, Ա. Հ. Հովհաննիսյան

ՀՀ մարզերի բնական աղետների ռիսկի ինտեգրալ գնահատումը և քարտեզագրումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #3, էջ 25-30 |

Бойнагрян В.Р., Гагинян Р.Х., Давтян П.Г., Костанян А.А., Григорян А.В.

Анализ инфильтрационных свойств почвогрунтов водосборного бассейна р.Дебед | Современные проблемы геологии, географии и экологии», Ереван, 2014, с. 144-149.

Давтян П.Г., Гагинян Р.Х.

Влияние инфильтрационных способностей почвогрунтов на формирование селевых потоков (на примере Сюникского марза РА) | Материалы XXXIV ПленумаГеоморфологической комиссии РАН“Экзогенные рельефообразующие процессы: результаты исследований в России и странах СНГ”, Волгоград, 2014г., 3с.

Гагинян Р.Х., Давтян П.Г.

Оценка рельефа Армении с целью получения энергии нетрадиционных источников | Материалы XXXIV ПленумаГеоморфологической комиссии РАН“Экзогенные рельефообразующие процессы: результаты исследований в России и странах СНГ”, Волгоград, 2014г., 5с.

Бойнагрян В.Р., Гагинян Р.Х. , Давтян П.Г. , Бойнагрян А.В. , Манукян Н.В.

Оценка опасности и риска формирования селей в северных областях Армении | Труды конференции “Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита”. М.: МГУ, 2012, с.14-15

Бойнагрян В.Р., Гагинян Р.Х. , Давтян П.Г. , Бойнагрян А.В., Манукян Н.В.

Оценка опасности и риска формирования селей в северных областях Армении | ГеоРиск, Москва. 2012, с.44-47

Давтян П.Г., Гагинян Р.Х.

Медикобиологический и экологогеографический анализ почв Сюникского региона РА | Научные чтения « Белые ночы-2011», Мат. Междунар. науч. чтений, Великий Новгород, 2011, Ст. 200-205

Ռ.Խ.Գագինյան

Լեռնային Ղարաբաղի արտադրական օգտագործման հարցեր | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2010, # 1-2, էջ 95-98

Гагинян Р.Х.

Палеогеоморфология вулканических областей Армении и проблемы использования их водных ресурсов | Отечественная геоморфология: прошлое, настоящее, будущее. Материалы XXX пленума геоморфологической комиссии РАН. С.-Петербург, 2008, с.120-121

Гагинян Р.Х., Халатов В.Ю.

Геоэкологические аспекты рационального использования подлавовых вод вулканических областей Республики Армения | Вестник МГПУ, серия Естественные науки, 2008, с. 23-27

Давтян П. Г., Гагинян Р.Х.

Связь селеобразующих процессов с засухами (на примере Республики Армения) | Селевые потоки: катострофы, риск, прогноз, защита. Труды меж. конф., Пятигорск, 2008, стр. 99-101

Ռ.Խ.Գագինյան

Գեղարքունիքի մարզի մակերևույթի արտադրական օգտագործման հարցեր | ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, Բնական գիտություններ, N 10, 2008, էջ 150-155

Ռ.Խ.Գագինյան

ՀՀ հրաբխային բարձրավանդակի լավատակ ռելիեֆի և հնէահովիտների ուսումնասիրության հիմնական արդյունքները | Прикладные вопросы географии и геологии горных областей Альпийско-Гималайского пояса. Материалы конференции, посвящ. 90-летию проф. С.П.Баляна, Ереван, 2007, с. 206-210

Ռ.Խ.Գագինյան

Բնական ռիսկի գնահատման և կառավարման որոշ ասպեկտներ | Прикладные вопросы географии и геологии горных областей Альпийско-Гималайского пояса. Материалы конференции, посвящ. 90-летию проф. С.П.Баляна, Ереван, 2007, с.57-61

Ռուդոլֆ Խաչիկի Գագինյան

Մակերևույթի թեքությունների քարտեզ | Հայաստանի ազգային ատլաս, հատոր Ա, Երևան, 2007, էջ 43

Ռ.Խ.Գագինյան, Մկրտչյան Լ. Ա.

Բնական ռիսկի էությունը և կառավարումը | ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, Բնական գիտություններ, 2007, N 9, էջ 77-81

Ռ.Խ.Գագինյան

Էթնոգենեզի և բնական լանդշաֆտների փոխազդեցությունը Հայկական լեռնաշխարհում | «Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում, ներկա և ապագան», ՀԱԸ հիմնադրման 70-ամյակի նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2006, էջ 451-454

Ռ. Խ. Գագինյան, Պ. Գ. Դավթյան, Գ. Պ. Դավթյան

Էկոլոգիական իրադրությունը Արարատյան դաշտում և նրա հողային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #2, էջ 139-145 |

Ռ. Խ. Գագինյան

Քարոլորտային սալերի սահմանային գոտիները որպես էթնոգենեզի և պասիոնարային դաշտերիզոնաների ձևավորման ազդակ (Հայկական լեռնաշխարհի օրինակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 131-135 |

Гагинян Р.Х. , Давтян П. Г.

Бассейн оз.Севан как естественная лаборатория изучения совремменных рельефообразующих процессов | Всероссийская конференция “Рельефообразу-ющие процессы: теория, практика, методы исследо-вания”. XXVlll пленум геомор-фологической комиссии РАН. РАН Сибирское отделение. 2004, с. 72-74

Գագինյան Ռ. Խ., Նահապետյան Ս.Ա.

Ժամանակակից ռելիեֆագոյացնող պրոցեսները Սևանա լճի առափնյա շրջաններում | Գիտական հոդվածների ժղովածու, N 7, Գավառ, 2004, էջ 180-184

Ռ. Խ. Գագինյան, Ֆ. Ս. Գևորգյան

Морфологический анализ вулканического рельефа РА для выявления погребенных морфоструктур (ՀՀ հրաբխային ռելիեֆի ձևաբանական վերլուծությունը թաղված մորֆոստրուկտուրաների բացահայտման նպատակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 127-134 (ռուսերեն) |

Ռ. Խ. Գագինյան, Պ. Գ. Դավթյան, Ռ. Խ. Խոյեցյան

Արարատյան դաշտի հողերի դեգրադացիայի ռիսկի գնահատումն Արարատի մարզի օրինակով | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 108-114 |

Գ. Մ. Կարապետյան, Ռ. Խ. Գագինյան

Առաջնային ինֆորմացիայի վերարտադրության եղանակները հիմնադիրային քարտեզների բովանդակության մշակման ժամանակ (ռելիեֆի քարտեզի օրինակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #2, էջ 123-127 |

Ֆ. Ա. Գևորգյան, Ռ. Խ. Գագինյան, Յու. Ա. Առաքելյան

Криогенная экзодинамическая система рельефообразования РА и Арцаха (Ռելիեֆագոյացնող կրիոգեն էկզոդինամիկ համակարգը ՀՀ և Արցախոում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #1, էջ 127-135 (ռուսերեն) |

Ռ. Խ. Գագինյան

Տարերային երևույթների էությունը և դասակարգումը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #1, էջ 151-155 |

Ռ. Խ. Գագինյան

Էկոլոգիական ռիսկի գնահատումն որպես կրիտիկական էկոլոգիական իրավիճակների կանխատեսման միջոց | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #1, էջ 115-119 |

Ռ. Խ. Գագինյան

Морфологические и стратиграфические условия залегания эффузивного комплекса и гидрогеологические свойства эффузивов Сюникского вулканического нагорья (Սյունիքի հրաբխային բարձրավանդակի էֆուզիվ համակարգերի տեղադրման մորֆոլոգիական և ստրատիգրաֆիական պայմանները և էֆուզիվ հիդրոերկրաբանական հատկանիշները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 105-109 (ռուսերեն) |

Ռ. Խ. Գագինյան

Рельеф Армении и возможности его использования для ветроэнергетики (Հայաստանի ռելիեֆը և հողմաէներգետիկայի համար դրա օգտագործման հնարավորությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 84-89 (ռուսերեն) |

Ռ. Խ. Գագինյան

Рельефообразующие процессы деятелности рек прибрежной зоны бассейна оз. Севан с искусственным понижением его уровня (Սևանա լճի մակարդակի արհեստական իջեցման հետևանքով նրա առափնյա գոտում լիճը թափվող գետերի ռելիեֆագոյացնող պրոցեսները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 89-95 (ռուսերեն) |

Ռ. Խ. Գագինյան

История развития рельефа Северного Зангезура в неоген-антропогене (Հյուսիսային Ջանգեզուրի ռելիեֆի զարգացման պատմությունը նէոգեն-անթրոպոգենում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 126-134 (ռուսերեն) |

Ռ. Խ. Գագինյան

Палеогеоморфология погребенных под лавами долин Сюникского вулканического нагорья (Սյունիքի հրաբխային բարձրավանդակի լավատակ հովիտների հնեադեոմորֆոլոգիան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 137-143 (ռուսերեն) |

Ռ. Խ. Գագինյան

Связь рисунка речной сети северного Зангезура с морфоструктурными элементами (Հյուսիսային Զանգեզուրի հովտա-գետային ցանցի կապը ձևաբանակառուցվածքային տարրերի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #2, էջ 150-154 (ռուսերեն) |