Սամվել Գերասիմի Գևորգյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Փետր. 1974 - ապր. 1977 Ինժեներ-ֆիզիկոս՝ պինդ մարմնի ֆիզիկա (ՊՄՖ) մասնագիտությամբ,
Մոսկվայի ինժեներա-ֆիզիկական ինստիտուտ (МИФИ), ակադ. Ն.Գ. Բասովի անվ. ֆիզիկայի հատուկ ֆակուլտետ (ՖՀՖ), Մոսկվա, ՍՍՀՄ – Գերազանցիկի Դիպլոմ՝ ՅԱ(Я) № 288563:
Սեպտ.1971 - փետր. 1974 Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, Երևան, Հայկական ՍՍՀ, 375025, ՍՍՀՄ:
Սեպտ.1968 - հուն. 1971 Երևանի պետական համալսարանին առընթեր, Արտաշես Շահինյանի անվ. Ֆիզիկա-մաթեմատի¬կական Հատուկ դպրոց (ֆիզ-մաթ դպրոց), Երևան, Հայկական ՍՍՀ, 375025, ՍՍՀՄ
Սեպտ.1961 - հուլ. 1968: 26 կոմիսարների անվ. No. 10 դպրոց,Երևան, Հայկական ՍՍՀ, 375025, ՍՍՀՄ

Գիտական աստիճան
21 դեկտ. 2010թ.Գիտությունների դոկտոր (ֆիզ.-մաթ.) – Վկայագիր՝ Բ №00838, Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ (ՖԿՊՖ), Գիտությունների ազգային ակադեմիա (ԳԱԱ), Հր. Ներսիսյանի 25, Երևան, 0014, Հայաստան:
« Գերհաղորդականության թույլ արտահայտված առանձնահատկու¬թյունների ուսումնասիրումը ռադիոհաճախականային նոր մեթոդների կիրառումով» – Վկայագիր՝ Բ №00838;
“ Investigation of weakly expressed peculiarities of supercon-ductivity with application of new RF methods” – Diploma: B №00838;
“Исследование слабо выраженных особенностей сверхпроводимости с примене¬нием новых РЧ методов” – Диплом: Б №00838

23 նոյեմբ. 1989թ.Ֆիզ-մաթ. գիտությունների թեկնածու (սովետական ֆ.-մ.գ.թ.)Դիպլոմ՝ ՖՄ № 038264,
Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ (ՖՀԻ), իտությունների ազգային ակադեմիա (ԳԱԱ),
Գիտավան ՖՀԻ, Աշտարակ-2, 378410, Հայկ. ՍՍՀ, ՍՍՀՄ
« Իոնացնող ճառագայթումների դետեկտումը գերտաք, գերհաղորդիչ գնդիկների միջոցով » – Դիպլոմ՝ ՖՄ № 038264;
“Detecting of ionizing radiation by means of superheated superconduc¬ting grains” – Diploma: FM № 038264;
“Детектирование ионизирующего излучения пере-гретыми сверхпроводящими гранулами” – Диплом: M № 038264:

Գիտական կոչում
28 ապրիլի 2012թ. -պրոֆեսոր (Ֆիզիկա մասնագիտութ.) – Դիպլոմ՝ Պ № 00772,
Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Ալեք Մանուկյան 1, Երևան, 0025, Հայաստանի Հանրապետութ. (Հայաստան)

Աշխատանքային փորձ
2003-առ այսօր, Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Ֆիզիկայի ֆակուլտետ,
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի (ՊՄՖ) ամբիոն, Երևան, 0025, Հայաստանի հանրապետ. (Հայաստան)
Պրոֆեսոր (սկսած 28 ապր. 2012թ. ԵՊՀ Գիտ. խորհրդի 21.10.2011թ. որոշմամբ)
Դոցենտ (ապրիլ 2011 - ապրիլ 2012)
Ասիստենտ (հունվար 2005 - ապրիլ 2011)
Հրավիրված դոցենտ (սեպտ.2003 - դեկտ.2004)

Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ՊՄՖ ամբիոնի գիտահետազոտական (ԳՀ) լաբորատորիա, Երևան, 0025, Հայաստանի հանրապետութ. (Հայաստան)
Ավագ գիտաշխատող (հունվ. 2005 առ այսօր)
Նախագծի ղեկավար, NFSATCRDF շնորհ
# ISIPA 01-04 (հոկտ. 2004 -հոկտ. 2007)

Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, «Գերհաղորդականության և գիտական սարքաշինու-թյան » կենտրոն ՝ ստեղծված NFSAT (Հայաստան), CRDF (США) և YSU (Հայաստան) կազմակտրպությունների կողմից UCEP 07/07 միջազգային շնորհի շրջանակներում:
Նախագծի ղեկավար, NFSATCRDF շնորհ
# UCEP 07/07 (սեպտ. 2007 – առ այսօր)

1998 - 2002: Կյուշու համալսարան (Kyushu University, Japan), Տեղեկատվական գիտությունների և էլեկտրական ճարտարագիտության ֆակուլտետ (ՏԳԷՃ), 6-10-1 Հակոզակի, Հիգաշի-կու,
Ֆուկուօկա 812-8581, Ճապոնիա

Գերհաղորդականության հետազոտության ինստիտուտ:
Դոցենտ (ապրիլ 2000 - մարտ 2002)
Ավագ հետազոտ. (ապր. 1999 - մարտ 2000)
Հրավիրված պրոֆ. (օգոստ. 1998 - մարտ 1999)
1988 - առ այսօր Գիտությունների ազգային ակադեմիա (ԳԱԱ),
Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ (ՖՀԻ), Աշտարակ-2, 0203, Հայաստանի Հանրապ. (Հայաստան)
Գերհաղորդիչ դետեկտորների ֆիզիկայի լաբորատորիա
Լաբորատ. վարիչ (սկսած 23 մարտի 1998թ.;կես դրույքով՝ սկսած 2005)
Բարձրջերմաստիճ. գերհաղորդիչների (ԲՋԳՀ) լաբ.,
Ավագ հետազոտող (մարտ 1992 - մարտ 1998)
Հետազոտող (հունիս 1988 - մարտ 1992);

1978 - 1988: Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ (YerPhI),
Ցածրջերմաստիճանային ֆիզիկայի լաբորատորիա, Երևան, Հայկական ՍՍՀ, 375036, ՍՍՀՄ:
Ինժեներ (մարտ 1978 - հունիս 1988);

1977 - 1978: Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ),
Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի (ՊՄՖ) ամբիոն, Երևան, Հայկական ՍՍՀ, 375025, ՍՍՀՄ:
Ուսումն. վարպետ (հունիս 1977 - մարտ 1978):

2008 - առ այսօր: «Փի Էս Այ» Ճշգրիտ տվիչներ-սարքավորումներ մշակող և արտադըրող ՍՊԸ (“PSI” Precision Sensors/Instrumentation Development & Production Ltd.) վկ.՝ թիվ. 03Ա 083121 ,
Երևան, 0025, ՀՀ, (Հայաստան), Չարենցի 40, բն.1
Հիմնադիր (21 նոյեմբերի 2008թ.)
Գլխավոր տեխնոլոգ (հոկտ. 2011 առ այսօր),
Նախագծի ղեկավար, ՀՀ ԳԿՆ ԳՊԿ – Շնորհ՝ թիվ 13Ap_2k024 (01.09.2013 30.12.2014);

Կարդացվող դասընթացներ
«Ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկա և տեխնիկա» - ԵՊՀ, ֆիզիկայի ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողների համար: Դասընթացը կարդացվում է սկսած 2003 թ. սեպտ.:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
1. Թունեկային դիոդով (TD) ակտիվացվող ինքնագեներատորների մոդելա¬վորումը. դրանց կարելի է բազմակողմանի կիրառել ցածր ջերմաստիճաններում գոր¬ծող գերհաղորդիչ (ԳՀ) նյութերը մեծ լուծողունակությամբ հետազոտելու նպատակով:
Որպես հետևանք, հետազոտման ՌՀ նոր մեթոդ է մշակվել՝ միաշերտ, հարթ ընդունող կոճով ինքնագեներատորի (a single-layer flat pick-up coil-oscillator) հիման վրա – այն ստացել է SFCO Հենակետային Տեխնոլոգիա անվանումը);
2. Գերհաղորդիչ (ԳՀ) փուլային անցում: Մայսների արտամղմանը նախորդող ու հաջորդող թույլ արտահայտված էֆեկտներ են փնտրվել, գտնվել ու հետազոտվել;
3. Մրրիկների դինամիկան բարձրջերմաստիճանային գերհաղորդիչներում (ԲՋԳՀ). մրրիկների մագնիսա-ֆազային դիագրամն է կառուցվել YBaCuO նյութում (MP-diagram)՝ մագնիսական դաշտի ու ջերմաստիճանի լայն տիրույթներում;
4. SFCO-տեխնիկայի միջոցով բարակ, հարթ ԲՋԳՀ նյութերի ԳՀ հատկությունների տեսանելի դարձնելը (visualization)՝ կիզակետված լազերային ճառագայթի կիրառումով՝ որպես զոնդավորող գործիք;
5. ԲՋԳՀ նյութերի էլեկտրաֆիզիկական հատկությունները. դրանք կարող են կիրառվել մասնիկների ու ճառագայթումների ապագա դետեկտորներ ստեղծելիս;
6. ԲՋԳՀ նյութերի անհավասարակշիռ հատկությունները - փուլի սողոսկման կենտրոնները (ՓՍԿ; phase-slip centers – PSC) նեpառած. բարակթաղանթային ԲՋԳՀ կամրջակներում առաջինը աշխարհում ստեղծվել ու դիտվել են ՓՍԿ-ներ;
7. Մեթա-կայուն, գերտաք, ԳՀ վիճակը միկրոնաչափ անագե (Sn) գնդիկներում. դա օգտագործվում է մասնիկներ ու ճառագայթումներ դետեկտելիս;
8. Էլեկտրոնային պարամագնիսական ռեզոնանսի (ԷՊՌ) սպեկտրոմետրեր. գերբարձր լուծողունականությամբ օժտված, սկզբունքորեն նոր 2 սպեկտրոմետրեր են ստեղծվել (ձեռք են բերվել 2 հայկական և 2 ռուսական պատենտներ);
9. ԳԲՀ և ՄՀց տիրույթների գերզգայուն չափող տեխնիկա (մեթոդներ). դրանք կարող են կիրառվել գիտության և տեխնիկայի տարբեր բնագավառներում;
10. Դիրքի տվիչներ՝ SFCO տեխնոլոգիայի հիման վրա. դրանք կարող են կ-րառվել դանդաղ շարժումներ գրանցող նոր սեյսմոմետրեր ստեղծելու նպատակով.
որպես հետևանք, SFCO տեխնոլոգիայի հիման վրա տարածքների/սահմանների անվտանգությունը ապահովող նախազգուշացման պասիվ (աննկատ գոր¬ծող) անվտանգության նոր համակարգի (ՆՊԱՀ) նախատիպն է մշակվել և ստեղծվել – Early War¬ning Passive zone/bor¬der Security System (EWPSS).


Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1. “ Instrumentation for Scientific Infrastructure III ” ծրագիր
CRDF-NFSAT Շնորհ՝ թիվ ISIPA 01-04 (29.10.2004  29.10.2007)
“System for High-resolution Magneto-Optical Measurements”
Նախագծի տնօրեն՝ Սամվել Գևորգյան
2. NFSAT “Scientific Results Commercialization” ծրագիր (2005  2007)
“Ultra-High Sensitivity Position Sensor For SEISMOMETRY ”
Նախագծի գլխավոր հետազոտող՝ Սամվել Գևորգյան
3. “Graduate Research Support (GRSP)” ծրագիր
NFSAT-CRDF Շնորհ՝ թիվ GRASP 30/06 (2006  2007)
“Superconductivity Precursor and Posterior Effects”
(to be studied by the flat coil-based sensitive test-method, to be created)”
Նախագծի շահառու՝ Վ. Գևորգյան; Գիտ. խորհրդատու՝ Ս. Գևորգյան
4. “Armenian BGP-IV” ծրագիր
CRDF-NFSAT Շնորհ՝ թիվ ARP2-3229-YE-04 (2006  2008)
“Method of ‘Visualization’ of Superconducting Properties of Thin Flat HTS Materials Based on a Single-Layer Flat Coil Technique”  Վիսկոնզին համալսարանի (Մեդիսոն), և Ֆլորիդայի պետական համալս. “Ap-plied Superconductivity” Կենտրոնի հետ համատեղ (Ջեկսոնվիլ, ԱՄՆ),
Նախագծի շահառու՝ Հ. Շիրինյան; Գիտ. խորհրդատու՝ Ս. Գևորգյան
5. “University Centers of Excellence” ծրագիր
CRDF-NFSAT-YSU Շնորհ՝ թիվ UCEP 07/07 (01.09.2007  01.09.2009)
Երևանի պետական համալսարանում ստեղծված կենտրոնի անունն է «Գերհաղորդականություն և Գիտական Սարքաշինություն »
Նախագծի ղեկ․՝ Սամվել Գևորգյան
6. «Կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված» ՀՀ բյուջեից ֆին. ծրագիր
ՀՀ ԳԿՆ ԳՊԿ – Շնորհ՝ թիվ 13Ap_2k024 (13.12.2013  13.04.2015)
Համաֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
Թեմա՝ «Երեք առանցքներով տատանումներ գրանցող սեյսմիկ դետեկտոր, որը գործելու է աննախադեպ լայն հնարավորություններ ընձեռնող SFCO նոր տվիչի հիման վրա»
Հայտատու՝ «Փի Էս Այ» Ճշգրիտ տվիչներ–սարքավորումներ մշակող և արտադող ՍՊԸ (Precision Sensors/Instrumentation D&P – “PSI” Ltd.)
Նախագծի ղեկ․՝ Սամվել Գևորգյան
7. Թեմա 1՝ «Արդյունքների միջազգային առևտրայնացմանը միտ¬ված հետաոտական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական մշակումներ»
Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
(հուլիս - դեկտեմբեր 2015) - 15000 USD
Ծրագրի ղեկ.` Սամվել Գևորգյան
8. Թեմա 1՝ «Արդյունքների միջազգային առևտրայնացմանը միտված հետազոտական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական մշակումներ»
Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
(հունվար - դեկտեմբեր 2016) - 30000 USD
Ծրագրի ղեկ.` Սամվել Գևորգյան
Թեմա 2՝ «Ստեղծված սարքավորումների միջազգային փորձարկում և ցուցադրում»
Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
ա) Իտալիա (21-26 /03, 2016 - 17000 USD
բ) ԱՄՆ (01-14 /11, 2016  26000 USD
Ծրագրի ղեկ.` Սամվել Գևորգյան
9. Թեմա 1՝ «Արդյունքների միջազգային առևտրայնացմանը միտ¬ված հետազոտական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական մշակումներ»
Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
(հունվար - դեկտեմբեր 2017) - 60000 USD
Ծրագրի ղեկ.` Սամվել Գևորգյան
Թեմա 2՝ «Հետազոտական ու չափող սարքավորումների և նյութերի ձեռքբերում»
Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
(հունվար - դեկտեմբեր 2017) - 20000 USD
Ծրագրի ղեկ.` Սամվել Գևորգյան
Թեմա 3՝ «Գրասենյակային սարքավորումների և համակարգիչների ձեռքբերում»
Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
(հունվար  դեկտեմբեր 2017) - 12000 USD
Ծրագրի ղեկ.` Սամվել Գևորգյան
10. Թեմա 1՝ «EWBSS Demonstration Model Preparation Program»
( նախաարտադրական մոդելի մշակում )
Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
(հուլիս - դեկտեմբեր 2018) - 420000 USD
Ծրագրի ղեկ.` Սամվել Գևորգյան
Թեմա 2՝ «Արդյունքների միջազգային առևտրայնացմանը միտ¬ված հետա¬-
զոտական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական մշակումներ»
Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
(հունվար - հունիս 2018) - 30000 USD
Ծրագրի ղեկ.` Սամվել Գևորգյան
11. Թեմա 1՝ «Արդյունքների միջազգային առևտրայնացմանը միտ¬ված հետազոտական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական մշակումներ»
Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
(հունվար - դեկտեմբեր 2019) - 60000 USD
Ծրագրի ղեկ.` Սամվել Գևորգյան
12. Թեմա 1՝ «Արդյունքների միջազգային առևտրայնացմանը միտված հետազոտական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական մշակումներ»
Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
(հունվար - հունիս 2020) - 30000 USD
Ծրագրի ղեկ.` Սամվել Գևորգյան
===========
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության «ԹԵՄԱՏԻԿ» ծրագրեր
ՀՀ ԳԿՆ – Շնորհներ՝ թիվ. 94-737 (1994-1998), թիվ. 98-836 (1998-2001),
թիվ. 01-431 (2001-2002), թիվ. 1359 (2002-2005),
թիվ. 301-0046 (2005-2008), թիվ. 72-103 (2008-2010)
Նախագծերի ղեկավար` Սամվել Գևորգյան
Գիտատեխնիկական գործունեության «Նոր նյութեր» նպատակային ծրագիր
ՀՀ ԳԿՆ – Շնորհ՝ թիվ. 041027 (2004-2009)
Նախագծի ենթածրագրի ղեկ.` Սամվել Գևորգյան

Անդամակցություն (խորհուրդներին, խմբագրական կոլեգիաներին)
Ճապոնական Կրիոգեն Ընկերություն (Japanese Cryogenic Society) (1998 թ-ի օգոստոսից մինչև 2002 թ-ի մարտ):
Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի Խորհուրդ(սկսած 2005թ. հունվարից – առ այսօր)

Պարգևներ
ՀՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի « Գովեստագիր » Շնորհի որոշում՝ No 437 (17 մայիսի 1989թ.);
Ամերիկայի ֆիզիկոսների ընկերության (APS) Շնորհ Շնորհի որոշում՝ (APS) 57 DCMP (22 մարտի 1993թ.);
“Global Security Challenge” (GSC 2008) միջազգային մրցույթի «Պարգև» «Ասիական կիսաեզրափակիչ» (Հաղթող, եզրափակիչի մասնակից), Սինգապուր, Singapore (26 սեպտեմբերի 2008թ.);
“Global Security Challenge” (GSC2008) միջազգային մրցույթի «Գավաթ» «Աշխարհի Գլխավոր Եզրափակիչ» (6 հաղթողներից մեկը), Լոնդոն, ՄԹ (13 նոյեմբերի 2008թ.);
“Global Security Challenge” (GSC2009) միջազգային մրցույթի «Պարգև» «Եվրոպական Տարածքի Եզրափակիչ» (լավագույն Եռյակում),Աթենք, Հունաստան (16 սեպտեմբերի 2009թ.).

Մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին
1991 International Conference on HTS and Localization Phenomena,
Moscow, USSR, 1991;
1994 International Workshop on Superconductivity & Particle Detection, Toledo, Spain, 1994;
1995 6-th International Workshop on Low Temperature Detectors (LTD-6), Beatenberg/Interlaken, Switzerland, 1995;
1997 10-th International Symposium on Superconductivity (ISS’97), Gifu, Japan, 1997;
1998 Applied Superconductivity Conference (ASC’98),
Palm Desert, CA, USA, 1998;
1998 11-th International Symposium on Superconductivity (ISS’98), Fukuoka, Japan, 1998;
1999 8-th International Workshop on Low Temperature Detectors (LTD-8), Dalfsen, The Netherlands, 1999;
1999 12-th International Symposium on Superconductivity (ISS’99), Morioka, Japan, 1999;
2000 International Workshop on Particle Detection & Metastable Superconductivity (a “summit meeting” on device development),Lisbon, Portugal, 2000;
2000 Applied Superconductivity Conference (ASC’2000), Virginia Beach, VA, USA, 2000;
2000 13-th International Symposium on Superconductivity (ISS’2000), Tokyo, Japan, 2000;
2000 International Workshop on Critical Currents and Applications of HTS (IWCCA-HTS), Fukuoka, Japan, 2000;
2001 8-th International Superconductive Electronics Conference (ISEC’01), Osaka, Japan, 2001;
2001 9-th International Workshop on Low Temperature Detectors (LTD-9), Madison, WI, USA, 2001;
2001 14-th International Symposium on Superconductivity (ISS’2001), Kobe, Japan, 2001;
2002 Applied Superconductivity Conference (ASC’2002), Houston, TX, USA, 2002;
2003 10-th Internat. Workshop on Low Temperature Detectors (LTD-10), Genoa, Italy, 2003;
2003 4-th National Conference on “Semiconductor Microelectronics”, Tsakhkadzor, Armenia, 2003;
2005 5-th Internat. Conf. on “Semiconductor Micro- & Nano-Electronics”, Aghveran, Armenia, 2005;
2006 Applied Superconductivity Conference (ASC’06), Seattle, WA, USA, 2006;
2008 VII научно-практическая конф. «Образоват., научные и инженер-ные прилож. в среде LabVIEW и технологии National Instruments», Москва, Россия, 2008;
2008 40-th National Conference “Laser Physics-2008”, Ashtarak-2, Armenia, 2008;
2008 “Global Security Challenge” (GSC2008) Asian Semi-Finals,
Singapore, Singapore, September 26, 2008;
2008 “Global Security Challenge” (GSC2008) World Grand-Finals, London, UK, November 13, 2008;
2009 International Advanced Research Workshop on Modern Prob¬lems in Optics & Photonics (MPOP-2009),
Yerevan, Armenia, 2009;
2009 “Global Security Challenge” (GSC2009) European Regional Finals, Athens, Greece, September 16, 2009;
2009 International Conference on “Electrons, Positrons, Neutrons and X-Rays Scattering Un¬der External In¬fluences”,
Yerevan-Meghri, Armenia, 26-30 October, 2009;
2011 Intergovernmental Progr. of Innovative Cooper. among SIC Countries, Moscow, Russia, March 18, 2011 among the winners;
2011 International Symposium on Optics & its Application (OPTICS-2011),
Yere¬van-Ashtarak, Armenia, 5-9 Sep¬tember, 2011;
2011 International Conference on “Electron, Positron, Neutron and X-Ray Scattering Under External Influences”,
Yerevan-Meghri, Armenia, 18-22 October, 2011;
2012 European Seismological Commission (ESC 2012), 33-rd General Assembly, Symposiums “DAP-1: Seis¬mological Observation and Interpretation & DAP-4: Seismological Obser¬vations and Research Infrastruc-tures: Towards a European Plate Observatory”, Moscow, Russia, August 19-24, 2012.
2013 International Symposium on Neuroscience and Biological Psychiatry “Stress and Behavior: Yerevan-2013”, Yerevan, Armenia, September 20-21, 2013.
2013 Third Jubilee International Conference on Neuro¬science and Biological Psychiatry,
Yerevan, Armenia, September 22-24, 2013.

Տպագրված գիտական աշխատանքներ
134 Տպագրված աշխատանք, որոնցից
1 ուսումնական ձեռնարկ;
1 գլուխ միջազգային գրքում;
42 հոդված միջազգային (28) և տեղական (14) գրախոսվող ամսագրերում;
79 իջազգային գիտաժողովների գրախոսվող նյութեր (49) և թեզիսներ (30)
6 ՍՍՀՄ 2 արտոնագիր, հայկական 2 և ռուսական 2 պատենտ
5 փրեփրինթ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Սամվել Գերասիմի Գևորգյան

Առաջատար գիտաշխատող | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Պինդ մարմնի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Gevorgyan S.G.

“ Newly-proposed methods for early detection of incoming earthquakes, tsunamis & tidal motion ” | Chapter in a Book: “Earthquake Research and Analysis - Statistical Studies, Observations & Planning (460 pages)”, ISBN 978-953-51-0134-5 (Ed. by Sebastiano D'Amico), “InTech” Open Access Publisher, Rijeka, Croatia, 2012, pp. 275-292 – http://www.intechope n.com/articles/show/title/newly-proposedmethods-for-earlydetection- ofincomingearthquakes-tsunamisand-tidal-motion
 

Հոդված/Article

Gevorgyan S.G., Khachunts A.S., Muradyan S.T., Gevorgyan V.S.

New Vibroacoustic Sensor Based on the SFCO Technology: Its Application in Biomedical Investigation | Proc. of the Internat. Symposium on Neuroscience and Biological Psychiatry “Stress and Behavior: Yerevan-2013” Sept. 20-21, 2013, Yerevan, Armenia, p.11, 2013

Самвел Геворгян, Анатолий Арабский, Самвел Арутюнян, Феликс Дедученко, Сергей Харьков

Обеспечение техногенной безопасности: есть решение! | Комплексная Безопасность Отечества (Информационно-аналитический журнал Парламентского Центра Российской Федерации ),2013, № 2(3), стр. 39-41

Gevorgyan S.G.

Need for High-Resolution Study of the Fulde-Ferrel-Larkin-Ovchinnikov Superconductivity by Means of the Highly Sensitive New Technique, to be Created Based on the SFCO Test-Method | Proc. of the International Conference on“Electron, Positron, Neutron and X-Ray Scattering Under the External Influences”, 18-22 October 2011, Yerevan- Meghri, Armenia (Eds. A.R.Mkrtchyan (ed. in Chief), V.A. Bushuev, D.V. Roshchupkin), ISBN 978-99941-2-710-8 pp. 151-164, 2012

Gevorgyan S.G., Shirinyan H.G., Gevorgyan V.S., Muradyan S.T., Gevorgyan G.S., Kurghinyan B.K., Polyanskii A.A.

On the possible key experiments to show the singlet-to-triplet conversion of the Cooper pairs by the use of a SFCO-method | Journal of Physics: Conference Series, Institute of Physics (IOP), 2012, vol.350, 012026.

Ս. Գ. Գևորգյան, Ս. Տ. Մուրադյան, Բ. Կ. Կուրղինյան, Մ. Ի. Քերոբյան

Needle-like properties of the probing RF field of “magnetic-field” probes based on the single-layer flat coils (Միաշերտ, հարթ կոճերի հիման վրա գործող «մագնիսադաշտային» զոնդերի ռադիոհաճախային զոնդավորող դաշտի ասեղանման հատկությունները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #3, էջ 47–51 |
1   2   3   4   5   6   7   8   17  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Gevorgyan S.G., Khachunts A.S., Muradyan S.T., Gevorgyan V.S.

New Vibroacoustic Sensor Based on the SFCO Technology: Its Application in Medical/Biological Investigation (First Announcement) | Abstracts of the Third Jubilee Int. Conference on Neuroscience and Biological Psychiatry, September 22-24, 2013, Yerevan, Armenia, “Gitutyun”, pp. 22-24, 2013

Gevorgyan S.G., Muradyan S.T., Gevorgyan V.S., Thorose L.P.

New Method for Early Detection of Incoming Earthquakes Based on Single-Layer Flat-Coil-Oscillator Absolute-Position Sensor: Other Areas for Specific Application of Such Position Sensors | European Seismological Commission (ESC 2012), 33-rd General Assembly, Symposiums: “DAP-1: Seismological Observation and Interpretation & DAP-4: Seismological Observations and Research Infrastructures: Towards a European Plate Observatory”, August 19-24, 2012, Moscow, Russia, (Progr. # DAP1+4: 017)

Gevorgyan S.G.

Need for high-resolution study of the Fulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikov superconductivity by means of the highly sensitive new technique, to be created based on the SFCO test-method | Abstracts of the Int. Conference on Electron, Positron, Neutron & X-Ray Scattering Under External Influences, 18-22 Oct. 2011, Yerevan-Meghri, Armenia, pp.65

Gevorgyan S.G.

On the possibility of key experiments to demonstrate the singletto- triplet conversion of Cooper pairs by the use of SFCO-technique (Research Project Proposal) – Invited Plenary Lecture | Abstracts of International Symposium on Optics & its Application (OPTICS-2011), 5-9 September 2011, Yerevan-Ashtarak, Armenia, pp.48-49

Մուրադյան Ս.Տ., Կարապետյան Գ.Հ., Գևորգյան Վ.Ս., Կուրղինյան Բ.Կ., Գևորգյան Ս.Գ.

Հարթ կոճով տեխնիկայի լայն հնարավորությունները մետաղական առարկաներ փնտրող և ուսումնասիրող զոնդ ստեղծելու հարցում | ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան Ռազմական ինստիտուտի կազմավորման 15-ամյակին նվիրված Կուրսանտական Գիտական 7-րդ Գիտաժողովի Թեզեր, 5-7 մայիսի, Երևան, 2009թ., էջ 31-32
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը