Սամվել Հակոբի Ջիլավյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, մեխանիկայի բաժին
1981 - 1984 թթ. ասպիրանտուրա ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Ֆիզակամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման «Ջերմաաձգականության որոշ խնդիրներ անիզոտրոպ սալերի համար լայնական դեֆորմացիաների հաշվառմամբ», 1987 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1985 թ-ից առ այսօր գիտական պայմանագրային թեմաներում գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող, առաջատար գիտաշխատող
1988 - 1996 թթ. ԵՊՀ մեխանիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ:
1989 թ-ից հոծ միջավայրի մեխանիկայի` 2007 թ-ից մեխանիկայի ամբիոն, 1991 թ-ից առ այսօր - ասիստենտ, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Հոծ միջավայրի մեխանիկա, նյութերի դիմադրություն և շինարարական մեխանիկայի տարրեր, հոծ միջավայրի ջերմադինամիկա և ջերմաառաձգականություն, ալիքները հոծ միջավայրում, դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկայի խնդիրների լուծման մեթոդներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սալերի և թաղանթների տեսություն, սալերի ջերմա և մագնիսաառաձգականության տեսություն, ջերմաառաձգականություն, առաձգական և էլեկտրաառաձգական ալիքների տարածումը և դիֆրակցիան առաձգական և պիեզոէլեկտրական միջավայրերում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Պետբյուջեից ֆինանսավորվող «Առաձգականության մաթեմատիկական տեսության կոնտակտային և խառը խնդիրներ: Ալիքների դիֆրակցիան և ճառագայթումը առաձգական և էլեկտրաառաձգական միջավայրերում» գիտական թեմայի կատարող, 2002-ից

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
1991 - 1995 թթ. ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհող մասնագիտացված խորհրդի գիտքարտուղար:
1996 - 2002 թթ. ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ
1989 - 2007 թթ. ԵՊՀ մեխանիկայի ֆակուլտետի խորհրդի գիտքարտուղար
2007 թ-ից ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի խորհրդի գիտքարտուղար

samjilavyan@ysu.am

Սամվել Հակոբի Ջիլավյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մեխանիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Միրզոյան Ե.Ս., Ջիլավյան Ս.Հ.

Առաձգականության տեսության խնդիրների ժողովածու | Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011, 48 էջ
 

Հոդված/Article

С. А. Джилавян, М.А. Саркисян

Задача оптимального управления поперечными колебаниями пластинки-полосы | 5-ая науч.конф. РАУ. Сб. науч. статьей., изд.РАУ, Ереван. 2011, с. 195-200

Джилавян С. А., Шахбазян Г.А.

Дифракция сдвиговой плоской волны на полубесконечной трещине в пьезоэлектрическом пространстве с бесконечным металлическим толстым слоем | Актуальные проблемы механики сплошной среды. Тр. межд. Конф., Дилижан. Ереван, 2010, т.1, с. 232-235

Э.Х. Григорян, К.Л. Агаян, С.А. Джилавян

Дифракция локализованной сдвиговой волны в упругом пространстве с полубесконечным включением | В сб. “Смешанные задачи механики деформируемого тела”. 5-ая межд. конф, Саратов, Россия, 2005, с. 105-107

Григорян Э.Х., Джилавян С.А.

Дифракция плоской сдвиговой волны на полубесконечной трещине в пьезоэлектрическом пространстве | Изв. НАН Армении, Механика, т.58, № 1, 2005г, стр.38-50

С. А. Джилавян

Дифракция поверхностной сдвиговой волны в пьезоэлектрическом пространстве с полубесконечной трещиной | В сб. «Смешанные задачи механики деформируемого тела. 5-ая межд. конф, Саратов, Россия, 2005г., стр. 133-136
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ջիլավյան Ս., Ղուկասյան Գ.

Об одной задаче оптимального проектирования термоупругой пластинки | Краткое содержание докладов совешания по теории упругости неоднороного тела. Кишинев, 1983