Սամվել Մարտունի Վարդապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1972 - 1977 թթ. Երևանի պետական համալսարան, քիմիական ֆակուլտետ,
1980 - 1982 թթ. ՀԽՍՀ ԳԱ Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտի (ՀԽՍՀ ԳԱ ԸԱՔԻ) ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Քիմ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ - «Ալյումինի, գալիումի և քրոմի(III) նոր բարձրազգայուն ֆոտոմետրական անալիզի մեթոդներ` բյուրեղային մանուշակագույնի հետ դրանց մոլիբդենային հետերոպոլիթթուների կոմպլեքսային ասոցիատների կիրառմամբ», 2001, ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ.Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1977 - 1979 թթ. լաբորանտ (ԵՊՀ),
1983 - 1989 թթ. կ.գ.ա. (ՀԽՍՀ ԳԱ ԸԱՔԻ),
1989 - 1996 թթ. ուսումն. լաբորատորիայի վարիչ (ԵՊՀ),
1996 - 2003 թթ. ասիստենտ (ԵՊՀ),
2003 թ-ից մինչ այժմ դոցենտ (ԵՊՀ),
2010 - 2016 թթ. քիմիայի (դեղագիտության և քիմիայի) ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ (ԵՊՀ):
2017 թ. հունվարից մինչ օրս «Ֆարմացիայի» ինստիտուտի փոխտնօրեն:
Համատեղությամբ`
2001 - 2003 թթ. ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ փոխտնօրեն,
2001 - 2004 թթ. Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ լաբորատորիայի վարիչ,
2001 - 2003 թթ. Չին-հայկական բիոինժեներական գիտահետազոտական և փորձարարական կենտրոնի հայկական մասնաճյուղի փոխտնօրեն:

Կարդացվող դասընթացներ
Դեղագրքային անալիզ
Դեղագիտական քիմիա
Անալիտիկ քիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տարրերի միկրոքանակների անալիզ
Դեղապատրաստուկների անալիզ և որակի վերահսկում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ISTS A-108 (1998 - 2001 թթ.)
ISTS A-356 (2000 - 2003 թթ.)
ISTS A-683 (2002 - 2005 թթ.)
ISTS A-1167 (2005 - 2008 թթ.)

Մասնագիտական անդամակցությունը
ԵՊՀ «Ֆարմացիայի» ինստիտուտի Խորհրդի անդամ
ՀՀ «Կենսատեխնոլոգների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության անդամ
ՀՀ «Հայկական քիմիական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության անդամ

Որակավորման դասընթացներ
2011 - 2016 թթ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման դասընթացներ

Պարգևներ
2015 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ

Լեզուներ
Հայերեն (կատարյալ), ռուսերեն (լավ), գերմաներեն (բառարանով), վրացերեն (բառարանով), անգլերեն (բառարանով)

svardapet@ ysu.am

Սամվել Մարտունի Վարդապետյան

Տնօրենի պաշտոնակատար, քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս. Վարդապետյան

Քիմիա դիմորդների համար | 5-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևան, «Զանգակ-97» 2016 թ., 213 էջ

Ս. Վարդապետյան, Ռ. Չալտիկյան, Ա. Ենգոյան, Գ. Փալիկյան, Կ. Ավետիսյան, Ն. Հոբոսյան, Տ. Ղոչիկյան, Ֆ. Ալեքսանյան

«Քիմիա» - Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց | Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՀ ԿԳՆ, Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2009 թ.

Ս. Վարդապետյան

Քիմիա | Թեստային առաջադրանքների ժողովածու - ՀՀ ԿԳՆ, ԳԹԿ, Երևան, 2009 թ., 212 էջ

Ս. Վարդապետյան, Ռ. Չալտիկյան, Ա. Ենգոյան, Գ. Փալիկյան, Կ. Ավետիսյան, Ն. Հոբոսյան, Ֆ. Ալեքսանյան

«Քիմիա» - Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց | Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՀ ԿԳՆ, Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2008 թ

Вардапетян С. М., Сагиян А. С., Геолчанян А. В., Мангасарян К. А., Лонг Тао, Цуи Вейдонг, Ши Ю-Ху, Вей Донг

Асимметрический синтез N,N’-диметиламино-(R)-аланина N,N’-диэтиламино-(R)-аланина через хиральный Ni2+ комплекс оснований Шиффа дегидроаланина | Химический журнал Армении 2003 г., т.56, №1-2, с.114
 

Հոդված/Article

Ս. Վարդապետյան

Քիմիան մեր կյանքում | «Բնագետ» Գիտահանրամատչելի և գիտա¬մեթոդական հանդես, 2014 թ. №2, էջ 89-91

Ս. Վարդապետյան

«Ազոտական թթվի յուրահատկությունները» թեմայի դասավանդումը դպրոցում | Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ՚ 27-28 ապրիլի 2012 թ. Համահայկական III կրթական գիտաժողովի զեկուցումների նյութերը, «Բնագետ» 28.04.2012 թ. հատուկ թողարկում, Երևան-2012, էջ 56-59

Ս. Վարդապետյան

Քիմիան մեր կյանքում | «Բնագետ» Գիտահանրամատչելի և գիտա¬մեթոդական հանդես, 2012 թ. №3, էջ 91-95

А. Ф. Арутюнян, А. С. Айрапетян, А. Г. Хачатрян

Влияние природы минеральной кислоты в мобильной фазе на хроматографическое поведение органических кислот | Химический журнал Армении, 2008, т.61, No.3-4, с.388-396

Вардапетян С. М., Арутюнян А. Ф., Григорян А. Г., Арутюнян Ф. А., Айрапетян С. С., Хачатрян А. Г.

Стабилизация 8-молибдогерманиевой гетерополикислоты в виде ионного ассоциата с основным красителем пиронином-Ж | Химический журнал Армении, 2008, т.61, № 3-4, с.388
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

С. М. Вардапетян

Силикагели, полученные из силиказолей, сформированных в переменном магнитном поле | Тезисы докладов четвертой международной конференции стран СНГ «Золь-гель синтез и исследование неорганических соединений, гибридных функциональных материалов и дисперсных систем», «Золь-гель 2016», Ереван, 19-23 сентября 2016 г., с. 41

С. М. Вардапетян

Новые возможности экологического контроля нано-и микрограммовых количеств мышьяка(V) и хрома(III) без их предварительного концентрирования | Сборник материалов IV международной конференции по химии и химической технологии., Ереван, 14-18 сентября 2015 г., с. 226-227

Ս. Վարդապետյան

Դեղապատրաստուկների և բուժիչ հանքային ջրերի բաղադրության վերահսկման հնարավորությունը հետերոպոլիթթուների կիրառմամբ | ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցման թեզիսներ ապրիլ 14-17, 2009, Երևան, էջ 55

С. М. Вардапетян

Новые селективные сорбенты и стационарные фазы для пробо¬подготовки при анализе биологически активных материалов | Сборник тезисов докладов международной конфе¬ренции «Современное состояние биотехнологии в Армении и роль МНТЦ в ее развитии», Цахкадзор, РА, 2008 г., с.248

А. С. Сагиян, А. В. Геолчанян, Ш. Р. Матевосян, С. М. Вардапетян, В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян, Ю. Н. Белоконь

Асимметрический стехиометрический синтез гетероциклических S-замещенных L-цистеинов | Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1999, с. 31