Սարգիս Մխիթարի Մխիթարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին (1980 - 1985 թթ.)

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Գրիգոր Մագիստրոսի կյանքը և գեղարվեստական ժառանգությունը», 1990 թ., Երևանի պետական համալսարան,
Դոկտորական թեմա - «10-11-րդ դարերի հայ մշակութային դաշտը և գրականության զարգացման առանձնահատկությունները», 2010 թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
35 տարի (1976 - 2011 թթ.)

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ հին և միջնադարյան գրականություն (բակալավր)
Հայ բանահյուսություն (բակալավր)
Հայ ձեռագրագիտություն (մագիստրատուրա)
Հայ և համաշխարհային դիցաբանություն (բակալավր)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ միջնադարյան գրականություն
Հայ բանահյուսություն
Հայ ձեռագրագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ)

sargis.mkhitarian@ysu.am

Սարգիս Մխիթարի Մխիթարյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Սարգիս Մխիթարյան

Հույս և Սպասում (բանաստ. ժողովածու) | Ե., Լիմուշ հր., 2015, 152 էջ:

Սարգիս Մխիթարի Մխիթարյան

Միջնադարյան Գետարգելի (Ձագավանքի) պատմությունը | Ե., Ահա պոլիգրաֆ, 2014, 80 էջ

Ս. Մխիթարյան

10 - 11-րդ դարերի հայ մշակութային դաշտը և գրականության զարգացման յուրահատկությունները | Մենագրություն, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2009, 375 էջ

Ս. Մխիթարյան

Գր. Մագիստրոսի կյանք և գեղարվեստական ժառանգությունը | Մենագրություն, Եր., Լուսակն հրատ., 2001, 165 էջ:
 

Հոդված/Article

Սարգիս Մխիթարյան

Հովհ. Իմաստասերը եվ իր բան իմաստության պոեմը Հայկական վերածնության համատեքստում |

Սարգիս Մխիթարյան

Գր. Մագիստրոսը և Կեչառիսյան ճեմարանական դպրոցը | «Հայ մանկավարժության երախտավորները ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումների համաբնագրում»: Հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումների և գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, Արտագերս, 2018, էջ 92-95 |

Սարգիս Մխիթարյան

Մենագրություն՝ նվիրված Գրիգոր Շղթայակիր պատրիարքին | Էջմիածին, Տարի ՀԵ, (2018) № Գ, էջ 139-144 |

Սարգիս Մխիթարյան

Գրախոսություն Ն. Պողոսյանի «Գր. Շղթայակիր Պատրիարք» | Երուսաղեմ, Ս. Հակոբյանց տպ., 2017, 334 էջ գրքի մասին, Էջմիածին, 2018, թ. Գ, էջ 137-142

Սարգիս Մխիթարյան

Ստ. Օրբելյանը և Խաչ. Կեչառեցին որպես ընկեր ու համախոհ | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ» գիտաժողովի ծրագիր (19-20 հոկտեմբերի, 2017 գիտաժողովի ծր.), Գորիս, 2017, էջ 26

Սարգիս Մխիթարյան

Քրիստոնեության տարածումը Հայաստանում և տեղական զրույցներն այդ մասին | «Արշալույս Քրիստոնեության Հայոց», Երևան, ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2017, 455 էջ 126-132 էջ նկար |

Սարգիս Մխիթարյան

Մատենագիտական տեղեկություններ Գրիգոր Մագիստրոսի մասին | Աստվածաբանական ֆակ., Տարեգիրք, Երևան, 2017, էջ 336-365 |

Մխիթարյան Ս. Մ.

Ոսկան Երևանցին որպես տպագրիչ | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2016թ․, 2, 263-273 էջ, Հայաստան |

Սարգիս Մխիթարյան

Ոսկան Երևանցին որպես աշխարհիկ գրքերի առաջին հրատարակիչ | Էջմիածին, 2016թ․, Ժ, 73-82 էջ, Հայաստան |

Սարգիս Մխիթարյան

Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունի (թեմայի դասավանդման մեթոդական յուրահատկությունները) | Հայոց լեզու և գրականություն հանդես, 2016թ․, 2, 17-21 էջ, Հայաստան |

Սարգիս Մխիթարյան

Սամվել Մուրադյան, Հովհաննես Շիրազ. բանաստեղծը, մարդը | Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 3 (9), 192-197 էջ, Հայաստան |

Սարգիս Մխիթարյան

Վ. Տերյանի «Երկիր Նաիրին» և Հայոց մեծ եղեռնը | Հայոց եղեռնապատումի գրականություն. (Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիր ված գիտաժողովի նյութեր, 20 մայիսի 2015 թ., խմբ. Լիլ. Գալստյան), Ե., Համազգային հայ կրթական և մշակութային միություն, 2015, էջ 97-108: |

Սարգիս Մխիթարյան

Կրկին լեզվագործածության սխալների մասին | Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ, 2015-11-18թ․, 109-114 էջ |

Սարգիս Մխիթարյան

Նոր Ջուղայի տպարանը | «Հայկական տպագրությունը դարերի միջով» հոդվ. ժողովածու, Ե., ՀՀ ԳԱԱ Պատմ. ինստ., 2014, էջ 47-55

Սարգիս Մխիթարյան

Միջնադարյան Գետարգելի (Ձագավանքի) պատմությունը | «Հայ աստվածաբան» գիտ. հոդ. շողովածու, հ. Ե, Ե.,ԵՊՀ հր., 2013, էջ 73-103

Սարգիս Մխիթարյան

Նահապետ Քուչակի մասին ավանդազրույցները և դրանց ուսումնասիրությունը գիտամանկավարժական նկատառումներով | ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, ՙՊատմամշա-կութային ժառանգություն և արդիականություն՚ թեմ. միջազգային գիտաժողովի դրույթներ, Գյումրի, 2013, էջ 407-410

Սարգիս Մխիթարյան

Ձագավանքի ժողովը և իր կանոնքը | «Հայ աստվածաբան» գիտ. հոդ. շողովածու, հ. Ե, Ե.,ԵՊՀ հր., 2013, էջ 103-110

Ս. Մ. Մխիթարյան

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինը և հայ գրատպությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 139.1, Երևան 2013թ., էջ 41-47 |

Ս. Մ. Մխիթարյան

Ղազար Փարպեցու թղթերի մեթոդական առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 135.2, Երևան 2011թ., էջ 3-13 |

Սարգիս Մխիթարյան

Տիգրանի կերպարը հայ վիպական բանահյուսության մեջ | Տիգրան Մեծի գահակալության 2100-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, էջ 239-242

Սարգիս Մխիթարյան

Գրիգոր Մագիստրոսը մանկավարժ | Հայոց լեզուն և գրականություն, 2011, թ. 2, էջ 24-34

Սարգիս Մխիթարյան

Աբգար Դպիր Թոխաթցին և իր տպագրած գրքերը | Գիրքը պատմամշակութային և տեղեկատվական հաղորդակցությունների համակարգում /Հանրապտական գիտաժողովի զկուցումների ժողովածու- 15-16 ապրիլի 2010 թ./, էջ 44- 49

Ս. Մ. Մխիթարյան

Եղիշեի թղթագրության մեթոդական յուրահատկությունների շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 130.2, Երևան 2010թ., էջ 20-28 |

Սարգիս Մխիթարյան

Սուրբ անտառների հիմնումը որպես նվիրագործական գործառույթի դրսևորում | Բանբեր Երևանի համալսարանի, թ. 3, 2007, էջ 137-142

Ս. Մխիթարյան

Արդի միջնադարագիտությունը և hայկական Վերածնության խնդիրը | Պատմա-Բանասիրական հանդես, թ. 1, 2007, էջ 109 - 122

Սարգիս Մխիթարյան

Բառի մոգական խորհուրդը | Ընտրանի. վեց բանաստեղծներ և մեկ դրամատուրգ, Ե., Ասողիկ հրատ., 2006, էջ 3-10

Սարգիս Մխիթարյան

Վրաց գրերի գյուտը և Մեսրոպ Մաշտոցը | Գիտության աշխարհում, թ. 3, Ե., 2006, էջ 13-18

Սարգիս Մխիթարյան

Գրերի գյուտը Նիկոլ Աղբալյանի գնահատմամբ | Նիկոլ Աղբալյանի ծննդյան 130-ամյակաին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր., Լուսակն, 2006, էջ 133-140

Սարգիս Մխիթարյան

«Աստվածաշունչ» մատյանը և Գր. Մագիստրոսի «Հազարտողեան» պոեմը | Աստվածաշնչյան Հայաստան, էջ, Աստվածաշնչյան Հայաստան. միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Ե., 2005, էջ 568-572

Սարգիս Մխիթարյան

Մաշտոցյան ավանդույթները հայ դպրոցում | Հայ գրերի գյուտի դպրոցի և դպրության 1600-ամյակի առթիվ, Լրաբեր հասարակական գիտութ-յունների, թ. 3, Ե., 2005, էջ 101-109

Սարգիս Մխիթարյան

Ուսուցման միջնադարյան տեսությունը և Գրիգոր Մագիստրոսի կրթամշակութային գործունեությունը | Թ-Ը, Էջմիաջին, 2005, էջ 54-58

Սարգիս Մխիթարյան

Տիգրանի կերպարը հայ վիպական բանահյուսության մեջ | Տիգրան Մեծ. գահակալության 2100 ամյակ. միջազգային գիտաժողով, Զեկուցումների հիմնադրույթներ, Ե., Աշտանակ, 2005, էջ 88-89

Սարգիս Մխիթարյան

11-րդ դարի հայ բանաստեղծությունը | Կանթեղ, թ. 2, 2005, էջ 3-8

Սարգիս Մխիթարյան

Հայ մանկավարժական մտքի զարգացման յուրահատկությունները հինգից տասնմեկերորդ դարերում և միջնադարյան դպրոցի նոր ձեռքբերումները | Հայ գրերի գյուտի և Ամարասի դպրոցի հիմնադրման 1600-ամյակին նվիրված կրթական միգազգային գիտաժողով /զեկուցումների դրույթներ, հունիսի 2-5, 2005թ./, Ե., 2005, էջ 25-27

Սարգիս Մխիթարյան

11-րդ դարի հայ բանաստեղծության յուրահատկությունները | Կանթեղ, թ. 2, 2005, էջ 3-8

Սարգիս Մխիթարյան

Մեծ և Փոքր Մհերների կերպարների մի քանի յուրահատկությունները «Սասնա ծռեր» էպոսում | Հայկական «Սասնա ծռեր» էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը /4-6 նոյեմբերի, Ծաղկաձոր/, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործերով Հայաստանի ազգային հանձնաժողով, Ե., 2004, էջ 106-112

Սարգիս Մխիթարյան

Սգո պարերը հայ միջնադարյան գրական և բանահյուսական մի քանի հուշարձաններում | Պար և երաժշտություն, Սրբուհի Լիսիցյանի 110-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Ե., 2004, էջ 20-24

Սարգիս Մխիթարյան

Վեստ Գրիգոր Պահլավունու և Սարգիս վարդապետի նամակագրական կապի հետքերով | Հարցմունք Գրիգորի Պահլաւունւոյ և վեստարխի և պատասխանի Սարգիս վարդապետի և գիտնականի վասն Առաջաւորի պահոցն, հրապարակում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թ.1, 2004, էջ 213-218

Սարգիս Մխիթարյան

Գրիգոր Նարեկացու «Յարութեան» տաղը | Էջմիածին, թ. Է-Ը, 2004, էջ 73-79

Սարգիս Մխիթարյան

Անմահության 1000-ամյա ճանապարհին | Վիրահայ ուսանող (հանդես), Օրգան Թբիլիսիի պետական մանկավարժական համալսարանի Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի, Թբիլիսի, Բ տարի թ. 1, 2004, էջ 20-22

Սարգիս Մխիթարյան

Մաշտոցյան բանաստեղծական ավանդները Գր. Նարեկացու Մատյանում | Կանթեղ, (Գիտական հոդվածների ժողովածու), Ե., 2004, էջ 34-38

Սարգիս Մխիթարյան

«Ընդունիր հյուսվածքն այս աղիողորմ հեծեծանքներիս…» | Համայնապատկեր (գրական, մշակութային հանդես), Գլենդել, թ. 26, 2004, էջ10-11

Սարգիս Մխիթարյան

Գրիգոր Մագիստրոսի «Առ Սուրբ Կարապետն Յովհաննէս» չափածո տաղը և շնորհապարգևության խնդիրը միջնադարյան գրականության մեջ | Նոր-դար, թ. 4, Ե., 2003, էջ 261-265

Սարգիս Մխիթարյան

Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգության» պոեմը | Պատմաբանասիրական հանդես, թ.2, Ե., 2003, էջ 59-69

Սարգիս Մխիթարյան

Թաղման ծեսի մի քանի դրվագ ըստ Գր. Մագիստրոսի | Հայաստանի հնագույն մշակույթը, հ. 3, Ե., 2003, էջ 145-151

Սարգիս Մխիթարյան

Հայասորական միջեկեղեցական հարաբերություններն ըստ Գր.Մագիստրոսի | Պատմա-բանասիրական հանդես, թ. 3, Ե., 2003, էջ 229-234

Սարգիս Մխիթարյան

Հայ գրականության զարգացման միտումները 11-րդ դարում | Հայագիտական միջազգային գիտաժողով/ նյութեր/, Հայագիտության արդի վիճակը և նրա զարգացման հեռանկարները, /զեկուցման դրույթներ, սեպ.15-20-ը/, Ե., 2003, էջ 133-134

Սարգիս Մխիթարյան

«Ես եմ համայնը, և ամենքինն է պարփակված իմ մեջ» | Տնտեսագետ, թ. 6, Ե., 2003, էջ 11-13

Սարգիս Մխիթարյան

Գրիգոր Մագիստրոսի «Յաղագս Խաչանշան գաւազանին, զոր ընծայեաց տեառն Պետրոսի Հայոց կաթողիկոսի» չափածո թուղթը | Էջմիածին, թ. Ե., Էջմիածին, 2003, էջ 71-76

Ս. Մխիթարյան

«Գետարգել Սուրբ Նշանի պատմութիւն» պարականոնը | Բանբեր Երևանի համալսարանի, թ.1, Ե., 2003, էջ 145 - 150

Ս. Մխիթարյան

Մարդու կատարելության խնդիրը Գր. Նարեկացու Մատյանում | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թ. 3, 2003, էջ 73 - 83

Ս. Մխիթարյան

Գրիգոր Մագիստրոսի պայքարը թոնդրակյան աղանդի դեմ | Կանթեղ, թ. 4, Ե., 2003, էջ 111 - 116

Ս. Մ. Մխիթարյան

«Գետարգել սուրբ նշանի պատմություն» պարականոնը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 145-150 |

Սարգիս Մխիթարյան

Գր. Մագիստրոսի «Ողբ ի վերայ Արամյանս նահանգի» երկը | Էջմիածին, թ. ԺԱ-ԺԲ, 2002, Էջ 76-79

Սարգիս Մխիթարյան

10-12-րդ դարերի հայ բանաստեղծությունը Ղ. Ալիշանի գնահատմամբ | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թ.2, 2001, էջ 101-109

Ս. Մխիթարյան

Վաղ քրիստոնեական լեգենդներն Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմության» մեջ, Քրիստոնեությունը և հայ գրականությունը (գիտական հոդվածների ժողովածու) | Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2001, էջ 58 - 71

Սարգիս Մխիթարյան

Եղ. Չարենցի հայրենասիրական քնարը | Հանդես Երևանի համալսարանի, թ.1, Ե., 2000, էջ 96-105

Ս. Մ. Մխիթարյան

Մագիստրոսյան սկզբնաղբյուրներն Աղվանք աշխարհի և Ծար (Քելբաջար) գավառի մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 154-158 |

Ս. Մ. Մխիթարյան

Նորահայտ մի թուղթ՝ ուղղված Գրիգոր Մագիստրոսին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (67), Երևան 1989թ., էջ 129-132 |
 

Թեզիս/Thesis

Սարգիս Մխիթարյան

Գիտություն, թե արվեստ | Գ. Անանյանի «Ակնարկներ հայոց հին և միջնադարյան հրապարակախոսության» գիրքի գրախոսությունը, «Հայաստանի հանրապետություն» օրաթերթ, 8 սեպտեմբերի 2006 թ., թ. 161 /4070/, էջ 5

Սարգիս Մխիթարյան

Գրերի գյուտը Նիկոլ Աղբալյանի գնահատմամբ | 2005, /զեկուցում գիտաժողովում/, աշխատանքային ծրագիր, էջ 2

Սարգիս Մխիթարյան

Սուրբ անտառների հիմնումը որպես նվիրապետական գործառույթ | Հայկական ժողովրդական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը /23-24 հունիս, 2006 թ./, Միջազգային երկրորդ գիտաժողով, Ծրագիր, էջ 5

Սարգիս Մխիթարյան

Մհերի կերպարի մի քանի յուրահատկությունները «Սասնա ծռեր» էպոսում | Թեզիս, 4-6 նոյեմբերի, Ծաղկաձոր, Հայկական «Սասնա ծռեր» էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը, /միջազգային գիտաժողովի նյութեր/, Ե., 2003, էջ 2

Սարգիս Մխիթարյան

Մաշտոցյան գրական ավանդները Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» պոեմում | Թեզիս, Մաշտոցյան Ե ընթերցումներ, Օշական, 2003, էջ 25-26

Սարգիս Մխիթարյան

Վաղ քրիստոնեական լեգենդներն Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմության» մեջ | Քրիստոնեությունը և Հայաստանը, /թեզ./, Ե., 2001, էջ 15: