Սեդա Քերոբի Գասպարյան
Կենսագրություն
Աշխատանքային գործունեություն
2018 X-XI հրավիրված այցելու պրոֆեսոր Վենետիկի Կա՛Ֆոսկարի համալսարանում (ERAZMUS + ծրագրի շրջանակում)
2002- մինչև այժմ Երևանի պետական համալսարանի անգլիական բանասիրության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
1993- 2002 Երևանի պետական համալսարանի անգլիական բանասիրության ամբիոնի վարիչ
1991-1993 Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
1989-1991 Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարանի դոկտորանտ
1987 -1989 Երևանի պետական համալսարանի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
1984 -1987 Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանականբանասիրության ամբիոնի ավագ դասախոս
1982-1984 Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1978 – 1981 Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարանի նպատակային ասպիրանտ
1971 – 1978 Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1968 -1971 Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ

Կրթություն
Դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն
1989-1994 “Cравнение как “изъяснение” в интеллективной речи и как средство лингвопоэтического творчества в художественной литературе” թեմայով, Մոսկվայի Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարան, անգլերեն լեզվի ամբիոն
1978 -1983 Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն “Полифония слова в составе фигуры сравнения”
թեմայով, Մոսկվայի Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարան, անգլերեն լեզվի ամբիոն
1963-1968 Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, անգլիական բաժին
1952-1963 Երևանի Նար-Դոսի անվ. միջնակարգ դպրոց

Այլ հմտություններ և փորձ
Microsoft Word ծրագրի տիրապետում

Լեզուներ
հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն (ազատ), գերմաներեն (բառարանով)

Դասավանդվող դասընթացներ և հետազոտական աշխատանք
Մասնագիտության արդի հիմնահարցեր, ճանաչողական լեզվաբանության հիմնահարցեր, ակադեմիական անգլերեն. տեսություն և պրակտիկա, լեզվաոճաբանություն, լեզվապոետիկա, գործառական ոճագիտություն, տեքստի մեկնաբանություն, գեղարվեստական ստեղծագործության մեթոդաբանություն, տեքստ և դիսկուրս. մեկնաբանության հարցեր, գեղարվեստական տեքստի լինգվոդիդակտիկա
Բակալավրական, մագիստրոսական, թեկնածուական և դոկտորական աշխատանքների գիտական ղեկավարություն և խորհրդատվություն

Թեկնածուական ատենախոսությունների ղեկավարում
1. Համացանցային դիսկուրսի լեզվական և արտալեզվական յուրահատկությունները (հաստատված է 2019 г.)
2. Интегративная модель анализа аргументативного политического дискурса (հաստատված է 2018 г.)
3. Ժամանակակից անգլերենի նշանային բաղադրությունները լեզվում և խոսքում (հաստատված է 2018 թ.)
4. ԱՄՆ նախագահների` Հայոց ցեղասպանությանը առնչվող ելույթների դիսկուրսիվ առանձնահատկությունները (Ջորջ Բուշի և Բարաք Օբամայի ելույթների հիման վրա) (պաշտպանված է 2015թ.)
5. Հեղինակի մտադրությունը որպես տեքստաբանական քննության առարկա (պաշտպանված է 2015թ.)
6. Ճարտարագիտության ոլորտի անգլերենի գործառական քննություն (իրանական գիտակրթական համատեքստում) (պաշտպանված է 2013թ.)
7. Պատկերավոր արտահայտչամիջոցների բազմաձայնական առկայացումը անգլերեն գեղարվեստական խոսքում (ֆրանսերենի զուգադրությամբ)՚ (պաշտպանված է 2013թ.)
8. Սուբյեկտիվ գնահատողականության դրսևորումը վերնագիր – ստեղծագործություն փոխհարաբերության մեջ (անգլերեն նյութի հիման վրա)՚ (պաշտպանված է 2012թ.)
9. Փոխաբերական տեղաշարժի հիմնախնդիրը տերմինաստեղծման մեջ (անգլերեն իրավաբանական տերմինների նյութի հիման վրա) (պաշտպանված է 2012թ.)
10. Ազգային ինքնության դրսևորումները բրիտանական լեզվամշակույթում (պաշտպանված է 2011թ.)
11. Քաղաքական ելույթը որպես լեզվական և արտալեզվական իրողությունների փոխներթափանցում (անգլերեն փաստական նյութի հիման վրա) (պաշտպանված է 2011թ.)
12. Համարժեքության խնդիրը Մովսես Խորենաց §Պատմութիւն Հայոց¦ երկի անգլերեն թարգմանության մեջ (պաշտպանված է 2010թ.)
13. Կինոգրախոսությունը որպես տեքսաբանական քննության առարկա՚ (պաշտպանված է 2010թ.)
14. Մշակութային պայմանավորվածություն ունեցող տարրերի կառավարումը ոչ մայրենի անգլերեն խոսքում (պաշտպանված է 2010թ.)
15. Գրականագիտական շարադրանքի գործառական-հաղորդակցական հայեցակերպը՚ (պաշտպանված է 2009թ.)
16. Ոճական հնարները գործաբանական ոճագիտության լույսի ներքո” (պաշտպանված է 2008-թ.)
17. Գեղարվեստական խորհրդանիշը որպես հեղինակի անհատական ոճի բաղկացուցիչ տարր՚ (պաշտպանված է 2007թ.)
18. Արտոնագրային մասնագրի լեզուն և ոճը (պաշտպանված է 2006թ.)
19. Գրական անդրադարձի` որպես արտահայտչական հնարի մեկնողական ընդգրկումը (Հ. Ջեյմսի երկերի փաստական նյութի հիման վրա) (պաշտպանված է 2005թ.)
20. Հրապարակախոսական արձակը որպես գործառական ոճերի հակադրամիասնություն (անգլերեն փաստական նյութի հիման վրա)՚ (պաշտպանված է 2003թ.)
21. Հույզերի կարգայնացումը անգլերենի յուրացման ընթացքում (պաշտպանված է 2003թ.)
22. Մակդիրների ճանաչողական արժեքը Հովհաննեսի ավետարանում (պաշտպանված է 2002թ.)
23. Կոմիկականի լեզվաոճական արտահայտչամիջոցները անգլերենում (ըստ Բեռնարդ Շոուի և Օ. Հենրիի ստեղծագործությունների լեզվանյութի)՚ (պաշտպանված է 2001թ.)
24. Անգլերենի դարձվածաբանության լեզվամշակութաբանական հայեցակերպը որպես թարգմանական խնդիր (պաշտպանված է 2001թ.)
25. Համեմատությունը որպես հեղինակի անհատական ոճի արտահայտման միջոց՚ (պաշտպանված է 2001թ.)
26. Փոխաբերության լեզվաբանաստեղծական արժեքը գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ՚ (պաշտպանված է 2000թ.)
27. Ժամանակակից անգլերենի կենդանանիշ ածականների հիմնական իմաստային հայեցակերպերը՚ (պաշտպանված է 1999թ.)
28. Ժամանակային շարահյուսական կառույցների հոմանշությունը ժամանակակից անգլերենում՚ (պաշտպանված է 1996թ.)

Դոկտորական ատենախոսությունների խորհրդատվություն
1.Համընդհանուրի, ազգայինի և անհատականի եռամիասնությունը որպես թարգմանաբանական խնդիր (ռոմանական լեզուների փաստական նյութի հիման վրա) (պաշտպանված է 2018 թ.)
2. Անգլալեզու գիտաֆանտաստիկ դիսկուրսի լեզվաոճական յուրահատկությունները բանականի և երևակայականի հարաբերակցության համատեքստում (պաշտպանված է 2017թ.)
3. Անգլիական երգիծական խոսույթի գենդերային հայեցակերպը/լեզվական և հանրամշակութային դրսևորումներ (պաշտպանված է 2016թ)
4. “Когнитивно-прагматический аспект теории политического дискурса (на материале публичных выступлений американских и британских политических деятелей)” (պաշտպանված է 2011թ.)
5. Խոսքային փոխներգործության ճանաչողական-գործաբանական հայեցակերպը անգլերենում՚ (պաշտպանված է 2010թ.)
6. <<Գեղարվեստական ստեղծագործությունը և նրա թարգմանությունը որպես բանասիրական համալիր քննության առարկա>> (պաշտպանված է 2007թ.)

Պետբյուջեից ֆինանսավորվող նախագծերի գիտական ղեկավար
1. Անգլալեզու հակահայկական քարոզչական դիսկուրսի հետազոտությունների լաբորատորիա (2016-2019)
2. Տեքստի ճանաչողական մոդելների կառուցումը և գենդերի արտացոլման յուրահատկությունները դրանցում (2016-2017)
3. Միջազգային ասպարեզում հայոց ցեղասպանության արծարծումների տեքստաբանական քննություն (2011-2013)
4. Գործառական ոճերի փոխներթափանցումը որպես խոսքաբանական խնդիր (2008-2010)
5. Ոճական հնարների լեզվաբանաստեղծական արժեքը բառարվեստի ստեղծագործության մեջ (2005-2007)
6. Տեքստի բանասիրական մեկնաբանություն՚ (2002-2004)
7. Մասնագիտական անգլերեն. տեսություն և պրակտիկա՚ (2000-2002)
8. Գրական երկի ընկալման հարցեր՚ (1995-1998)

Այլ մասնագիտական գործունեություն
1. Դասախոսություններ (լեզվաբանության արդի խնդիրների շուրջ), հանրային դասախոսություն (հայագիտության հարցեր), սեմինարներ Վենետիկի Կա՛Ֆոսկարի համալսարանում՝ որպես հրավիրված պրոֆեսոր (Erazmus+ ծրագրի շրջանակում) (2018 թ.)
2. Հրավիրված դասախոսություն (Արևմտյան Հայաստանի հայ ազգաբնակչության բռնի տեղահանությունները Հայոց ցեղասպանության համատեքստում) Իտալիայի Բերգամոյի համալսարանում: (2015 թ.)
3. Բելգրադի “Յունիոն – Նիկոլա Թեսլա” համալսարանի “Law 2018” միջազգային գիտաժողովի գիտական հանձնախմբի հրավիրված անդամ և բանախոս: (2018 թ. )
4. Հանրապետական և միջազգային գիտաժողովների, սեմինարների, կլոր սեղանների կազմակերպում` նվիրված անգլերենի ուսումնասիրության և դասավանդման մեթոդիկայի տեսագործնական խնդիրների, նաև հայագիտական հարցերի քննարկմանը.
• 2016 “Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո” գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ պատվավոր դոկտոր, Կանադայի համալսարանի պրոֆեսոր Դորա Սաքայանի ծննդյան 85-ամյակին: (100 մասնակից, որոնցից 4-ը արտերկրից):
• 2014 “Promoting Independent Learning” միջազգային գիտաժողով(53 մասնակից, որոնցից 9-ը արտերկրից), Երևան, ԵՊՀ:
• 2011 “Language, Literature & Art in Cross-Cultural Contexts” միջազգային գիտաժողով (154 մասնակից, որոնցից 26-ը արտերկրից), Երևան, ԵՊՀ:
• 2007 “Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge” միջազգային գիտաժողով (126 մասնակից, որոնցից 25-ը արտերկրից), Երևան, ԵՊՀ:
• 2004 “English Studies: Theory and Practice” միջազգային գիտաժողով (82 մասնակից, որոնցից 14-ը արտերկրից) Երևան, ԵՊՀ:
• 1998 “Shakespeare through Time and Space” միջազգային գիտաժողով (61 մասնակից, որոնցից 4-ը արտերկրից), Երևան, ԵՊՀ:
• 1996 “Անգլիական բանասիրության և անգլերենի ուսուցման խնդիրները Հայաստանում. նվաճումներ և հեռանկարներ”, Երևան, ԵՊՀ:
5. Հանրապետության անգլերենի մասնագետների մասնագիտական գործունեության ուղղորդում և համակարգում` Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի շրջանակում:
6. Գիտակրթական խորհրդատվության մատուցում անգլիական բանասիրության ոլորտի մասնագետներին:
7. Միջազգային կապերի և համագործակցության ընդլայնմանն ուղղված գործունեություն անգլիագիտական ուսումնասիրությունների ոլորտում:

Անդամակցություն
2016-մինչև այժմ ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի “Բանբեր Հայագիտության” (ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատ.) միջազգային գիտական հանդեսի) խմբագրական խորհրդի անդամ
2016- մինչև այժմ “Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում” (Եր., ԵՊՀ) գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
2013-մինչև այժմ “Cognition, Communication, Discourse” (Kharkov) միջազգային ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
2013-մինչև այժմ “Science and Education: A New Dimension” միջազգային ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
2010- մինչև այժմ <<Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն հանդեսի (Եր, ԵՊՀ հրատ.) խմբագրական խորհրդի անդամ
2009 -2018 “Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում”, (Եր., Լուսակն) գիտական հանդեսի հիմնադիր և գլխավոր խմբագիր
2009 -մինչև այժմ Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչական խորհրդի անդամ
2006-մինչև այժմ Անգլիագիտական հետազոտությունների “European Journal of English Studies” (Routledge: Taylor & Francis Group) հանդեսի խմբագրական խորհրդատվական հանձնախմբի անդամ
2005-մինչև այժմ Անգլիագիտական հետազոտությունների “Armenian Folia Anglistika” (Yerevan, YSU) միջազգային հանդեսի հիմնադիր և գլխավոր խմբագիր
2004-մինչև այժմ “Կանթեղ” (Երևան, Ասողիկ) ՀՀ ԳԱԱ պարբերական հրատարակության խմբագրական խորհրդի անդամ
2003-մինչև այժմ Անգլերենի ուսումնասիրության եվրոպական ընկերության (ESSE) վարչության անդամ
2003-մինչև այժմ Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի (Եվրոպական ֆեդերացիայի անդամ) հիմնադիր և նախագահ
2000-մինչև այժմ ՀՀ ԿԳ նախարարության մեթոդ խորհրդի անգլերենի առարկայական հանձնաժողովի նախագահ
1995-մինչև այժմ Գիտական աստիճաններ շնորհող ՙՕտար լեզուների 009 մասնագիտական խորհրդի նախագահ
1994-մինչև այժմ Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ և կոչումներ
1.ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ (2014թ.),
2. ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (2013 թ.),
3. ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակի առթիվ և կրթության ու գիտության բնագավառներում ներդրած նշանակալի ավանդի համար (2009 թ.),
4. Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի, Ռուսաստանի հայերի միության, ՀՀ Սփյուռքի նախարարության և ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կողմից 2009թ. հայտարարված ՙԼավագույն գիտական աշխատանք՚ մրցանակա¬բաշխու¬թյունում արժանացել է մրցանակի և Ռուսաստանի հայերի միության հուշամեդալի (2010 թ.),
5. 2013թ., 2016թ., 2017թ., 2018թ. հաղթող է ճանաչվել ՀՀ գիտության պետական կոմիտեի կողմից հայտարարված <<Արդյունավետ գիտաշխատող>> մրցույթնե¬րում
6. Կրթության ու գիտության բնագավառներում ներդրած նշանակալի ավանդի, բարձրագույն որակավորման բնագավառում արգասավոր գործունեության, մասնագիտական ոլորտում ունեցած ձեռքբերումների համար արժանացել է.
ա/ ՀՀ ԿԳ նախարարության պատվոգրի (2008 թ., 2006 թ., 2004 թ.)
բ/ ԵՊՀ ոսկե հուշամեդալի (2006 թ.)
գ/ ԵՊՀ արծաթե հուշամեդալի (1999 թ.)
դ/ Միջազգային “Who is Who”-ի մրցանակի (1998 թ.)

Սեդա Քերոբի Գասպարյան

Ամբիոնի վարիչ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս. Ք. Գասպարյան, Ա. Ի. Մաթևոսյան

Տեքստ, փոխաբերականություն, մեկնաբանություն | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 230 էջ

Seda Gasparyan, Shushanik Paronyan, Astghik Chubaryan, Gaiane Muradyan

Raphael Lemkin’s draft convention on genocide and the 1948 un convention | ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 176 էջ

Ա. Ի. Մաթևոսյան, Ս. Ք. Գասպարյան

Անգլերենի ոճական գործառությունը | Ուս. ձեռնարկ: Լեզվական հորիզոն: 2016թ․, 168 էջ |

С.К. Гаспарян

Фигура сравнения в функциональном освещении | ЕГУ. Издание 2-е, испр., доп. Ер.: Лусакн, 2013. 336 с. |

S. Gasparyan, A. Chubaryan, R. Karapetyan

Practice in Academic Discource (Advanced Level) | Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Textbook. Lezvakan Horizon, Yerevan, 120 p.
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Սեդա Գասպարյան, Նարինե Համլետի Մադոյան

Հապավումների և համառոտագրությունների կիրառության յուրահատկությունները համացանցային դիսկուրսում | Science And Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, 2021, Vol. IX (45), Issue 253, p. 11-16

Սեդա Գասպարյան

Պանթյուրքիզմի մարմաջը և ադրբեջանական մտաշահարկումը | «Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 1 (22), էջ 114-130

S. Gasparyan

Translation as Interpretation | Cultural and Religious Studies, 2021, Vol. 9, N 1, p. 32-46

S. Gasparyan, N. Gasparyan

The Buxtons’ Missionary Visit to Armenia | Eurasiatica Serie diretta da Aldo Ferrari, Stefano Riccioni, 2021, N 17, p. 117-127

Սեդա Գասպարյան

Լեզվի մտաշահարկային կիրառությունը Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածում | ՎԷՄ համահայկական հանդես, ԺԲ (ԺԸ) տարի, թիվ 1(69), հունվար-մարտ, 2020, Էջ 112-129 https://vemjournal.org/wp-content/uploads/2020/04/07-%d4%bc%d5%a5%d5%a6%d5%be%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-2020-1.pdf
1   2   3   4   5   6   7   8   18  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Mariana Sargsyan, Seda Gasparyan

In Search of Identity: Trauma and Irony in the Cognitive Light | 14th Conference of the European Society for the Study of English, 2018, 67 էջ

Князян А., Гаспарян С. К.

Гендерные стереотипы в политической сфере современного общества | Коммуникация в политике, бизнесе и образовании. Материалы международной научно-практической конференции 17–19 мая 2017 года, стр. 18-19 |

Седа Гаспарян, Анна Князян

Гендерные особенности национально-этнических конфликтов | Национальный миф в литературе и культуре: колониальный и постколониальный дискурс. 2017, стр. 13-14

R. Karapetyan, S. Gasparyan, A. Chubaryan

Academic Discourse in Multicultural Aspects | ESSE 10 International Conference of European Society for the Study of English. ESSE 10 Conference Program (poster session). Italy, Torino: Tipografia Testa-Torino, 2011, էջ 71