Սեդա Վիկտորի Մարության
Կենսագրություն
Կրթություն
1989 - 1992 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա «կենսաքիմիա» մասնագիտությամբ
1984 - 1989 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի բաժանմունք
1974 - 1984 թթ. Երևանի թիվ 68 միջնակարգ դպրոց

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Ռենտգենյան ճառագայթման ազդեցությունը Candida guilliermondii НП-4 խմորասնկերի կենսունակության և ԴՆԹ-ի որոշ ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների վրա»

Աշխատանքային փորձ
18 տարի: Երևանի պետական համալսարան, կենսաքիմիայի ամբիոն
Կարդացվող դասընթացներ Կենսաքիմիա, Սինապսների կենսաքիմիա, Նուկլեինաթթուների կենսաքիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաքիմիա, Ռադիոկենսաբանություն, Ռադիացիոն կենսաքիմիա, Նուկլեինաթթուների կենսաքիմիա,

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2002-2009 A-1227

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն, Գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Կենսաքիմիկոսների Եվրոպական Ընկերությունների Ֆեդերացիա
Կենսաքիմիկոսների Հայսատանյան Միավորում

marsed@ysu.am

Սեդա Վիկտորի Մարության

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լ.Հ.Նավասարդյան, Ս.Վ.Մարության

Խմորասնկային բջիջներից հիստոնային սպիտակուցների և ԴՆԹ-ի անջատումը և ֆլյուորեսցենտային ցուցանիշների համեմատական ուսումնասիրումը | Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2006
 

Հոդված/Article

Կ. Օ. Հովնանյան , Հ. Վ. Գասպարյան , Ս. Վ. Մարության , Լ. Հ. Նավասարդյան , Ա. Հ. Թռչունյան

Comparative structural analysis of yeasts Candida guilliermondii NP-4 cultivated with and without nitrogen source (Ազոտ պարունակող միջավայրում և առանց ազոտի աճեցված Candida guilliermondii NP-4 խմորասնկերի կառուցվածքային համեմատական վերլուծությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 53-58 |

Marutyan S. V., Navasardyan L. H.

Invwstigation of DNA isolated from yeasts CANDIDA GUILLIERMONDII NP-4 and from bacteria Escherichia Coliby fluorescence analyses | The New Armenian Medical journal. 2018, 12, 78-85 pp. |

Navasardyan L., Marutyan S., Hovnanayan K., Trchounian A.

Survival and changes in morphology, mitotic and metabolic activity of yeast Candida guilliermondii exposed to X-irradiation | Indian Journal of Biochemistry and Biophysics. 2017, 54, 273-280 pp. |

Մարության Ս. Վ., Պետրոսյան Գ. Հ., Մարության Ս. Ա., Նավասարդյան Լ. Հ.

Միլիմետրական և դեցիմետրական տիրույթների ճառագայթահարման ազդեցությունը պուրինային նուկլեոտիդների դեզամինացման վրա C.guilliermondii НП-4 խմորասնկային բջիջներում | Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2017, հատոր 69, հատուկ համար, էջ 6-9 |

Gayane Petrosyan, Syuzan Marutyan, Lilit Arshakyan, Seda Marutyan

Comparative investigation of water-soluble proteins of X-radiated yeasts candida guilliermondii NP-4 by electrophoresis | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու: 2017, 1.5 (22), էջ 157-163 |
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Մարության Ս. Վ., Նավասարդյան Լ. Հ.

Ֆլյուրեսցենտային սպեկտրոմետրիայի մեթոդի կիրառությունը կենսաքիմիայի ուսուցման գործընթացում | Համահայկական V կրթական գիտաժողով «Բնագիտությունը 21-րդ դարում», Համահայկական Գիտաժողովի Նյութերի Ժողովածու: 2017, էջ 168-170 |

Давтян М.А., Навасардян Л.А., Марутян С.В.

Белковые фракции дрожжей при экстремальных состояниях (голодание и рентгеновское облучение) | 3 Международный симпозиум “Проблемы биохимии, радиационной и космической биологии”, посв. 100-летию со дня рожд. акад. Н.М. Сисакяна, Аннотации долкадов, 24-28 января, Москва-Дубна, 2007, с.115

Марутян С.В., Акопян А.А., Навасардян Л.А., Давтян М.А.

Исследование водорастворимых фракций белков дрожжей до и после рентгеновского облучения | 3 Международный симпозиум “Проблемы биохимии, радиационной и космической биологии”, посв. 100-летию со дня рожд. акад. Н.М.Сисакяна, Аннотации докладов, 24-28 января, Москва-Дубна, 2007, с.123

Marutyan S.V., Navasardyan L.A., Navasardyan A.L.

Protein synthesis of yeasts Candida under some extremal conditions | The 2nd International Conference “Modern Problems of Genetics, Radiobiology, Radioecology and Evolution” ded. to the 105th anniversary of N.W.Timofeeff-Ressovsky, Abstracts, Yerevan, Sept. 8-11, 2005, p.203

Navasardyan L.A., Marutyan S.V.

Deepening of chromatin damages during the postradiating repair period | The 2nd International Conference “Modern Problems of Genetics, Radiobiology, Radioecology and Evolution” ded. to the 105th anniversary of N.W.Timofeeff-Ressovsky, Abstracts, Yerevan, Sept. 8-11, 2005 p.206