Սեյրան Պավելի Ստեփանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1976 – 1981 թթ. ուսանող, մեխանիկա- մաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան

Գիտական աստիճան
1990 թ. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա` «Ճաքերի համակարգով թուլացված համասեռ կիսահարթության լարվածային վիճակի ուսումնասիրությունը», Երևանի պետական համալսարան, ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտւտ, Հայաստան, 1990 թ.

Աշխատանքային փորձ
1991 թ-ից այժմ Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1982 - 1991 թթ. գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ,

Գիտական կոչում
2009 թ-ին դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
- մաթեմատիկական անալիզ,
- կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն,
- գծային հանրահաշիվ,
- անալիտիկ երկրաչափություն,
- վերջավոր տարրերի մեթոդ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
- սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումների թվային լուծում,
- թաղանթների և սալերի տեսության կիրառական խնդիրներ,
- փոփոխական գործակիցներով դիֆերենցիալ հավասարումների թվային լուծում,
- վերջավոր տարրերի մեթոդ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն

seyran.stepanyan@ysu.am

Սեյրան Պավելի Ստեփանյան

Դոցենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Յու. Գ. Դադայան, Ս. Պ. Ստեփանյան

Վերջավոր տարրերի մեթոդը և նրա կիրառությունները | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 134 էջ
 

Հոդված/Article

Ռ. Մ. Կիրակոսյան, Ս. Պ. Ստեփանյան

The non-classical problem of an elastically clamped orthotropic beam of variable thickness under the combined action of compressive forces and transverse load (Առաձգական ամրակցված փոփոխական հաստության օրթոտրոպ հեծանի ոչ դասական խնդիրը սեղմող ուժերի և լայնական բեռի համատեղ ազդեցության դեպքում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #2, էջ 101-108 |

Ռ. Մ. Կիրակոսյան, Ս. Պ. Ստեփանյան

Non-classical problem of bend of an orthotropic annular plate of variable thickness with an elastically clamped support (Առաձգական ամրակցման հենարանով փոփոխական հաստության օղակաձև օրթոտրոպ սալի ծռման ոչ դասական խնդիրը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 168-176 |

Սեյրան Պավելի Ստեփանյան

Задача термоупругости ортотропной пластинки-полосы переменной толщины при наличии упруго защемленной опоры | ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ, 2016թ․, 116, 1, 26-33 էջ, Հայաստան |

Ռ. Մ. Կիրակոսյան, Ս. Պ. Ստեփանյան

Задача изгиба упруго защемленной ортотропной круглой пластинки, опирающейся на упругом основании | ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ, 2016թ․, 116, 2, 120-127 էջ, Հայաստան

Seyran P. Stepanyan

The Bending Problem of Hinged Circular Plate on an Elastic Foundation | Russian Journal of Mathematical Research. Series A, 2016, Vol.(4),Is. 2, 64-70 pp.
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը