Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1981 - 1986 թթ. Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետը:
1986 - 1989 թթ. Երևանի պետական համալսարանի սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի ասպիրանտ:

Պաշտոնը
Սերվիսի ամբիոնի վարիչ

Գիտական աստիճանը /կոչումը
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, (2001թ. Երևան), դոցենտ

Աշխատանքային գործունեությունը
1989 - 1993 թթ. ԵՊՀ սոցիալ - տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի ավագ լաբորանտ, ասիստենտ,
1993 - 1995 թթ. գլխավոր մասնագետ, բաժնի պետ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունում,
1995 - 1998 թթ. Արդշինբանկի կառավարչի տեղակալ,
1998 - 2001 թթ. Կադաստրի պետական կոմիտեի բաժնի վարիչ, Համաշխարհային բանկի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ
1989թ. առ այսօր «Քվանտ» վարժարան, ամբիոնի վարիչ և աշխարհագրության ուսուցիչ
1993թ. առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի դասախոս:
2011թ. առ այսօր Միջազգային բակալավրիատի կազմակերպություն, աշխարհագրության ուսուցիչ
2013թ-ից առ այսօր ԵՊՀ սերվիսի ամբիոնի վարիչ:

Հասարակական ակտիվությունը
Հայկական աշխարհագրական ընկերության փոխնախագահ, Ռուսական աշխարհագրական ընկերության լիազոր ներկայացուցիչ Հայաստանում:

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Բնական ռեսուրսներ, բնօգտագործման էկոնոմիկա, գեոէկոլոգիա, տարածքային կառավարում, աշխարհագրական կանխատեսում, դպրոցական աշխարհագրություն, սոցիալ տնտեսաաշխարհագրական մեթոդաբանություն, սոցիալ-մշակութային ծառայություններ, սերվիսի մենեջմենտ, կայուն զբոսաշրջություն:

Ատենախոսության թեման (թեկնածուական)
«ՀՀ արդյունաբերական ջրօգտագործման տարածքային կառուցվածքը», 2001թ.

Դասավանդվող առարկաները
 • Գեոէկոլոգիա
 • Թուրքիայի երկրագրություն
 • Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
 • Մարքետինգը սոցիալ-մշակութային ծառայության և սերվիսի ոլորտում
 • Մենեջմենտը սոցիալ-մշակութային ծառայության և սերվիսի ոլորտում
 • Սոցիալ- մշակութային ծառայության և զբոսաշրջության ներածություն
 • Տնտեսաշխարհագրական պրոգնոզի հիմունքներ
 • Աշխարհագրության մեթոդական և տեսական հիմունքներ
 • Բնօգտագործման մենեջմենտ
 • Գեոէկոլոգիական մոնիթորինգ
 • Հասարակական աշխարհագրության կանխատեսում
 • Հասարակական աշխարհագրության փիլիսոփայական հարցերը
 • Մենեջմենտ

  Մասնակցությունը միջազգային նախագծերին
  Բնապահպանական կրթություն, ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագիր, ԱՄՆ զարգացման ծրագիր, ԱՄՆ կրթության զարգացման ծրագիր (USAID, AED, UNEP):
  Բնապահպանական փորձաքննություն Մոնչեստրի համալսարան (փորձագետի սերտիֆիկատ),
  Բնապահպանական ռեսուրսների օգտագործման կառավարում (AED սերտիֆիկատ, փորձագետի սերտիֆիկատ):

  Լեզուների իմացություն
  հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

  Ընտանեկան դրությունը
  ամուսնացած է, ունի 2 զավակ
 • Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

  Ամբիոնի վարիչ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Սերվիսի ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Գրիգորյան Մ․ Ա․, Սուվարյան Ս․ Ռ․, Ալեքսանյան Գ․ Փ․, Քելյան Ս․ Ս․

  Սերվիս մասնագիտության ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպման ուսումնամեթոդական ուղեցույց | ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 66 էջ
   

  Հոդված/Article

  Ռ. Ռ.Վարդանյան, Ս. Ռ. Սուվարյան

  Опыт некоторых стран в улучшении туристической привлекательности и роль СМИ в этом процессе (Որոշ երկրների փորձը տուրիստական գրավչության բարելավման մեջ և ԶԼՄ-ների դերը այդ գործընթացում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 140-144 |

  Ռ․ Ռ․ Վարդանյան, Ս․ Ռ․ Սուվարյան

  Узнаваемость туристической дестинации (Զբոսաշրջային դեստինացիայի ճանաչելիությունը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 73-77 |

  Ս․ Ռ․ Սուվարյան

  Սերվիսի էություը և առաքելությունը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 62-65 |

  Հ. Յա. Սայադյան, Ռ. Ռ. Վարդանյան, Ս. Ռ. Սուվարյան

  Роль и эволюция средств массовой информации в продвижении туристических направлений (Զանգվածային լրատվամիջոցների դերը և էվոլուցիան զբոսաշրջային ուղղությունների առաջհաղացման մեջ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 134-138 (ռուսերեն) |

  Ա. Ռ. Ավագյան, Ս. Ռ. Սուվարյան, Մ. Հ. Փեթակչյան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան

  Զբոսաշրջությունը որպես աշխարհագրության հետազոտության օբյեկտ | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 127-133 |

  Варданян Р. Р., Суварян С. Р.

  Роль социальных коммуникаций в современном обществе | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018, էջ 317-321 |

  Ռ. Ռ. Վարդանյան, Ս. Ռ. Սուվարյան

  Инновации в сервисе (Ինովացիաները սերվիսում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 50-54 |

  Ս. Ռ. Սուվարյան

  Understanding service-tourism interactions and their influence on sustainable tourism (Սերվիս–տուրիզմ հասկացությունների առնչությունները և դրանց ազդեցությունը կայուն զբոսաշրջության վրա) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #3, էջ 41-46 |

  Ս. Ռ. Սուվարյան

  Սերվիսի տեսլականները և սերվիսագիտության անհրաժեշտությունը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #3, էջ 42-50 |

  Ս. Ռ. Սուվարյան, Գ. Փ. Ալեքսանյան

  Երկրահամակարգը` որպես տնտեսական համակարգի տարածական հենք | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2013 #1, էջ 43-47 |

  Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան, Վալեսյան Լ.

  Արդյունաբերության տարածքային կառուցվածքը Մ 1:75000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան 2007 թ., էջ 162-163

  Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան, Վալեսյան Լ.

  Արդյունաբերության միջճյուղային կառուցվածքը և միջշրջանային կապերը Մ 1:1.000.000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան 2007 թ., էջ 164

  Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան, Վալեսյան Լ.

  ՀՀ գյուղատնտեսությունը Մ 1:1.000.000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան 2007 թ., էջ 165

  Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

  Մեքենաշինություն Մ 1: 1.000.000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան 2007 թ., էջ 158

  Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

  Սննդի արդյունաբերություն Մ 1: 1.000.000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան 2007 թ., էջ 160

  Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

  Ոռոգման համակարգը Մ 1: 1.000.000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007 թ., էջ 170-171

  Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

  Խաղողագործություն Մ 1: 1.000.000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007 թ., էջ 172

  Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

  Պտղաբուծություն Մ 1: 1.000.000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007 թ., էջ 173

  Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

  Հացահատիկային մշակաբույսեր Մ 1:1.000.000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007 թ., էջ 174

  Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

  Կարտոֆիլ և տեխնիկական մշակաբույսեր Մ 1:1.000.000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007 թ., էջ 175

  Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

  Բանջարաբոստանային մշակաբույսեր Մ 1:1.000.000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007 թ., էջ 176

  Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

  Կերային մշակաբույսեր Մ 1:1.000.000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան 2007 թ., էջ 177

  Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

  Անասնապահություն Մ 1:1.000.000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007 թ., էջ 180

  Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

  Տավարաբուծություն Մ 1:1.500.000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան 2007 թ., էջ 181

  Խոզաբուծություն Մ 1:1.500.000

  Ոչխարաբուծություն Մ 1:1.500.000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007 թ., էջ 181

  Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

  Թռչնաբուծություն Մ 1:1.500.000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007, էջ 181

  Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

  Խոզաբուծություն Մ 1:1.500.000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007 թ., էջ 182

  Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

  Էկոլոգաաշխարհագրական փորձաքննության բովանդակությունը և նպատակները | «Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում» (ՀԱԸ հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2006, էջ 103-117

  Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

  Բուհական էկոլոգիական կրթության վերափոխումը գեոէկոլոգիական կրթությամբ | «Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում» (ՀԱԸ հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2006, էջ 480-486

  Суварян С.

  Определение общих условий пространственного равновесия | Материалы конференции "Основные проблемы географии Южного Кавказа и прилегающих регионов", Ереван, 2005, ст. 242-243

  Суварян С.

  Пространственное равновесие как основное направление развития СНГ | “Теоретические и прикладные проблемы географии на рубеже столетий” Алма-Ата 2004 г., ст. 63-65

  Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

  ՀՀ արդյունաբերական հոսքաջրերի տարածքային կառուցվածքը | «Հայաստանի էկոլոգիական հանդես», N 1, Երևան, 2002, էջ 99-100

  Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

  ՀՀ արդյունաբերական ջրօգտագործման տարածքային կառուցվածքը | «Ագրոգիտություն», N 7-9, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր «Ջրային հիմնահարցեր-2001», Երևան, 2001, էջ 459-461

  Суварян С.

  Природоохранные проблемы водопользования в горных странах | Тезисы докладов Международной тематической конференции, "Проблемы геоморфологии и неотектоники горных областей Альпийско-Гималайского пояса", Ереван, 2001, с. 93-94

  Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

  Ջրօգտագործման համակարգերը և արդյունաբերական ջրօգտագործման տարածքային կազմակերպումը | «Աշխարհագրություն-99», Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 1999, էջ 112-117

  Суварян С.

  Территориальная структура водохозяйственного баланса Республики Армения | Тезисы докладов Всесоюзной научно-технической конференции молодых ученых и специалистов, "Вопросы водохозяйственного строительства, мелиорации использования и охраны водных ресурсов", Ереван, 1991, с. 83

  Суварян С.

  Особенности водохозяйственных балансов горных стран | Материалы научной конференции "Рациональное природопользование горных стран", Бишкек, 1991, с. 118-119