Շահեն Վոլոդյայի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Շահեն Վոլոդյայի Խաչատրյանը ծնվել է 1976 թ-ի մարտի 25-ին, Արագածոտնի մարզի Ապարան քաղաքում:

1992 թ-ին ավարտել է Ապարանի բնագիտա-մաթեմատիկական թեքումով գիշերօթիկ դպրոցը:

1992 թ-ին ընդունվել և 1997 թ-ին գերազանց առաջադիմությամբ ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի երկրաբանական ֆակուլտետը:

1996 - 2004 թթ. աշխատել է ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի երկրաբանության ինստիտուտի իզոտոպային հետազոտությունների լաբորատորիայում: 1997 - 2000 թթ. սովորել է ՀՀ ԳԱԱ ասպիրանտուրայում:

2001 թ-ին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսական թեզ և ստացել երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան: Ատենախոսությունը նվիրված է Թուխմանուկի ոսկու հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքի ու ծագումնաբանության հարցերին: 2001 թ-ին ճանաչվել է «տարվա լագագույն ասպիրանտ և երիտասարդ գիտնական» մրցույթի հաղթող:

2001 - 2002 թթ. գործուղվել է Իտալիայի ազգային հետազոտությունների խորհրդի միջուկային քիմիայի ինստիտուտ, որտեղ զբաղվել է միջուկային և արդյունաբերական թափոնների մշակման հարցերով: 2003 թ-ին երեք ամսով վերապատրաստում է անցել Ենայի Ֆրիդրիխ-Շիլլերի անվան համալսարանի երկրագիտության ինստիտուտում, որտեղ զբաղվել է Հայաստանի բնական կլանիչների իոնափոխանակման հատկությունների ուսումնասիրությամբ:

2004 թ-ից աշխատում է երևանի պետական համալսարանում երկրաբանական ֆակուլտետի միներալոգիայի, պետրոլոգիայի և երկրաքիմիայի ամբիունում: 2009 թ-ից գլխավորում է ամբիոնը:

Դոցենտ Շ.Վ.Խաչատրյանը զբաղվում է երկրաբանական հանույթային, որոնողական-հետախուզական աշխպատանքներով, ինչպես նաև հանքավայերի միներալաբանական-երկրաքիմիական և ծագումնաբանական հարցերով:

Հեղինակ է շուրջ երեք տասնյակ գիտական հոդվածների, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների գիտաարտադրական հաշվետվությունների:

Շահեն Վոլոդյայի Խաչատրյան

Ամբիոնի վարիչ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Ռեգիոնալ երկրաբանության և օգտակար հանածոների հետախուզման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ш.В.Хачатрян, А. Саргсян, Р. Геворкян, Г. Пирумян

Очистка радиоактивных сточных вод с помощью природных и модифицированных сорбентов | Вода и экология, проблемы и решения, 2010, № 4, сс 36-42
 

Հոդված/Article

Լ. Հ. Հունանյան, Շ. Վ. Խաչատրյան

ՀՀ Արմավիրի մարզի հանրապետական և միջպետական ավտոմոբիլային ճանապարհների ծածկի վիճակի և ինտենսիվության վերլուծություն | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 166-171 |

Շ. Վ. Խաչատրյան

Ապարանի շերտախմբի երկրաբանատեկտոնական կառուցվածքի և տեղադիրքի հիմնահարցի շուրջ | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 147-153 |

Հ. Պ. Գույումջյան, Շ. Վ. Խաչատրյան

Սևանի օֆիոլիտային գոտու գաբրոիդների երկրաբանական և պետրոգրաֆիական առանձնահատկությունները | Вестник инженерной академии Армении1. 2017, 14, стр. 242-248 |

Շ. Վ. Խաչատրյան, Հ. Պ. Գույումջյան

Характер оруденения, минералогия и геохимия руд пхрутского проявления золота (Փխրուտի ոսկու երևակման հանքայնացման բնույթը, հանքաքարերի միներալոգիան և երկրաքիմիան) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 3-12 (ռուսերեն) |

Գ. Վ. Մարկոսյան, Շ. Վ. Խաչատրյան, Ռ. Ա. Քարամյան

Շորժայի քրոմիտների հանքավայրում քրոմի հանքայնացման տեղայնացման երկրաբանական – երկրաֆիզիկական առանձնահատկությունները (ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ) | ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր, Գիտություններ Երկրի մասին, 2016թ․, 69, № 1, 55-64 էջ, Հայաստան

Հ.Պ. Գույումջյան , Շ. Վ. Խաչատրյան

Սևան-Հագարուի օֆիոլիտային գոտու Ջիլ-Քարախաչի հիպերբազիտային զանգվածի երկրաբանական կառուցվածքի և պետրոգրաֆիական կազմի առանձնահատկությունները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 3-13 |

Հ.Պ. Գույումջյան , Շ.Վ. Խաչատրյան

Սևանի օֆիոլիթային գոտու կարբոնատիտներն որպես նոր ֆորմացիոն տիպ | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, էջ 3-10 |

Հ.Պ. Գույումջյան , Շ.Վ. Խաչատրյան , Ի.Վ. Բաղոյան

Սևան-Հագարուի օֆիոլիթային գոտու հիպերբազիտային զանգվածների ներդրման պրատրուզիվ բնույթը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #3, էջ 3-9 |

Շ. Վ. Խաչատրյան

Տրակտոլիտ-հարցբուրգիտային ապարների նշանակությունը պորտլանդցեմենտի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների բարելավման գործում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #2, էջ 3-8 |

Հ.Պ. Գույումջյան, Շ.Վ. Խաչատրյան, Ա.Գ. Մուխսի-Հովեյան

ԼՂՀ Կաշենի պղինձ-պորֆիրային հանքավայրի երկրորդային քվարցիտների կազմի առանձնահատկությունները և ծագումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #1, էջ 3-10 |

Հ. Պ. Գույումջյան, Շ. Վ. Խաչատրյան, Ի. Վ. Բաղոյան

Քրոմիտի ծագումը և հանքայնացման տեղայնացման առանձնահատկությունները Սևանի օֆիոլիտային հիպերբազիտների պրոտրուզիվ զանգվածներում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #3, էջ 3-11 |

Շ. Վ. Խաչատրյան

Heavy metal adsorption by Armenian natural zeolite from natural aqueous solutions (Հայաստանի բնական ցեոլիթների օգնությամբ բնական ջրերից ծանր մետաղների կլանումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 31-35 |

Շ. Վ. Խաչատրյան

Հայաստանի ցեոլիթային տուֆերի տրիտիումային ջուր կլանելու և բաց թողելու կինետիկան | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 9-15 |

Շ. Վ. Խաչատրյան

Ձորագետի վերին հոսանքներում (ՀՀ Լոռու մարզ) հայտնաբերված ոսկու և պղնձի հանքայնացման մասին | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2012 #1, էջ 13-19 |

Ա. Ա. Ջուլհակյան, Շ. Վ. Խաչատրյան, Կ. Խ. Մանուկյան

Գյոզ-գյոզի (Սյունիքի մարզ) պղնձի հանքաերևակման միներալային-երկրաքիմիական առանձնահատկությունները և հանքայնացման տեղաբաշխման բնույթը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2011, #2, էջ 3-9 |

Շ. Վ. Խաչատրյան

Թուխմանուկի (Արագածոտնի մարզ) ոսկու հանքավայրի հանքաքարերի երկրաքիմիական առանձնահատկությունները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #3, էջ 3-11 |

Ш.В.Хачатрян, А. Саргсян, Р. Геворкян, Г. Пирумян

Применение цеолитов для очистки промышленных сточных вод | Экологическая Химия, 2010

Ш. В. Хачатрян, Геворкян Т. А.

Характер диэлектрических свойств природных, модифицированных и облученных цеолитов | Журнал технической физики, 2010, вып.80, но 5, 140-142

Շ. Վ. Խաչատրյան

Диэлектрические свойства природных, модифицированных и облученных цеолитов (Բնական, վերափոխված և ճառագայթահարված ցեոլիտների դիէլեկտրական հատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009, #3, էջ 3-7 (ռուսերեն) |

Հ. Պ. Գույումջյան, Է. Խ. Խարազյան, Շ. Վ. Խաչատրյան

Карбонатиты Шоржинского рудного поля (Севанский хребет, Армения) (Շորժայի հանքային դաշտի կարբոնատիտները (Սևանի լեռնաշղթա, Հայաստան)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009 #2, էջ 3-12 (ռուսերեն) |

Ш. В. Хачатрян, Г. П. Пирумян

Ионообменная сорбция sr2+ и cs+ из растворов их солей | Экологическая Химия, 2009

Շ. Վ. Խաչատրյան, Ռ. Գ. Գևորգյան, Հ. Հ. Սարգսյան

Фазовые превращения природных цеолитов Армении при гидротермальной модификации (Հայաստանի ցեոլիտների ֆազային փոփոխությունները հիդրոթերմալ մոդիֆիկացման ժամանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009, #1, էջ 3-8 (ռուսերեն) |

Sh. V. Khachatryan, R.G. Gevorkyan, K. A. Vardanyan

Electro-phisical and optical properties of modified Armenian zeolites | 3rd international conference on physics of electronic materials PHYEM 08 Kaluga, Russia, October 1-4, 2008, Vol. 2, p. 276-280

Ш.В. Хачатрян, А. О. Саргсян , Р. Г. Геворкян

Фазовые превращения при щелочной переработке природных цеолитов Армении | Региональная геология Армении Юбилейные чтения посвещенные 95-летию рождения академика Аршалуйса Габриеляна 28-29 февраля 2008, с. 24-25

Շ. Վ. Խաչատրյան

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թուխմանուկի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի հանքաքարերի միներալների բնորոշ առանձնահատկությունները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 131-139 |

Агамалян В. А., Хачатрян Ш. В.

О лейкократовых гранитах Цахкуняцкого антиклинория Армении | Изв. НАН РА, Науки о Земле, 2001, LIV, N, 1, сс. 12-15

Ш. В. Хачатрян

Особенности геологического строения и генезис Мирак-Тухманукского месторождения | Сборник научных трудов 1999-2000. АОЗТ "Горно-металлургический институт" Ереван, 2000, сс. 85-88

Безирганов Б .Г., Маркосян А. А., Хачатрян Ш. В.

Характерные особенности первичных геохимических ореолов месторождений золоторудной формации Армении | Сборник научных трудов 1999-2000. АОЗТ ‘Горно-металлургический институт’ Ереван, 2000, сс. 29-34

Ш. В. Хачатрян

К минералогии и геохимии руд Тухманукского золото – поли¬ме-таллического месторождения | Изв. НАН РА, Науки о Земле, 1999, LII, N 2 - 3, сс. 69-77

Мелконян Р. Л., Хачатрян Ш. В., Акопян М. С.

К вопросу о генетических особенностях Тухманукского золото-полиметаллического месторождения | Изв. НАН РА, Науки о Земле, 1999, LII, No 2 - 3, сс. 59-68
 

Արտոնագիր/Patent

Շահեն Խաչատրյան, Հովհաննես Ղույումջյան, Գևորգ Փիրումյան, Կարեն Մելքոնյան

Պորտլանդցեմենտ | Հայաստան: 2016, AM20160074