Սուսաննա Ալբերտի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետ
ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
թեկնածուական` «Հայերենի գունանունները և նրանց լեզվաոճական արժեքը», «Հայոց լեզու» մասնագիտություն, ԵՊՀ խորհուրդ 1989 թ.

Աշխատանքային փորձ
Վանաձորի Ստ. Շահումյանի անվան կարի ֆաբրիկա (1977 - 1979 թթ.)
ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի ասիստենտ (1989 - 2004 թթ.)
ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի դոցենտ (2004 թ-ից մինչ այժմ)

Կարդացվող դասընթացներ
«Գրաբար», «Միջին հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգը», «Խոսքի մասերի ուսմունքը», «Գրաբարյան բնագրերի աշխարհաբար թարգմանություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Սուսաննա Ալբերտի Գրիգորյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս. Գրիգորյան

Գրաբարի ընթերցարան | Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011թ.

Ս. Գրիգորյան

Հայերենի գունանունները բույսերի և կենդանիների անուններում | Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007թ.

Ս. Գրիգորյան

Հայերենի գունանունները և նրանց լեզվաոճական արժեքը | Մենագրություն, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 1998

Ս. Ա. Գրիգորյան

Հայերենի արմատական գունանունները, նրանց իմաստային տարբերակումն ու ստուգաբանությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (65), Երևան 1988թ., էջ 188-192 |
 

Հոդված/Article

Սուսաննա Գրիգորյան

Կոստան Զարյանի բանաստեղծությունների բառապաշարը (1914-1948 թվականներ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 3 (30), էջ 41-51 |

Նաիրա Պարոնյան, Սուսաննա Գրիգորյան

Մովսես Սյունեցու ճառերի բառային արվեստը | Էջմիածին, 2019, Գ, էջ 101-110 |

Գրիգորյան Սուսաննա

Գույնի խորհուրդը Համո Սահյանի չափածոյում | Հայագիտական հանդես: 2017, 4 (38), էջ 3-9 |

Գրիգորյան Սուսաննա, Պարոնյան Նաիրա

Նոր բառեր Վարդան Արեվելցու «Ներբողեանք»-ում | Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 141-147 |

Սուսաննա Գրիգորյան

Նորակազմությունները Կոստան Զարյանի «Օրերի պսակը» ժողովածուում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 1 (25), էջ 42-50 |

Նաիրա Պարոնյան, Սուսաննա Գրիգորյան

Բառային արվեստը Թեոդորոս Քռթենավորի «Ներբողեան ի սուրբ խաչն աստուածընկալ» և «Գովեստ ի սուրբ աստուածածինն» ճառերում | Հայագիտական հանդես, 2018, 2(40), էջ 8-16 |

Պարոնյան Նաիրա, Գրիգորյան Սուսաննա

Նորակազմությունները Թեոդորոս Քռթենավորի ճառերում | Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2018, էջ 53-60 |

Սուսաննա Գրիգորյան

Գրաբարի ածականի ուսուցման մի քանի հարցեր | Մանկավարժական միտք, 2017, 3-4(66-67), էջ 5-7 |

Գրիգորյան Սուսաննա, Պարոնյան Նաիրա

Պետրոս Սյունեցու բառային արվեստը | Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2017, էջ 76-86

Սուսաննա Գրիգորյան

Գրաբարի ուսուցումը աստվածաբանության ֆակուլտետում | Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2 (64-65), 130-133 էջ, Հայաստան |

Սուսաննա Գրիգորյան

Լեհական փոխառությունները միջին հայերենում | Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 2 (36), 55-62 էջ, Հայաստան |

Սուսաննա Գրիգորյան

Վրացերենից փոխառյալ հիմքերով բառակազմական կաղապարներ միջին հայերենում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 49-59 |

Գրիգորյան Սուսաննա, Պարոնյան Նաիրա

Մեկնաբանական դիտողությունները Վարդան Արևելցու ճառերում | Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 22-29 էջ, Հայաստան

Սուսաննա Գրիգորյան

Գրաբարի շարահյուսաության ուսուցման մի քանի հարցեր | Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3-4 (62-63), 33-37 էջ, Հայաստան |

Սուսաննա Գրիգորյան, Նաիրա Պարոնյան

Մակբայ խոսքի մասը` ըստ Մ. Ասատրյանի | Պրոֆեսոր Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածու, 2016թ․, 94-103 էջ, Հայաստան |

Գրիգորյան Սուսաննա, Պարոնյան Նաիրա

Նոր բառեր Վարդան Արևելցու «Ճառք»-ում | Գիտական հոդվածների ժողովածու. նվիրվում է Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակին , 2016թ․, 105-113 էջ, Հայաստան |

Ս. Ա. Գրիգորյան

Լատինական փոխառությունները միջին հայերենում | ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016թ․, 3, 465-472 էջ, Հայաստան |

Սուսաննա Գրիգորյան

Միջին հայերենյան բառակազմական կաղապարներ արաբերենից փոխառյալ հիմքերով | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 64-73 |

Գրիգորյան Սուսաննա, Պարոնյան Նաիրա

Հովհան Մանդակունու ճառերի բառակազմությունը | Հայերենագիտական միջազգային տասներորդ գիտաժողով, 2015, 351-357 էջ |

Ս. Ա. Գրիգորյան

Արաբական փոխառությունները միջին հայերենում (ըստ «Միջին հայերենի բառարանի») | ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015թ․, 2, 419-425 էջ |

Ս. Ա. Գրիգորյան

«Գրաբարյան բնագրերի աշխարհաբար թարգմանություն» առարկայի դասավանդումը մագիստրատուրայում | Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 1-2, 59-65 էջ |

Ս. Ա. Գրիգորյան

Միջին հայերենի բառապաշարի ուսուցման մի քանի հարցեր | Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 4(59), 159-164 էջ, Հայաստան |

Ս. Գրիգորյան

Գունանուններով կազմված դարձվածքային նորաբանությունները հայերենում | «Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն» 2004թ.

Ս. Գրիգորյան

Ժամանակակից հայերենի գունանիշ կամ գունանուն բաղադրիչներով նորաբանությունները | «Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն», 2003 թ.

Ս. Գրիգորյան

Համ ու հոտ արտահայտող բառերի լեզվաոճական դրսևորումը Պ. Սևակի պոեզիայում | Մենագրություն, Երևան, 2001թ.

Ս. Ա. Գրիգորյան

Հայերենի գունանունների ոճական արժեքը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (79), Երևան 1993թ., էջ 200-205 |

Ս. Գրիգորյան

Բառերի իմաստային դաշտերը և բառի իմաստային վերլուծությունը | «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», 1988թ.

Ս. Գրիգորյան

Հայերենի արմատական գունանունները, նրանց իմաստային տարբերակումն ու ստուգաբանությունը | «Բանբեր Երևանի պետական համալսարանի», 1988թ.