Սուսաննա Գուրգենի Տիրացույան
Կենսագրություն
Կրթություն
1970 - 1975 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանական ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին, կենսաֆիզիկոս
1976 - 1980 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանական ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին, ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
1984 թ. Հուլիսի 4, Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, ԹԵՄԱ «Հիբերելինի և այլ կենսաբանական ակտիվ նյութերի ազդեցությունը ցորենի ցաղմի քրոմատինի և որոշ ֆերմենտների վրա», ԵՊՀ մասնագիտացված խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1975 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, Կենսաբանական ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին, գիտաշխատող
1975 - 1977 թթ.` Չարենցավանի ամինաթթուների ինստիտուտ
1980 թ. գիտական գործուղում Վիենայի համալսարանի Մոլեկուլային օնկօլոգիայի ինստիտուտ, Ավստրիա
2007 թ-ից ասիստենտ-դասախոս, ԵՊՀ, Կենսաբանական ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին
2008 թ–ից Հայ-ռուսական համալսարանի բժշկա-կենսաբանական ֆակուլտետի դասախոս


Կարդացվող դասընթացներ
«Հետազոտման ժամանակակից մեթոդներ»
«Բջջային ճարտարագիտություն»
«Կենսաֆիզիակայի արդիական հիմնախնդիրները»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Որոշ դեղաբույսերի էքսրակտների և նրանց կենսաբանական բարձր ակտիվությամբ օժտված բաղադրչների մոլեկուլային-բջջային մեխանիսմների ուսումնասիրությունը վերջիններիս լայնորեն ակնկալվող կիրառության նպատակով բժշկության մեջ. ուռուցքային, սիրտանոթային, բորբոքային, նեյրոդոգոներատիվ, բացտեռիալ և վիրուսային հիվանդությունների, աուտոիմունային, ծերացման, փսիխիկական պաթոլոգիաների և այլն ժամանակ Հետազոտություննեռը ընդանում են հետևյալ ուղղություններով. Հակաօքսիդիչ հատկություններով օժտված բույսերի որոշ դասերին պատկանող հիմնական բաղադրիչների, ինչպիսիք են պոլիֆենոլները, ֆլավոնոիդները-քվերցետին, ռուտին և այլն, և շատ բարզր ակտիվություն ունեցող ունիկալ կոմպոնենտների ֆլորոգլուցինոլների- հիպերֆորին և նավտոդիանտրոնների - հիպերիցինի.Բնական ծագում ունեցող հակաոքսիդիչների իդենտիֆիկացիան բուսական եքստռակտներում թույլ կտա մշակել նոր դիզայն հակաօքսիդիչ թերապիայում։
Կիրառվող մոդելները – քիմիական համակարգ- DPPH կայուն ռադիկալ և կենսաբանական – էրիտրոցիտներ, հեմոգլոբին, հեմոլիզ, բակտերիաներ,բուսական բջջային և հուսվածքային կուլտուրաներ, առնետներ.
Ներկայիս հետազոտությունների հիմնական նպատակը որոշ բույսերի մի շարք էքտրակտների և առանզին բաղադրիչների in vitro և in vivo ցիտոտոքսիկ, ֆոտոդինամիկ, հակառադիկալային և հակաոքսիդիչ, հակաբակտերիալ, հակահեմոլիտիկ ակտիվությունների գնահատումը; հիպերիցինի ազդեցությունը հեմոգլոբինի կառուցվածքի և ֆունկցիայի վրա; էրիտրոցիտների գնահատումը որպես մոդելային համակարգի հիպերիցինի ֆոտոդինամիկ ազդեցության ժամանակ։.

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1993 թ. Սորոսի միանվագ դրամաշնորհ
2003 թ. ANSEF

Լեզուներ
Հայերեն – մայրենի
Ռուսերեն – գերազանց
Անգլերեն – շփվում, հասկանում և գրագետ գրում եմ
Ֆրանսերեն – հասկանում, գրում (բառարանի օգնությամբ)

Սուսաննա Գուրգենի Տիրացույան

Ասիստենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

Vardevanyan P.O., Panosyan G., Vardapetyan H., Tiratsuyan S.G., Babayan Yu.

Structural changes in wheat DNA during germination | Studia biophysica 1983, 97, N3, s. 209-212
 

Հոդված/Article

Vardapetyan H.R., Martirosyan A.S., Tiratsuyan S.G., Hovhannisyan A.A.

Investigation of the interaction of hypericin with albumin | Proc. of Int. Conf. “Biotechnology and Health-4”, Oct. 28-30, 2010, p.77-82

Martirosyan A.S., Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G., Hovhannisyan A.A.

Possibility of improvement of hemoglobin properties as biosensors’ detection element | Proc. SPIE, Vol. 7715, Biophotonics: Photonic Solutions for Better Health Care II, Proceedings of SPIE Vol. 7715 (SPIE, Bellingham, WA, 2010) 77153N, p.77153N-1 – 77153N-8. doi:10.1117/12.852765

Vardapetyan H.R., Martirosyan A.S., Tiratsuyan S.G., Hovhannisyan A.A.

Interaction between hypericin and hemoglobin | J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 2010, 101 p.53-58

Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G., Hovhannisyan A.A., Martirosyan A.S.

Effect of additives on photoinduced by hypericin and H. perforatum extracts erythrocyte destruction | Scientific-practical J. Blood, №1 (9), 2009, p.31-37

Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G., Hovhannisyan A.A., Martirosyan A.S.

Influence of various components of H. perforatum extracts on erythrocyte photodestruction | Int. Conf. “Biotechnology and Helath” – 2 & DAAD Alumni Seminar, April 21-25, 2008, p.91-98

Vardapetyan H.R. , Martirosyan A.S. , Tiratsuyan S.G., Hovhannisyan A.A. , Marutyan S.V.

Investigation of citotoxic and photodynamic activity of hypericin | Blood, v.4, #2, p.16-20, 2006

Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G., Hovhannisyan A.A., Hunanyan L.S., Martirosyan A.S., Ghazaryan R.K., Ghambaryan S.S., Gyulkhandanyan G.V.

Study of photodynamic activity of hypericin and synthetic photosensitizers on haemolysis of erythrocytes in vitro | Proc. of SPIE, 2006, V.608706, p.1-8

Vardapetyan H.R., Martirosyan A.S., Tiratsuyan S.G., Hovhannisyan A.A., Marutyan S.V.

Investigation of citotoxic and photodynamic activity of hypericin | J. Blood, 2006, №2 (4), p.16-21

Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G., Hovhannisyan A.A., Martirosyan A.S.

Initiation biosynthesis of hypericin and its derivatives in cell cultures of hypericum perforatum | In book “Biotechnology and Health”, Yerevan, “Lucky Print”, 2005, p.66-73

Vardapetyan H.R., Gonyan S.A., Tiratsuyan S.G.

Connection of electrokinetic properties of isolated rat liver hepatocites with their functional activity | Biophysics, 2001, v. 46, N 2, p. 271-274

Vardevanyan P.O., Boyajian B.G., Vardevanyan A.O., Tiratsuyan S.G., Nerkararyan A.V.

Phospholipid fraction of chromatin of wheat germ during germination | Plant Physiology, Moscow, 1998, v. 45, N 6, pp. 919-921

Vardapetyan H., Kirakosyan A., Tcharchoglian A., Tiratsuyan S., Alexanyan A.

Fusing of wheat and amaranth proto¬plasts and callus formation from wheat and amaranth interfamily hybrids | Russian Journal of Plant Physiology, 1998, v. 45, N 5, p. 725-729

Вардеванян П.О., Бояджян Б.Г., Вардеванян А.О., Тирацуян С.Г., Неркарарян А.В.

Фосфолипидные фракции хроматина зародышей пшеницы при прорастании | Физиология растений, Москва, 1998, т. 45, N 6, с. 919-921

Vardapetyan H., Maitesyan Y., Tiratsuyan S., Vardevanyan P.

Differential reassociation curves in an investigation of the structure of the genome | Biophysics, v. 1997, 42, N 4, p.999-1001

Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G., Vardevanyan P.O., Bojagyan B.G., Panosyan G.A.

Phospholipid content of germinating wheat embryo | Plant Physiology, 1996, v. 4, N 4, p. 616-619

Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G., Gonyan S.A.

Electrokinetic properties of isolated liver hepatocites during their activity changes | Plant Physiology, 1996, v. 4, N4, p. 616-619

Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G., Vardevanyan P.O., Bojagyan B.G., Panosyan G.A.

Study of grow wheat embryo oligonucleosomes fortified with transcriptionally active genes | Plant Physiology, 1995, v. 42, N 2, p. 290-294

Հ. Ռ. Վարդապետյան, Ա. Բ. Կիրակոսյան, Ս. Գ. Տիրացույան, Գ. Հ. Փանոսյան

Параметры роста клеточных культур некоторых сортов пшеницы (Ցորենի որոշ սորտերի բջջային կուլտուրաների աճի պայմանները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1994, #1, էջ 80-87 (ռուսերեն) |

Гонян С.А., Тирацуян С.Г., Вардеванян П.О.

Поверхностный заряд изолированных ядер гепатоцитов при измерении их функциональной активности | Биофизика, т.58, 1993, N5, с. 887-888

Vardapetyan H.R., Gonyan S.A., Tiratsuyan S.G.

Surface charge of isolated hepatocites nuclei during their activation measurements | Biophysics, 1993, v. 38, N 5, p. 887, (IF 1.857)

Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G., Galstyan R.G., Shbib G.H., Davtyan M.A.

Transcription and circular dichroism at rat liver chromatin activation | Questions of Med. Chemistry, 1990 (IF 0.23)

Davtyan N.A., Tiratsuyan S.G., Vardapetyan H.R., Davtyan M.A.

The influence of gibberellins on nucleic acids in isolated nuclei of wheat embryo during germination | Plant Physiology, v. 37, N 1, p. 177, 1990. (IF 0.492)

Давтян М.А., Вардеванян П.О., Тирацуян С.Г., Шбиб Г.Х.

Изменения в хроматине печени крыс при введении смеси аминокислот | Биохимия, 1987, т.52, N5, с.737-742

Вардеванян П.О., Вардапетян Г.Р., Вардеванян А.О., Тирацуян С.Г., Паносян Г.А.

Изменения во фракционном составе гистонов изолированных зародышей пшеницы при прорастании | Физиология растений, 1986, т.33, N1, с.121-126

Паносян Г.А., Тирацуян С.Г.

Изменение в хроматине при прорастании и обработке гиббереллином изолированных зародышей пшеницы | Докл. АН СССР, 1982, 265, N3, с. 765-768