Տաթևիկ Վասակի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2011 թ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ,հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
2011 -2015 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2013 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Թուրքերեն լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Թուրքական պատմագրություն, Օսմանյան կայսրության պատմություն,

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, թուրքերեն

tatevik.hakobyan@ysu.am

Տաթևիկ Վասակի Հակոբյան

Ասիստենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Թյուրքագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Տ. Հակոբյան

Թուրքական հասարակության ծայրահեղացման դրսևորումները (Աբդուլ Համիդ II-ի հերոսացման օրինակով) | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2020, թիվ 1.2 (32), էջ 40-47

Տաթևիկ Հակոբյան

Թուրքական պատմական հեռուստասերիալները որպես պաշտոնական քարոզչության միջոց | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 3 (30), էջ 93-105 |

Տաթևիկ Հակոբյան

Աբդուլհամիդյան ժամանակաշրջանի կրթության լուսաբանումը թուրքական պատմագիտության մեջ | Էջմիածին, 2018, հատոր Ե, էջ 76-89 |

Տաթևիկ Հակոբյան

Աբդուլ Համիդ II-ի աքսորի տարիները ժամանակակիցների հուշերում | Հայագիտության հարցեր, 2018, 3 (15), էջ 97-107 |

Տաթևիկ Հակոբյան

Աբդուլ Համիդ II ներքին քաղաքականությունը և դրա լուսաբանումը թուրքական պատմագրության մեջ (Ուրվագիծ) | Պատմաբանասիրական հանդես, 2018, 2 (208), էջ 154-163 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Погосян Наира, Акопян Татевик

Образ султана Абдул-Хамида II в турецком историческом романе сер. ХХ в. (на примере романа Мехмеда Джемаля Кунтая «Три Стамбула») | XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. 2019, стр. 387-388