Տաթևիկ Վիլենի Սաֆարյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
2000 - 2004 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության ֆակուլտետ, Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոն, բակալավր, ջրաօդերևութաբանություն
2004 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության ֆակուլտետ, Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոն, մագիստրոս, աշխարհագրություն
2007 - 2014 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետ, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն, հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
2006 - 2016 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետ, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն, լաբորանտ,
2016 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետ, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն, ասիստենտ

Գիտաժողովներ
Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1988 թ. դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին, Գյումրի, 4-5 դեկտեմբեր, 2008 թ.
«Ջրի և օդերևութաբանի համաշխարհային օրվան նվիրված գիտական սեմինար՛», 21-22 մարտ, 2014, Երևան, Հայաստան

Ատենախոսության թեման
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գետային հոսքի ձևավորման գործոնների վերլուծությունը և գնահատումը
Анализ и оценка факторов формирования речного стока Нагорно-Карабахской республики.

Գիտական հետաքրքրության ոլորտները
քարտեզագրություն, գեոմորֆոլոգիա, հնեաշխարհագրություն, երկրագիտություն, IT տեխոնոլոգիաները բնական գիտություններում

Դասավանդվող առարկաներ
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
Լանդշաֆտային էկոլոգիա
Կենսաաշխ
Աշխարհագրության հիմունքներ

Վարում է հետևյալ առարկաներից սեմիար և գործնական պարապմունքներ
Երկրագիտություն
Հողերի աշխարհագրություն հողագիտության հիմունքներով

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft office-Word, Excel, Access, Power Point, Internet, Adobe Photoshop, AutoCad

tatevik.safaryan@ysu.am

Տաթևիկ Վիլենի Սաֆարյան

Ասիստենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Տ․ Վ․ Սաֆարյան, Վ․ Ս․ Սաֆարյան, Հ․ Ս․ Գալստյան

Արցախի Հանրապետության համեմատաբար խոշոր գետերի կոշտ հոսքի գնահատումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 14-24 |

Т. Сафарян, Ю. Аракелян, В. Сафарян, Р. Товмасян

Водный баланс территории Республики Арцах | «ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր», 2020, պրակ 1, էջ 95-102

T. Safaryan, H. Galstyan, Sh. Khan, H. Sayadyan, A. Sargsyan

Spatial-temporal trends analysis of flood events in the Republic of Armenia in the context of climate change | Journal of Water and Climate Change, 2020, 11 (S1), p. 289-309

Սաֆարյան Տ. Վ., Գրիգորյան Ա. Թ.

Անթրոպոգեն ազդեցությունը ԼՂՀ գետերի հոսքի ռեժիմի վրա | Ջրաբանության, օդերևութաբանության և կլիմայագիտության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում: Ջրի և օդերևութաբանի համաշխարհային օրվան նվիրված գիտական սեմինարի նյութեր, Երևան, «Լուսաբաց» հրատ., 2014թ., էջ 61-64

Սաֆարյան Տ. Վ., Սաֆարյան Վ. Ս.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ջրամատակարարման նպատակով հունատակային հոսքի օգտագործման հարցի շուրջ | Ջրաբանության, օդերևութաբանության և կլիմայագիտության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում: Ջրի և օդերևութաբանի համաշխարհային օրվան նվիրված գիտական սեմինարի նյութեր, Երևան, «Լուսաբաց» հրատ., 2014թ., էջ 45-47
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը