Տաթևիկ Հովհաննեսի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի դեղագորոծական քիմիա բաժնի ուսանող (որակավորում՝ դեղաբան-քիմիկոս, պրովիզոր,մասնագիտություն՝ դեղագործական քիմիա):

Գիտական ստիճան, կոչում
Քիմիական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
Ֆունկցիոնալ տեղակալված ոչ սպիտակուցային α-ամինաթթուներ պարունակող դի- և տրիպեպտիդների սինթեզը և դրանց ազդեցությունը պրոտեազների վրա, Գ0014 Կենսատեխնոլոգիա և Բ 0010 Կենսօրգանական քիմիա, 22 հուլիսի 2012, ՀՀ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ, 018

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Ոչ սպիտակուցային ամինաթթուներ պարունակող պոտենցիալ կենսաբանորեն ակտիվ կարճ պեպտիդների սինթեզ:

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հիգիենա

Աշխատանքային գործունեություն
2015 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ-ի «Ֆարմացիայի ինստիտուտի» Կենսաբժշկագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2011 թ. ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ-ի «Պեպտիդների սինթեզի», իսկ 2016 մինչ օրս` «Ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների և պեպտիդների սինթեզի» լաբորատորիայի գիտաշխատող
2012 - 2015 թթ. Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի դեղագործական քիմիայի ամբիոնի լաբորանտ (համատեղության կարգով)
2008 - 2010 թթ. «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ (ներկայումս ՀՀ ԳԱԱ
«Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ) «Ասիմետրիկ սինթեզի» լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2006 - 2007 թթ. «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ ` ավագ լաբորանտ

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն ՊՈԱԿ երիտասարդ գիտնականների խորհուրդ
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն ՊՈԱԿ արհեստակցական կազմակերպություն
«Կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություն

Դրամաշնորհներ
ISTC/#A-1677 2009-2012 «Կենսաբանորեն ակտիվ հետերոցիկլիկ տեղակալված α-ամինաթթուների և պեպտիդների սինթեզը: Նրանց հակաբակտերիալ, հակավիրուսային և հակաուռուցքային հատկությունների ուսումնասիրությունը», (36 ամիս), կատարող
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 13-2І117 2013-2015 2І117 «“Pass-online” ծրագրի օգնությամբ պոտենցիալ կենսաբանորեն ակտիվ ոչ սպիտակուցային ամինաթթուներ պարունակող կարճ պեպտիդների որոնումը և հետագա նպատակային սինթեզը», (24 ամիս), ղեկավար
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 15T-2I215 2015-2017 «Սերինային պրոտեազների պոտենցիալ արգելակիչներ հանդիսացող կարճ պեպտիդների մոդելավորումը, նպատակային սինթեզը և դրանց ազդեցությունը ֆերմենտների ակտիվության վրա», (24 ամիս) , ղեկավար
STC/#A-2289 2017-2020 (36 ամիս), կատարող

Որակավորման դասընթացներ
2016 - 2021 թթ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Տաթևիկ Հովհաննեսի Սարգսյան

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Կենսաբժշկագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

В. Т. Дангян, А. С. Саргсян, Т. О. Саргсян, С. М. Джамгарян, Э. А. Гюлумян, Г. А. Паносян, Ю. М. Дангян, А. С. Сагиян

Синтез пептидов, содержащих β- гетероциклически замещенные производные (S)-аланина | Химический журнал Армении, 2014, 67, 1, 75-84

Т. О. Саргсян

Синтез N-формил ди- и трипептидов с использованием (S)-β-(4- фенил-3-пропил-5-тиоксо-1,2,4-триазол-1-ил)-α-аланина и изучение их влияния на активность сериновых протеаз | Химический журнал Армении, 2011, 64, 4, 518-523

Дангян Ю. М., Саргсян Т. О., Джамгарян С. М., Гюлумян Э. А., Паносян Г. А., Сагиян А. С.

Синтез производных ди- и трипептидов, содержащих оптически активные небелковые аминокислоты – -аллилглицин и β-(N-имидазолил)аланин | Хим. ж. Арм., 2010, т. 63, № 1, с. 95-100
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

T.H. Sargsyan, A.M. Hovhannisyan, G.F. Mkrtchyan, N.A. Hovhannisyan, M.S. Ghazaryan, A.S. Dadayan, M. Israyelyan, H.I. Hakobyan, Z. Mardiyan

Synthesis of -heterocyclic substituted (S)-alanine derivatives containing dipeptides and study of their antibacterial effect | International Scientific and Practical Conference “Biotechnology: Science and Practice, Innovation and Business” (“Armbiotech-SPIB-2021”).

T.H. Sargsyan, A.S. Sargsyan, S.M. Jamgaryan, E.A. Gyulumyan, L. Sahakyan, Yu.M. Danghyan, L. Stepanyan, Z. Mardiyan

Modeling of collagenase enzyme potential inhibitors (S)-β-morpholino-α-alanine containing dipeptide, target synthesis and in vitro study of their effect | International Scientific and Practical Conference “Biotechnology: Science and Practice, Innovation and Business” (“Armbiotech-SPIB-2021”)

T. Sargsyan, A. Sargsyan, Yu. Danghyan, S. Jamgaryan, E. Gyulumyan, N. Hovhannisyan, A. Tsaturyan, А. Hovhannisyan, A.S. Saghyan

Modeling, synthesis and study of impact of N-t-Boc-(S)-β-[4-allyl-3-(pyridin-3'-yl)-5-thioxo-1,2,4-triazol-1-y]-α-alanyl-(s)-alanyl-glycyl-(S)-β-[4-allyl-3-(pyridin-3'-yl)-5-thioxo-1,2,4-triazol-1-yl]-α-alanine tetrapeptide on collagenase activity | I International Scientific Conference, Current State of Pharmacy and Prospectsof its Development, 2018, Yerevan Armenia, November 01-03

T. H. Sargsyan, A. H. Tsaturyan, А. М. Hovhannisyan, A. S. Saghyan

Modeling of dipeptides containing potential biologically active (s)-α-propargylgycine, disclosure of possible biological properties and targeted synthesis | Dutch peptide symposium 2017. p. 71 |

T. H. Sargsyan, N. A. Hovhannisyan, Yu. M. Danghyan, S. M. Djamgaryan, E. A. Gyulumyan, A. H. Tsaturyan, A. M. Hovhannisyan, A. S. Saghyan

Synthesis and PASS prediction novel biologically active short peptides | 15th Naples workshop on bioactive peptides, peptides: recent developments and future directions, Naples, Italy, 2016, June 23-25, 73