Տիրուհի Գառնիկի Մկրտչյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1995 թ-ին Երևանի Պետական Համալսարան, Երկրաբանական ֆակուլտետ, հիդրոերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն ինժեներ-երկրաբան, Դիպլոմ
1998 - 2000 թթ. Ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու,
Գիտական թեզ «Երևան քաղաքի և հարակից տարածքների երկրաբանական միջավայրի փոփոխությունները տեխնածին գործոնների ազդեցության տակ», ԵՊՀ 2020:

Աշխատանքային փորձ
2019 թվականից Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, Ասիստենտ
2002-2019 թվականը Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, Դասախոս:

Դասավանդվող առարկաներ
Հիդրոերկրաբանություն, հիդրոերկրաքիմիա

Մասնագիտական հետարքրքրություններ
Հիդրոերկրաբանական արդի խնդիրներ, ստորերկրյա ջրերի հիդրոքիմիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

tiruhi@ysu.am
(+374 10) 57-68-38

Տիրուհի Գառնիկի Մկրտչյան

Ասիստենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Աղինյան Ա. Հ., Մկրտչյան Տ. Գ.

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրային ռեսուրսների գնահատման եղանակները խմելու ջրամատակարարման նպատակով (Մանթաշի գետավազանի որոշ բնաղբյուրների օրինակով) | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 162-165 |

А. О. Агинян, Т. Г. Мкртчян

Определение размеров зон санитарной охраны водозаборов пресных подзенмых вод вулканических областей (на примере некоторых водозаборов, эксплуатируемых для водоснабжения города Ереван | Грозненский естественнонаучный бюллетень. 2017, N2 (6), 5 стр. |

Տ. Գ. Մկրտչյան

Երևան քաղաքի և հարակից տարածքների երկրաբնապահպանական վիճակի գնահատումը և շրջանացումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #2, էջ 34-38 |

Ա. Հ. Աղինյան, Տ. Գ. Մկրտչյան

Հիդրոերկրաբանական եռաչափ մոդելավորման սկզբունքները և նրա կիրառումը Երևանի գոգավորության օրինակով | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #3, էջ 15-19 |

Վ Պ. Վարդանյան, Տ. Գ. Մկրտչյան

Երևան քաղաքի երկրաբանական միջավայրի փոփոխությունը տեխնածին գործոնների հետևանքով | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2011, #2, էջ 27-32 |