Վահրամ Անդրանիկի Ներսեսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1967 - 1970 թթ. ԵՊՀ, Մեխ.-մաթ. ֆակուլտետ
1970 - 1973 թթ. Մ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան, մեխ.-մաթ. ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, «Երկչափ հարթությունների թույլատրելի կոմպլեքսները 5 և 6 չափանի տարածություններում», Մոսկվայի Լումումբայի անվան ժողովուրդնարի բարեկամության համալսարան, 1982 թ.

Աշխատանքային փորձ
1973 թ-ից մինչ այժմ դոցենտ, ԵՊՀ
1986 - 1990 թթ., 2001 - 2005 թթ. Գվինեական Հանրապետություն

Կարդացվող դասընթացներ
Անալիտիկ երկրաչափություն, դիֆերենցիալ երկրաչափություն, գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն, անընդհատ ձևափոխությունների խմբեր, արտաքին ձևեր, դիֆերենցիալ բազմաձևություններ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիֆերենցիալ երկրաչափություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՃՀ մասնագիտական խորհրդի անդամ

Վահրամ Անդրանիկի Ներսեսյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

V. Nerssyan

Recueil d'exercices de l'algèbre linéaire | Rèpublique de Guinee, Université de Conakry, 2004

V. Nerssyan

Exercices de l'algèbre 1ere annèe Maths-Physique | Rèpublique de Guinee, Université de Conakry, 2003

Վ. Ա. Ներսեսյան

Допустимые комплексы трехмерных плоскостей проективного пространства P^6. II (P^6 պրոյեկտիվ տարածության եռաչափ հարթությունների թույլատրելի կոմպլեքսները. II) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 34-38 (ռուսերեն) |

Վ. Ա. Ներսեսյան

Допустимые комплексы трехмерных плоскостей проективного пространства P^6 (Եռարափ հարթությունների թույլատրելի կոմպլեքսները P^6 պրոյեկտիվ տարածության մեջ) I | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 35-39 (ռուսերեն) |

V. Nerssyan

Résolution d’un problème de la géometrie intègrale | Révue des sciences série, Maths-Physique, №1, 1er semetre, 1999

V. Nerssyan

Théorèmes et problémes de topologie | Rèpublique de Guinee, Université de Conakry, 1990

V. Nerssyan

Théorèmes et problémes de topologie | Rèpublique de Guinee, Université de Conakry, 1988

Վ. Ա. Ներսեսյան

Допустимые комплексы k-мерных плоскостей в Рⁿ (k-չափանի հարթությունների թույլատրելի կոմպլեքսները Pⁿ-ում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 34-38 (ռուսերեն) |

В. А. Нерсисян

Допустимые комплексы двумерных плоскостей Рn | Сборник «Ткани и квазигруппы» Каланин, 1986

В. А. Нерсисян

Допустимые комплексы многомерных плоскостей Рn | Теорит. и прикладные вопросы мат., том 1, тезиси доклю конференции, Тарту, 1985

В. А. Нерсисян

Описание одного допустимого семейства трехмерных плоскостей проективного пространства | Известия высших учебных заведений «Математика», Рукопись депонирована в ВИНИТИ №8146-84 Деп.,1984

Վ. Ա. Ներսեսյան

О некоторых допустимых комплексах двумерных плоскостей проективного пространства Р^6 (Р^6 պրոյեկտիվ տարածության երկչափ հարթությունների մի ցանի թույլատրելի կոմպլեքսների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #2, էջ 13-19 (ռուսերեն) |

В. А. Нерсисян

Описание некоторых допустимых семейств трехмерных плоскостей в Р6 | Юбилейная научная конф. молодых ученых, посв. 60-летию образов. СССР, 1982, Ереван

Վ. Ա. Ներսեսյան

Некоторые классы допустимых комплексов двухмерных плоскостей в R^6 (R^6-ում երկչափ հարթությունների թույլատրելի կոմպլեքսների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #1, էջ 13-18 (ռուսերեն) |

В. А. Нерсисян

Некоторые классы допустимых комплексов двумерных плоскостей в R6 | Ученые записки ЕрГУ /Естественные науки/,№1,1981

В. А. Нерсисян

Об одном классе допустимых комплексов двумерных плоскостей в R6 | ДАН Арм. ССР, том 70, №5,1980

В. А. Нерсисян

Классификация допустимых комплексов двумерных плоскостей в R5 | ДАН Арм. ССР, том 70, №3,1980

В. А. Нерсисян

Интегральная геометрия на многообразии к-мерных плоскостей | ДАН Арм. ССР, т.60, №1,1975

В. А. Нерсисян

Интегральная геометрия на многообразии гиперплоскостей | ДАН Арм. ССР, т.59, №3,1974