Վահրամ Պանդուխտի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Երկրաբանական ֆակուլտետի երկրաֆիզիկայի բաժին (գերազանցության դիպլոմ)

Գիտական աստիճան
1997 թ-ին տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
2005 թ-ին տեխնիկական գիտությունների դոկտոր`
2009 թ-ին պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1982 - 1986 թթ. ԵՊՀ, երկրաֆիզիկայի ամբիոն, ինժեներ, ավագ ինժեներ, կրտսեր գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող
1986 - 1988 թթ. Ծառայություն Խորհրդային բանակում, ոպես սպա
1988 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում ավագ լաբորանտ, ասիստենտ, դոցենտ, պրոֆեսոր, համատեղության կարգով փոխդեկան

Կարդացվող դասընթացներ
«Ինժեներային երկրաֆիզիկա», «Էլեկտրահետախուզություն», «Կառուցվածքային երկրաֆիզիկայի հիմունքներ», «Էլեկտրամետրիայի հիմունքներ», «Հորատանցքերի ուսումնասիրման հատուկ մեթոդներ»,
« Ինժեներային Էլեկտրահետախուզություն»,

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
կառուցվածքային երկրաբանություն, ճարտարագիտական, ջրաերկրաբանական հանքային, բնապահպանական և հնագիտական ուսումնասիրություններ երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառմամբ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն(գերազանց), անգլերեն(բավարար),

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Թվով 15, ՀՀ, ՌԴ, Ավստրիա, Բրազիլիա, Իտալիա, Բուլղարիա, Չինաստան, Սիրիա, Կորեյա

Հասարակական գործունեություն
2009 թ-ին Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի գույքագրման հանձնաժողովի նախագահ
2007 թ-ին ԵՊՀ գույքագրման հանձնաժողովի անդամ

Մասնագիտական պատրաստվածություն
2005 թ-ին Մասնակցություն ԵՊՀ-ի կողմից կազմակերպված «դասախոսների որակավորման բարձրացման» 100 ժամանոց դասընթաներին, ստանալով որակավորման հավաստագիր
2007 թ-ին Մասնակցություն ԵՊՀ-ի կողմից կազմակերպված ֆակուլտետի դեկանի տեղակալների վերապատրաստման դասընթացներին
2009 թ-ին Մասնակցություն ԵՊՀ-ի կողմից կազմակերպված «համակարգչից օգտվելու հմտություններ» ծրագրի ուսուցման դասընթացներին, ստանալով որակավորման հավաստագիր
2010 թ-ին Մասնակցություն ԵՊՀ-ի կողմից կազմակերպված «դասախոսների որակավորման բարձրացման» 100 ժամանոց դասընթաներին, ստանալով որակավորման հավաստագիր

Հեռ՝ 060 710 442, ներքին՝ 34-42

Վահրամ Պանդուխտի Վարդանյան

Դեկանի տեղակալ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Երկրաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գրիգորյան Մ.Ա., Սարդարյան Ա.Ս., Մարկոսյան Գ.Վ., Վարդանյան Վ.Պ.

Ուսումնասիրման երկրա‎ֆիզիկական մեթոդներ | ԵՊՀ հրատ 2006, 91 էջ

Գ. Վ. Մարկոսյան, Լ.Կ. Թադևոսյան, Վ.Պ. Վարդանյան, Մ.Ա. Գրիգորյան, Ա.Ս. Սարդարյան, Վ.Ս. Բալասանյան

«Ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական մեթոդներ» ուսումնական պրակտիկայի մեթոդական ցուցումներ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երկրորդ բաժին «Մագնիսահետախուզություն», էջ 19-34, 2005, 91 էջ
 

Հոդված/Article

Վ. Պ. Վարդանյան, Ա. Հ. Աղինյան

Особенности оценки естественной защищенности водоносных горизонтов (Ջրատար հորիզոնների բնական պաշտպանվածության գնահատման առանձնահատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 142-147 (ռուսերեն) |

Ռ. Ս. Մինասյան, Վ. Պ. Վարդանյան

Палеорельеф и оценка расходов подземных водотоков водосборного бассейна р. Селавмастара (юго-западные и южные склоны массива горы Арагац) (Սելավմաստարա գետի ջրահավաք ավազանի (Արագածի լեռնազանգվածի հարավային և հարավարևմտյան լանջերի) հնառելիեֆը և ստորերկրյա ջրահոսքերի ծախսերի գնահատումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 133-136 (ռուսերեն) |

Р. С. Минасян, Варданян В. П.

Формирование и распределение подземных вод Ширакской межгорной впадины (по данным геофизических исследований) | Сб. научн. трудов конференции “Современные проблемы геофизики и инженерной сейсмологии”, посвящ. 100-летию со дня рождения академика А. Г. Назарова. Изд. “Наука” НАА, Гюмри-2008, с. 360-364

Ռ. Ս. Մինասյան, Վ. Պ. Վարդանյան

Հրաբխածին մարզերի ստորերկրյա ջրերի ձևավորման և շարժման առանձնահատկությունները | Сб. научн. трудов конференции, посвящ.90-летию со дня рождения проф. В.А. Аветисяна, 27-29 октября, 2008, Ереван, с. 107-113

Վ. Պ. Վարդանյան , Ս. Ռ. Մինասյան

Комплексное исследование древней гидрографической сети водосборных бассейнов (на примере бассейна р. Касах) (Ջրհավաք ավազանների հին ջրագրական ցանցի համալիր ուսումնասիրությունները (Քասախ գետի ավազանի օրինակով)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 124-127 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  |  Տեսնել բոլորը