Վանյա Ռաֆայելի Բարսեղյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1980 - 1985 թթ. ԵՊՀ մեխմաթ ֆակուլտետ, մեխանիկայի բաժին, ավարտել գերազանցության դիպլոմով
1985 - 1988 թթ. Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական – «Խաղային խնդիրներ գրավիտացիոն դաշտում» «մաթեմատիկական կիբեռնետիկա» և «տեսական մեխանիկա» մասնագիտություններով, 1988 թ., Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսարան
Դոկտորական – «Դինամիկական համակարգերի ղեկավարումը և դիտումը կոնֆլիկտային իրավիճակներում», «մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն» և «տեսական մեխանիկա» մասնագիտություններով, 2000 թ., ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1989 - 1991 թթ. ԵՊՀ տեսական մեխանիկայի ամբիոնի կրտսեր գիտաշխատող
1991 - 1993 թթ. ԵՊՀ տեսական մեխանիկայի ամբիոնի ասիստենտ
1993 - 2001 թթ. ԵՊՀ տեսական մեխանիկայի ամբիոնի դոցենտ
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ Մեխանիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2001 թ-ից ԵՊՀ պրոֆեսոր
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ տեսական մեխանիկայի ամբիոնի վարիչ
2007 թ-ի սեպտեմբերից առ այսօր համատեղությամբ - ԵՊՀ տեսական մեխանիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, 0,5 դրույքով
2004 - 2007 թթ. հոկտեմբեր «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն
2008 - 2009 թթ. փետրվար ՀՀ Գիտության պետական կոմիտե, գիտական քաղաքականության վարչության պետ
2009 թ-ի փետրվարից առ այսօր ՀՀ ԳԱԱ Նախագահության սփյուռքի բաժնի պետ

Կարդացվող դասընթացներ
ԵՊՀ-ում դասավանդած դասընթացները`
• տեսական մեխանիկա
• ղեկավարման տեսություն
• վարիացիոն հաշիվ և օպտիմիզացիայի մեթոդներ
• շարժման ղեկավարման և դիտման տեսություն
• օպտիմալ դիտման տեսություն
• թռիչքի դինամիկա և ղեկավարում
• թռիչքի օպտիմալ ղեկավարման տեսություն
• մասնագիտության արդի խնդիրներ
• դինամիկայի հակադարձ խնդիրներ
«Շարժման ղեկավարում և կայունություն» մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դինամիկական համակարգերի օպտիմալ ղեկավարման տեսություն և օպտիմալ դիտման տեսություն, դիֆերենցիալ խաղերի տեսություն և դրանց կիրառությունները մեխանիկական համակարգերի համար

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
• Դինամիկական խաղերի միջազգային ընկերության ռուսական բաժանմունքի անդամ
• ՀՀ տեսական և կիրառական մեխանիկայի ազգային կոմիտեի անդամ
• «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» հանդեսի խմբագրության անդամ

barsegh@ysu.am

Վանյա Ռաֆայելի Բարսեղյան

Պրոֆեսոր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մեխանիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Барсегян В. Р.

Управление составных динамических систем и систем с многоточечными промежуточными условиями | Mосква Наука, 2016, 230 стр.

Վ.Ռ. Բարսեղյան, Ս.Գ. Շահինյան, Ա.Գ.Մաթևոսյան, Թ.Ա. Սիմոնյան

Տեսական մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու կուրսային աշխատանքների համար | Երևան, Երևանի Պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2013

Բարսեղյան Վ.Ռ.

Վարիացիոն հաշիվ (Խնդիրների լուծման ձեռնարկ) | Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2011թ., 146 էջ

Բարսեղյան Վ.Ռ., Շահինյան Ս.Գ., Մաթևոսյան Ա.Գ., Մինասյան Դ.Մ.

Տեսական մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու | Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2006թ., 84 էջ

Բարսեղյան Վ.Ռ.

Դիտման տեսության մի քանի հարցեր | Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2005թ., 52 էջ

Ա.Ա.Ղուկասյան, Վ.Ռ.Բարսեղյան, Ս.Գ.Շահինյան

Լաբորատոր աշխատանքներ տեսական մեխանիկայից | Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2001. 48էջ
 

Հոդված/Article

Барсегян В. Р.

О проектировании наблюдателя полного порядка для поэтапно меняющихся линейных систем | XIII Всероссийское совещание по проблемам управления (ВСПУ-2019). 2019, стр. 47-51

Барсегян В. Р., Симонян Т. А., Барсегян Т. В.

О задаче оптимальной стабилизации одной системы линейных нагруженных дифференциальных уравнений | Известия иркутского государственного университета. Серия математика, 2019, 27, стр. 71-79

Барсегян В. Р.

Задача управления колебаниями струны с неразделенными условиями на скорости точек прогиба в промежуточные моменты времени | Труды института математики и механики УрО РАН, 2019, 25, 3, стр. 24-33

Барсегян В. Р.

Об управляемости и наблюдаемости поэтапно меняющихся линейных нестационарных динамических систем | XIV Международная конференция "Устойчивость и колебания нелинейных систем управления" (конференция Пятницкого). 2018, стр. 60-62

Барсегян В. Р., Барсегян Т. В.

Задача оптимального управления для одной системы линейных нагруженных дифференциальных уравнений | Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2018, Т. 23, № 121, стр. 200-209

Barseghyan V. R., Barseghyan T. V.

Control problem for a system of linear loaded differential equations | Journal of Physics: Conference Series. 2018, 991, 1-6 pp.

V. R. Barseghyan

The control problem for stage-by-stage changing linear systems of loaded differential equations | Automation and Remote Control. 2018, Volume 79, Issue 4, 594–603 pp.

Барсегян В. Р., Симонян Т. А., Барсегян Т. В.

Задача оптимальной стабилизации одной системы линейных нагруженных дифференциальных уравнений | Международная научная конференция "Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация" (DSSCO’18) к 100-летию со дня рождения академика Е.А.Барбашина, 2018, стр. 67-69

Барсегян В. Р.

Об одной задаче управления для поэтапно меняющихся линейных систем нагруженных дифференциальных уравнений с неразделенными многоточечными промежуточными условиями | IX International Conference THE PROBLEMS OF INTERACTION OF DEFORMABLE MEDIA dedicated to the 75th anniversary of NAS RA, 2018, стр. 73-75

Барсегян В. Р., Симонян Т. А.

Об одной задаче оптимальной стабилизации одной системы линейных нагруженных дифференциальных уравнений | XVIII Mеждународный научно-практический конференция. Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта (CAD/CAM/PDM-2018), 2018, стр. 362-365

Барсегян В. Р.

Задача управления для поэтапно меняющихся линейных систем нагруженных дифференциальных уравнений с неразделенными многоточечными промежуточными условиями | Известия Российской академии наук. Механика твердого тела (MECHANICS OF SOLIDS), 2018, 6, стр. 21-29

Барсегян В. Р.

Управляемость поэтапно меняющихся линейных нестационарных динамических систем | Доклады НАН РА, 2018, т. 118, № 3, стр. 237-245

Barseghyan V. R.

The Control Problem for Stepwise Changing Linear Systems of Loaded Differential Equations with Unseparated Multipoint Intermediate Conditions | Mechanics of solids. 2018, Vol. 53. No. 6, pp. 615–622

Барсегян В. Р.

Об условиях управляемости и наблюдаемости многоэтапных динамических процессов | Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта (CAD/CAM/PDM-2017). 2017, стр. 301-305

Барсегян В. Р.

Об оптимальном граничном управлении колебаниями стержня с заданными состониями в промежуточные моменты времени | Проблемы механики деформируемого твёрдого тела Посвящается 95-летию академика НАН РА С. А. Амбарцумяна. 2017, 1, стр. 76-87

Barseghyan V. R.

On the problem of control of continuous-discrete systems with changes in dimensions of phase space and of control vector | Constructive Nonsmooth Analysis and Related Topics. 2017, 1, 1-3 pp.

Барсегян В. Р.

Задача управления для одной системы линейных нагруженных дифференциальных уравнений с неразделенными многоточечными промежуточными условиями | Известия Иркутского государственного университета. Серия Математика. 2017, Т. 21, стр. 19-32

Барсегян В. Р., Барсегян Т. В.

Условия вполне управляемости линейной стационарной системы с многими управляющими воздействиями | МЕХАНИКА 2016. международная школа-конференция молодых ученых, стр 38-42 |

Барсегян В. Р., Барсегян Т. В.

Об управляемости многоэтапных динамических процессов с подвижными концами | Россия, 2016, стр. 271-275 |

V. R. Barseghyan

On the controllability and observability of linear dynamic systems with variable structure | 2016 International Conference Stability and Oscillations of Nonlinear Control Systems (Pyatnitskiy's Conference). 1-3 doi: էջ |

Barseghyan V. R.

Misleading Letter of Anry Nersessian to Editor of “Yougoslav Journal of Operations Research” on the article “Control of Stage by Stage Changing Linear Dynamic Systems”: A Response | Yugoslav Journal of Operations Research, 2016, Vol. 26.№ 1, pp. 126-127 |

В. Р. Барсегян

Об одной задаче граничного управления колебаниями стержня с заданными состояниями в промежуточные моменты времени | Актуальные проблемы механики сплошной среды, 2015-09-21, 76-80 стр.

Барсегян В. Р.

Ответ на письмо в редакцию журнала «Известия НАН РА. Механика» написанное академиком АБ Нерсесяном “О некоторых работах по оптимальному управлению и наблюдению” | ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր, Մեխանիկա, 2015թ․, т. 68, № 4, 74–77 էջ |

Барсегян В. Р.

Об условиях наблюдаемости поэтапно меняющихся управляемых линейных систем | Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки, Россия, 2015, Т. 20. № 5, 1050-1055 стр. |

Barseghyan V. R.

On an Approach to the Problems of Control of Dynamic System with Nonseparated Multipoint Intermediate Conditions | Automation and Remote Control, Russia, 2015, Vol. 76, № 4, 549-559 pp. |

Barseghyan V. R.

Thermoelastic Strip-Shaped Plate Motion Control: Optimal Restoration of Deflection from Incomplete Measurements With Errors | Journal of Mathematical Sciences, USA, 2015, Vol. 210, 2, 148-154 pp. |

Барсегян В. Р.

Об одном подходе к решению задач управления динамических систем с неразделенными многоточечными промежуточными условиями | Автоматика и телемеханика, Россия, 2015, № 4, 3-15 стр. |

Барсегян В. Р.

Исследование поведения движения управляемых линейных составных систем | В сб. Проблемы механики деформируемого твердого тела. Посвященной 90-летию академика НАН РА С.А. Амбарцумяна. Ереван, 2012, с. 121-128

Barseghyan V.R., Movsisyan L.A.

Optimal control of the vibration of elastic systems described by the wave equation | International Applied Mechanics, 2012, Vol. 48, No. 2, pp. 234-239

Барсегян В.Р., Мовсисян Л.А.

К оптимальному управлению колибанием упругих систем | Прикладная механика, 2012, т. 8, N2, с. 137-142

Barseghyan V.R

Control of stage by stage changing linear dynamic systems | Yugoslav Journal of Operations Resarch, 2012, Vol. 22, No 1, pp. 31-39

Барсегян В. Р.

Об одной задаче управления поэтапно меняющимися линейными динамическими системами | Труды Х международной Четаевской конференции “Аналитическая механика, устойчивость и управление”. Посвященной 110-летию со дня рождения Н.Г. Четаева. Казань, 12-16 июня, 2012, т. 3.1, с. 191-197

Барсегян В.Р.

Конструктивный подход к исследованию задач управления линейными составными системами | Проблемы управления, 2012, N4, с. 11-17

Барсегян В. Р.

Задача оптимального восстановления состояния системы, описываемой интегро-дифференциальным уравнением при наличии погрешностей в измерениях | Автоматика и телемеханика, 2012, № 8, с. 111–118

Барсегян В.Р., Шагинян С.Г., Барсегян Т.В.

О задаче стабилизации линейных динамических систем по приоритетному оптимальному управлению | Механика твердого тела, 2011, вып. 41, с. 210-215

Барсегян В.Р., Степанян А.А.

Об устойчивости одной дифференциальной игры нескольких лиц при многих целевых множествах | Вестник РУДН, Серия Математика, Информатика, Физика. 2011, № 1, с. 44 – 53

Барсегян В.Р., Симонян Т.А., Степанян А.А.

Гипотетическое рассогласование для одной дифференциальной игры нескольких лиц при многих целевых множествах | Известия НАН РА, Механика, 2011, т. 64, № 2, с. 63–72

Барсегян В.Р.

Управление поэтапно меняющимися линейными динамическими системами с ограничениями на значения частей координат фазового вектора в промежуточные моменты времени | Труды ИСА РАН, 2010, т. 53(2), выпуск 14, с. 7-18

Барсегян В.Р.

Управление линейными динамическими системами с ограничениями на значения частей координат фазового вектора в промежуточные моменты времени | Доклады НАН Армении, т. 110, N3, 2010, c. 251-260

Барсегян В.Р., Степанян А.А.

Задача о парето-оптимальной встрече нескольких управляемых космических аппаратов | Известия НАН Армении, “Механика”, 2010, N4, т.61, c. 71-78

Барсегян В.Р., Саакян М.А.

Оптимальное управление колебаниями струны с заданными состояниями в промежуточные моменты времени | Известия НАН Армении, Механика, т.61, N2, 2008, с.52-60

Барсегян В.Р.

О задаче приоритетного оптимального управления движением и управляемости линейных систем | Вестник СПбГУ, сер. 10, вып. 1, 2006, с. 133-139

Վ. Ռ. Բարսեղյան, Գ. Ս. Չիլինգարյան

Об одной задаче оптимального управления движением материальной точки с переменной массой в гравитационном поле (Գրավիտացիոն դաշտում փոփոխական զանգվածով նյութական կետի շարժման օպտիմալ ղեկավարման մի խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 31-39 (ռուսերեն) |

Барсегян В.Р.

Задача приоритетного оптимального управления движением и управляемость линейных систем | Доклады НАН Армении, т. 105, N3, 2005, с. 235-240

Барсегян В.Р.

Задача оптимального восстановления состояния систем с распределенными параметрами при наличии погрешностей в неполных измерениях | Известия НАН Армении. Механика, т.1, N1, 2004, с.70-75

Габриелян М.С., Барсегян В.Р.

О приоритете выбора сигналов в задаче оптимального наблюдения | Доклады НАН Армении. т.104, N2, 2004, с.106-111

Վ. Ռ. Բարսեղյան, Ա. Գ. Սարգսյան

Об одной задаче коррекций движения двухзвенного манипулятора (Երկթև մանիպուլյատորի շարժման ճշգրտումների մի խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 38-46 (ռուսերեն) |

Վ. Ռ. Բարսեղյան, Թ. Ա. Սիմոնյան

Стохастическая дифференциальная игра сближения уклонения при нескольких целевых множествах в однородном центральном поле (Մոտեցման և շեղման ստոխաստիկ դիֆերենցիալ խաղ մի քանի նպատակային բազմությունների դեպքում համասեռ կենտրոնական դաշտում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 53-58 (ռուսերեն) |

Barseghyan V.R., Symonyan T.A.

Stochastic Differential Game of Deviation from Several Target Sets in Homogeneous Central Field | The Tenth Internat. Symp. On Dynamic Games and Applications. July 8-11, 2002, St. Petersburg, Russia, volume 1, p.79-82

Габриелян М.С., Барсегян В.Р.

Об оптимальном наблюдении линейной системы | Доклады НАН Армении, т. 102, N3, 2002, с.219-222

Барсегян В.Р., Варданян С.В.

Об одной модели оптимального управления сближением космических аппаратов при случайных возмущениях | Известия НАН РА, Механика, т. 55, N3, 2002, с.72-78

Վ. Ռ. Բարսեղյան

О задаче оптимального управления поэтапно меняющимися линейными системами с фазовыми ограничениями в промежуточные моменты времени (Էտապ առ էտապ փոփոխվող գծային համակարգերի օպտիմալ ղեկավարման խնդրի մասին ժամանակի միջանկյալ պահերին դրված ֆազային սահմանափակումների դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 118-120 (ռուսերեն) |

Барсегян В.Р.

Оптимальное управление линейных систем со стохастической обратной связью | Известия НАН РА, Механика, N2, 2001, с.63-69

Барсегян В.Р., Симонян Т.А.

Дифференциальная игра уклонения материальных точек от нескольких целевых множеств в однородном центральном поле | Известия НАН РА, “Механика”, т.53, N4, 2000г.

Барсегян В.Р.

Оптимальное управление линейными системами при фиксированных промежуточных фазовых состояниях | Изв. НАН РА, Механика, 1999, т. 52, N2, с. 56-62

Барсегян В.Р.

Оптимальное стохастическое управление сближением космических аппаратов | Изв. НАН и ГИУ Армении, сер. Технические науки. 1999, N1, с. 94-100

Барсегян В.Р.

Задача наблюдения колебаниями струны | Изв. НАН РА, Механика, т. 51, N1, 1998, с. 72-78

Վ. Ռ. Բարսեղյան

Об оптимальном управлении колебаниями мембраны при фиксированных промежуточных состояниях (Մեմբրանի տատանումների օպտիմալ ղեկավարման մասին ֆիքսված միջանկյալ պայմանների դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 24-29 (ռուսերեն) |

Վ. Ռ. Բարսեղյան, Վ. Վ. Հայրապետյան

К задаче наблюдения управляемых колебательных движений мембраны (Մեմբրանի ղեկավարվող տատանողական շարժման դիտման խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 21-26 (ռուսերեն) |

Վ. Ռ. Բարսեղյան, Ա. Գ. Սարդարյան

Оптимальное управление трехзвенного электромеханического манипулятора при фиксированных промежуточных фазовых состояниях (Ֆիքսված միջանկյալ ֆազային վիճակների առկայությամբ եռօղակ էլեկտրամեխանիկական մանիպուլյատորի օպտիմալ ղեկավարումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 83-85 (ռուսերեն) |

Барсегян В.Р., Айрапетян В.В.

К задаче наблюдения управляемых колебательных движений мембраны | Уч. записки ЕГУ,1997, 2(187), с. 21-26

Барсегян В.Р., Сардарян А.Г.

Оптимальное управление трехзвенного электромеханического манипулятора при фиксированных промежуточных фазовых состояниях | Уч. записки ЕГУ, 1997, 2(187), с. 83-85

Barseghyan V.R.

String vibration observation problem | 1st International conference. Control of Oscillations and chaos. St. Petersburg, 1997, volume 2, pp. 309-310

Габриелян М.С., Барсегян В.Р., Симонян Т.А.

Об уклонении стохастической линейной системы при m целевых множествах | Уч. записки ЕГУ, 1996, 1, с. 10-16

Մ. Ս. Գաբրիելյան, Վ. Ռ. Բարսեղյան, Թ. Ա. Սիմոնյան

Об уклонении стохастической линейной системы при целевых m-множествах (m-նպատակային բազմություններից ստոխաստիկ գծային համակարգի շեղման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #1, էջ 10-16 (ռուսերեն) |

Барсегян В.Р.

Изменение дальности полета при малых отклонениях начальных параметров | Изв. НАН РА, Механика, 1995, т. 48, N1, с. 3-8

Гукасян А.А., Барсегян В.Р.

Обратная задача динамики электромеханического манипулятора | Изв. НАН РА, Механика, 1994, т. 47, N5-6, с. 55-63

Մ. Ս. Գաբրիելյան, Վ. Ռ. Բարսեղյան

Стохастический программный синтез для поэтапно меняющихся линейных систем (Ստոխաստիկ ծրագրային սինթեզը էտապ առ էտապ փոփոխվող գծային համակարգերի համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1994, #2, էջ 29-39 (ռուսերեն) |

Барсегян В.Р.

Игра с “линией жизни” в гравитационном поле | Межвуз. сб. научных трудов. “Теория игр и ее приложения”. Кемерово, КемГУ, 1989, с. 89-97

Малафеев О.А., Барсегян В.Р.

Об игровых задачах в центральном ньютоновском поле тяготения | Межвуз. сб. научных трудов. “Проблемы теории игр в общих системах”. ЯГУ, Якутск, 1988, с. 51-56

Барсегян В.Р.

Об одной модели неантагонистической игры в гравитационном поле | Межвуз. сб. научных трудов. “Проблемы механики управляемого движения. Нелинейные динамические системы”. Пермь, 1988, вып.21, с. 24-27

Барсегян В.Р.

Дифференциальная игра преследования с предписанной продолжительностью в гравитационном поле | Вестник ЛГУ, 1988, сер.1, вып. 2(8), с. 97-98

Барсегян В.Р.

Дифференциальная игра преследования в гравитационном поле | Уч. записки ЕГУ, 1988, 2 (168), с. 31-37

Վ. Ռ. Բարսեղյան

Дифференциальная игра преследования в гравитационном поле (Հետապնդման դիֆերենցիալ խաղային խնդիր գրավիտացիոն ձգողական դաշտում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 31-37 (ռուսերեն) |
 

Թեզիս/Thesis

Барсегян В. Р., Барсегян Т. В.

Задача управления для одной системы линейных нагруженных дифференциальных уравнений | Актуальные проблемы механики сплошной среды. 2017, стр. 39-40

Барсегян В. Р.

Об условиях управляемости и наблюдаемости многоэтапных динамических процессов | Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта (CAD/CAM/PDM-2017). 2017, стр. 86

Барсегян В. Р., Барсегян Т. В.

Об управляемости многоэтапных динамических процессов с подвижными концами | Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта (CAD/CAM/PDM-2016). 2016, стр. 95 |