Վարդուհի Ռոբերտի Պապոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1986 - 1989 թթ. ասպիրանտուրա, Երևանի պետական համալսարան, հոգեբանության ամբիոն
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2002 թ-ին Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, «Է.Հասրաթյանի աշխատանքների նշանակությունը հոգեկան երևույթների մեխանիզմների ուսուցանման մեջ», Երևանի պետական մանկավարժական համալսարան

Լրացուցիչ մասնագիտական կրթություն
2016-2020թթ. Կրեդիտային համակարգով դասախոսի որակավորման բարձրացում
2011-2016թթ. Կրեդիտային համակարգով դասախոսի որակավորման բարձրացում
2013-14թթ. Ապագա մանկավարժների վերապատրաստում՝ Համարաշխային բանկ
2009 թ-ին ԵՊՀ, Դասախոսների մանկավարժահոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց
2007 թ-ին ԵՊՀ, Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց, Հոգեբանություն մասնագիտությամբ
1999թ․ « Ներառական կրթություն» UNICEF, Armenia
1999թ․ «Երեխաների աջակցությունը սթրեսային իրավիճակներում» UNICEF, Հայաստան

Աշխատանքային փորձ
2020 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր
2012 ից առ այսօր ԵՊՀ , Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գ/հ լաբորատորիա, ավագ գիտաշխատող
2009թ-ից առ այսօր ԵՊՀ հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության կողմից կազմակերպվող «Հոգեբանություն» մասնագիտությամբ դասընթացի ծրագրի ղեկավար
1991 - 2002 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
1989 - 1991 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մարդաբանություն և համեմատական հոգեբանություն, Հոգեգենետիկայի հիմունքներ, Ընդհանուր հոգեբանություն, Արդյունավետ վարքի կազմակերպում և կառավարում, Հոգեդիագնոստիկա, Կոգնիտիվ գործընթացների հոգեբանություն
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կիրառական հոգեբանություն, Կլինիկական հոգեբանություն, Անձի մասնագիտական գործունեություն, Մասնագիտական ուղղորդում, Մասնագիտական ինքնորոշում և կոմպետենտություն, Անձի հոգեբանական անվտանգություն, Հոգեախտորոշում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2003 - 2004 թթ. Տոլերանտ գիտակցության հոգեբանություն Բաց հասարակության աջակցության հայաստանյան հիմնադրամ
2005 - 2007 թթ. Երեխայի զարգացման սանդղակի մշակում Առաքելություն Արևելք
2008-2011 թթ.Մասնագիտական կողմնորոշման և ինքնիրացման գործընթացների հոգեբանական հետազոտում ղեկավար. /ՀՀ Գիտության պետական կոմիտե
2013-2015 թթ.Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդման տեխնոլոգիաները կրթական համակարգում ղեկավար./ ՀՀ Գիտության պետական կոմիտե
2014թ. Ներառական կրթության գաղափարախոսության ընկալման ուսումնասիրություն .Բաց հասարակության աջակցության հայաստանյան հիմնադրամ
2015-2017 թթ Երիտասարդների մասնագիտական կոմպետենտության ապահովումը ինքնուրույնության խթանման ճանապարհով, ղեկավար ./ ՀՀ Գիտության պետական կոմիտե
2018-2020 թթ «Անձի հոգեբանական գնահատումը մասնագիտական պատրաստման գործընթացում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2011 թ. Երևանի պետական համալսարանին առընթեր գործող գիտական աստիճաններ շնորհող ՀՀ ԲՈՀ-ի 013 մասնագիտական խորհրդի անդամ
2006 -2015թթ.Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն
1996 թ-ից առ այսօր «Հոգեբանների ասոցիացիա» ՀԿ

Վարդուհի Ռոբերտի Պապոյան

Պրոֆեսոր | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
Ավագ գիտաշխատող | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Р. В. Агузумцян, В. Р. Папоян, А. С. Галстян, Е. Б. Мурадян, Д. Ю. Саргсян

Психологическая безопасность в системе человек - транспорт | Изд. ЕГУ. 2017, 84 стр.

Վ. Ռ. Պապոյան, Ա. Ս. Գալստյան, Դ. Յու. Սարգսյան, Ե. Բ. Մուրադյան

Սովորողի ինքնուրույնության և մասնագիտական ինքնորոշման հոգեբանական գնահատում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 78 էջ

Վարդուհի Պապոյան

Հոգեգենետիկայի արդի խնդիրները | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 36 էջ |

Վ. Պապոյան, Ա. Գալստյան, Ե. Մուրադյան, Դ. Սարգսյան

Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդումը կրթական համակարգում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 76 էջ |

Ա. Գալստյան, Վ.Պապոյան, Է.Գրին, Դ. Սարգսյան

Անձի ինքնիրացման հիմնախնդիրը | Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2011, 102 էջ

Ռ. Վ. Աղուզումցյան , Ս. Ս. Ամիրյան , Վ. Ռ. Պապոյան , Ա. Ս. Գալստյան , Ն. Գ. Խաչատրյան , Հ. Ռ. Հովհաննիսյան, Ն. Ա. Հարությունյան , Դ. Յ. Սարգսյան

Հոգեկան հուսալիության հետազոտման մեթոդաբանական մոտեցում: Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը | Կոլեկտիվ մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 164 էջ, էջ 113-131 |

Բեջանյան Ա., Պապոյան Վ., Գալստյան Ա.

Երեխայի հոգեկան զարգացումը գնահատող դիագնոստիկ փաթեթ | Մեթոդական ուղեցույց, Հեղինակային հրատարակություն, 2009, 134 էջ

Աղուզումցյան Ռ. Վ., Պապոյան Վ.Ռ., Գալստյան Ա.Ս., Սարգսյան Դ. Յ., Մուրադյան Ե. Բ.

Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրները | Կոլեկտիվ մենագրություն, ԵՊՀ, Երևան, 2009, 43-51 էջեր

В. Р. Папоян

Психогенетика и нейропсихология | Учебные программы, Ереван, изд-во РАУ, 2007, 37 с.

Պապոյան Վ. Ռ.

Դասախոսություններ մարդաբանությունից | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2004, 54 էջ

Պապոյան Վ. Ռ., Խաչատրյան Ն. Գ.

Տոլերանտ գիտակցության հոգեբանություն | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2004, 87 էջ
 

Հոդված/Article

Պապոյան Վ.Ռ., Տոնիկյան Տ.Գ.

Ղեկավարների որոշումների ընդունման ռազմավարությունների եվ տիպաբանական առանձնահատկությունների փոխկապակցվածության հետազոտություն | Արդի հոգեբանություն, 2020, 1(6), 117-122 էջ

Վարդուհի Պապոյան, Տիգրան Տոնիկյան

Ղեկավարի անտիցիպացիոն ունակությունները դերը կազմակերպության կորպորատիվ մշակույթի ձեվավորման գործընթացում | Այլընտրանք, 2020, 2, 258-264 էջ

Վարդուհի Պապոյան, Ալինա Գալստյան

Ուսանողի արժեհամակարգի հետազոտումը հոգեբանական հնվտանգության համատեքստում | ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված «Կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրները», 2019, 427-432 էջ

Սարգսյան Դ. Յ., Պապոյան Վ. Ռ., Գալստյան Ա. Ս.

Սովորողի առարկայական նախասիրության եվ մոտիվացվածության կապը մասնագիտական ինքնորոշման գործընթացում | Արդի հոգեբանություն, 2019, 2(4), 389-395 էջ

Г. М. Аванесян, С. А. Папоян, Н. Д. Гандомани

Методологические аспекты исследования экзистенциальных потребностей студенческого возраста | Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, XI Международная научно-практическая конференция. 2018, стр. 108-113 |

Саргсян Д. Ю., Агузумцян Р. В., Папоян В. Р., Галстян А. С., Мурадян Е. Б.

Проблема психологической безопасности личности пассажиров | Институт психологии Российской Академии Наук. Организационная психология и психология труда, 2018, Т. 3. № 1, стр. 129-145 |

Р. В. Агузумцян, В. Р. Папоян, А. С. Галстян, Е. Б. Мурадян, Д. Ю. Саргсян, Ц. С. Амирян

Психологическая безопасность личности в профессиональной деятельности | Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики, 2018, 8, стр. 191-213 |

Վարդուհի Պապոյան, Ալինա Գալստյան

Մասնագիատական ինքնուրույնությունը և ձեռներեցությունը որպես կոմպետենտության նախապայման | Հանրային կառավարում: 2017թ․, 1, 222-227 էջ, Հայաստան

Папоян В. Р., Мурадян Е. Б., Галстян А. С.

Самостоятельность в контексте профессиональной компетентности личности | Արդի հոգեբանություն, 2017, 1, էջ 561-566

Вардуи Папоян

Психологическaя безопасность личности студента на примере многодетных и однодетных семей | Հանրային կառավարում, 2017, 3-4, էջ 280-284

Папоян В. Р., Мурадян Е. Б., Галстян А. С.

Личность студента в контексте психологичкской безопасности | Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, 2015, 517-521 էջ |

Р. В. Агузумцян, В. Р. Папоян, Е. Б. Мурадян, А. С. Галстян

Психологическая безопасность пользователей транспорта | Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики, Россия, 2015, 7, 478-487 стр. |

Вардуи Папоян, Елена Мурадян, Алина Галстян

Психологическое сопровождение как эффективная форма профессионального самоопределения (Հոգեբանական ուղղորդումը որպես մասնագիտական ինքնորոշման արդյունավետ միջոց) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 1 (16), էջ 65-72 |

В. Р. Папоян, Е. В. Севумян

Профессиональные качества и процессы деформации современного педагога, Международная научная конференция «Современные проблемы развития науки и образования» | Сборник науч. статей, Изд-во РАУ, Ереван, 2014, c. 97-104

Վ. Ռ. Պապոյան, Ա. Ս. Գալստյան

Մասնագիտական ինքնորոշումը որպես անձի կայացման նախադրյալ, «Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ» | ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ 420-423

В. Р. Папоян, Е. Б. Мурадян, А. С. Галстян

Психологическое сопровождение как эффективная форма профессионального самоопределения старших школьников | «Բանբեր Երևանի Համալսարանի», № 1 (16), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2015, էջ 65-72

Վ. Ռ. Պապոյան

Հոգեբանական անվտանգության ուսումնասիրումը մասնագիտական գործունեությունում | «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես (հատուկ թողարկում), № 3-4, «Պետական ծառայություն» հրատ., Երևան, 2014, էջ 318-324

В. Р. Папоян, А. С. Галстян

Oбеспечение психологической безопасности личности студента | Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, Материалы V международной научно-практическoй конференции, Москва РУДН, ч. 2, 2012, с. 387-391

Е. Мурадян, В. Папоян

Образовательная система с точки зрения обеспечения психологической безопасности личности студента. Безопасность личности: состояние и возможности обеспечения | Материалы международной научно-практической конференции, Пенза-Ереван-Колин, 2012, с.44-49

Папоян В. Р.

Профориентация старшеклассников как фактор повышения уровня самосознания | «Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանությունում» գիտական հոդվածների ժողովածու, «Էդիթ Պրինտ», Երևան, 2012, էջ 125-132

Папоян В. Р.

Профессиональная компетентность и самореализация личности преподавателя в рамках непрерывного образования | Проблемы и перспективы развития образования в ХХI веке: проф. становл. личности, Материалы международной научно-практической конференции, Пенза-Ереван-Прага, Научно-издательский центр “Социосфера”, 2011, с. 161-166

Папоян В. Р.

Проблема профессионального самоопределения в системе образобания | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Էդիտ Պրինտ հրատ., 2011, էջ 284-286

Аванесян Грант, Папоян Вардуи

Особенности обеспечения непрерывного профессионального образования в контексте Болонского процесса, Основные проблемы послевузовского и непрерывного образования | Сборник статей международной научной конференции, Ереван, 2010, с. 86-90

Varduhi Papoyan, Narine Khachatryan, Alina Galstyan

The study of hardiness in relation with personal values and personality development under conditions of social changes | Abstract book of XV European Conference on Personality, Brno, Czech Republic, 2010, p. 215

Վ. Ռ. Պապոյան, Ա. Գալստյան

Երիտասարդ մասնագետների ինքնիրացման հոգեբանական առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 131.4, Երևան 2010թ., էջ 50-56 |

Ավանեսյան Հ. Մ., Պապոյան Վ. Ռ. , Գալստյան Ա. Ս. , Բեջանյան Ա. Տ., Ղազարյան Գ. Հ., Հովակիմյան Գ. Ռ.

Հոգեբանական և սոցիալական աշխատանքները ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայությունում | Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն, Երևան, 2009, 151 էջ |

Ստեփանյան Ռոբերտ , Պապոյան Վարդուհի, Գալստյան Ալինա , Բեջանյան Արմեն

Երեխայի ընդհանուր զարգացման սանդղակ | «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2008, էջ 108-115

Վարդուհի Ռոբերտի Պապոյան

Անձի գործունեության հուսալիության ապահովման տոլերանտ դրսևորումները | «Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», 1-2, 2008, էջ 41-45

В. Р. Папоян, Н. Г. Хачатрян

Проблема толерантности: анализ критериев и границ толерантных отношений | Сборник научных статей, Социально-гуманитарные науки, Ч.2, Ереван, Изд-во РАУ, 2008, с. 393-403

Վարդուհի Պապոյան, Նարինե Խաչատրյան

Նույնականության հիմնախնդրի վերլուծության ինտեգրատիվ մոտեցում հոգեբանության մեջ | «Կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», «Զանգակ-97», 2007, էջ 42-49

Вардуи Папоян

Факторы эндогенных психозов и их проявление в юношеском возрасте | «Կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», Միջբուհական գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Զանգակ-97», 2007, էջ 156-162

Папоян В. Р., Мурадян Е. Б. , Галстян А. С.

Проблема контроля знаний в системе высшего образования | «Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 174-176

В. Р. Папоян, Л. А. Искандарян, С. Амирян

Исследование динамики психоэмоционального состояния детей страдающих лейкемией | Вестник МАНЭБ, том 11., вып. 2, N 8, Ереван, 2006, с. 143-148

Պապոյան Վարդուհի, Ամիրյան Սեյրան

Ինտեգրացիայի դերը անկարող երեխաներին ուսուցանելիս | «Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 83-88

Պապոյան Վարդուհի, Գալստյան Ալինա

Պատանիների փոխհարաբերություններում դրսևորվող միջանձնային առանձնահատկությունները | «Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 88-95

Вардуи Папоян

Использование НЛП (нейролингвистического программирования) для улучшения здоровья | «Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», 1-2, 2005, էջ 197-206

Վ. Պապոյան, Ն. Խաչատրյան

Տոլերանտ դիրքորոշումների ձևավորումը դեռահասների մոտ | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 1-2, 2004, էջ 72-74

Վարդուհի Պապոյան

Նվիրվում է Էզրաս Հասրաթյանի ծննդյան 100 ամյակին | «Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», 1-2, 2004, էջ 125-129

Ս. Ս. Ամիրյան , Վ. Ռ. Պապոյան

Հոգեբանության մեջ էկոլոգիական գիտակցության զարգացման կարևորությունը | «Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», 3-4, 2002, էջ 125-130

Վ. Ռ. Պապոյան

Էկոլոգիական գիտակցության և հոգեմանկավարժության հարցերի մասին | «Դպրոցականների ուսումնական գործունեությունը և նրանց առողջության պահպանման խնդիրները», II գիտական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 1998, էջ 33-37

Վ. Պապոյան

Անձը և էկոհոգեբանության պրոբլեմները | Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ Մ. Մազմանյանի անվ. հոգեբանական գիտահետազոտական լաբորատորիայի հիմնադրման 40-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 1997, էջ 62-63
 

Թեզիս/Thesis

Գրիգորյան Ն. Ա., Պապոյան Վ. Ռ.

Հանրակրթական ուսումնական աստատությունների ուսուցիչների հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, հոկտեմբեր 28-30, 2011, էջ 358-360

Գալստյան Ա. Ս., Պապոյան Վ. Ռ.

Փոխակերպվող հասարակության պայմաններում անձի մասնագիտական կայացումը | Միջազգային գիտաժողով, Փոխակերպվող հասարակության զարգացման տեսական և գործնական հիմնախնդիրներ. ամփոփումներ, ապրիլ 16-17, 2012, էջ 103