Վարուժան Պարտիզունու Գաբրիելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1995-1999թթ., Երևանի Պետական Համալսարան, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ(բակալավրիատ)
1999-2001թթ., Երևանի Պետական Համալսարան, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ(մագիստրատուրա)
2001-2004թթ., Երևանի Պետական Համալսարան, Ինֆորմատիկայի հանրահաշվատրամաբանական մեթոդների ամբիոն (ասպիրանտուրա)

Գիտական աստիճան
Ֆ.մ.գ.թ., թեկնածուական - «Գծայնացված ծածկույթներ վերջավոր դաշտերում», 25 հոկտեմբեր 2004 թ., ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինֆորմատիկայի եվ ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2004-2012թթ., ասիստենտ , Երևանի Պետական Համալսարան
2012թ.-ից դոցենտ, Երևանի Պետական Համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Անալիտիկ երկրաչափություն, Հանրահաշիվ, Դիսկրետ մաթեմատիկա, Կոմբինատոր ալգորիթմներ և ալգորիթմների վերլուծություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա, դիսկրետ մաթեմատիկա, կոմբինատոր ալգորիթմներ, բարդությունների տեսություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

var.gabrielyan@ysu.am

Վարուժան Պարտիզունու Գաբրիելյան

Դոցենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Պ. Գաբրիելյան

Հանրահաշիվ և երկրաչափություն: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | ԵՊՀ – Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011. – 186 էջ:
 

Հոդված/Article

Վ. Պ. Գաբրիելյան

On a linearized coverings of a cubic homogeneous equation over a finite field. Lower bounds (Վերջավոր դաշտում մեկ խորանարդային համասեռ հավասարման գծայնացված ծածկույթները: Ստորին գնահատական) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #2, էջ 119-126 |

Վ. Պ. Գաբրիելյան

On a linearized coverings of a cubic homogeneous equation over a finite field. Upper bounds (Վերջավոր դաշտի վրա մեկ խորանարդային համասեռ հավասարման գնայնացված ծածկույթները: Վերջին գնահատական ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #3, էջ 180-190 |

V. P. Gabrielyan

Linearized Coverings for Sets of Special Solutions of One Cubic Equation over a Finite Field | ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ: 2018, հատոր 118, համար 2, էջ 115-118 |

В. П. Габриелян

Кубическое диагональное уравнение над конечным полем характеристики 2 | ДАН Армении, Т. 110, N3, 2010

В. П. Габриелян

Линеаризированные покрытия одного типа уравнений высших степеней над конечным полем | ДАН Армении, Т. 106, N2, 2006