Վիլենա Հրանտի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1954 - 1960 թթ. ԵՊԲԻ դիպլոմ

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Ուղեղիկի գլխուղեղի կեղևի զգայաշարժողական շրջանի նեյրոնային ացտիվության վրա ազդեցության միկրոէլեկտրոդային հետազոտությունը», Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ, «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ, Երևան 1971 թ., Գ.00.09
կ.գ.դ., «Համակարգչային օպերատորի գործունեության իրականացման նյարդաֆիզիոլոգիական մեխանիզմներ», Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ, «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ, Երևան 1999 թ., Գ.00.09

Աշխատանքային փորձ
2014 - մինչ օրս ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր
2000 - 2014 ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր
1979 - 2000 թթ. ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
1976 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի, առաջատար գիտ. աշխատող
1963 - 1976 թթ. Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ, գիտ. աշխատող
1962 - 1963 թթ. Հոգեբանության ինստիտուտ, Մոսկվա, գիտ. աշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
«Հոգեֆիզիոլոգիա», «Կենտրոնական նյարդային համակարգի ձևաբանություն և բարձրագույն նյարդային գործունեության ֆիզիոլոգիա», «Նյարդահոգեբանություն», «Բժշկական հոգեբանություն», «Մարդու կազմաբանություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեֆիզիոլոգիա, Նյարդաֆիզիոլոգիա, Նյարդահոգեբանություն, Մարդու անատոմիա և ֆիզիոլոգիա, Բժշկական հոգեբանություն, Ախտաբանական հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ֆիզիոլոգների ընկերության անդամ, Ուղեղի միջազգային կազմակերպության Հայաստանի մասնաճյուղի անդամ, The British and East European Psychology Group-ի անդամ

Վիլենա Հրանտի Գրիգորյան

Պրոֆեսոր | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Հ. Գրիգորյան

Հոգեֆիզիոլոգիա | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 2-րդ վերամշակված հրատարակություն, 464 Էջ: Գրքի էլեկտրոնային տարբերակը
 

Հոդված/Article

Степанян Л. С., Григорян В. Г.

Системный анализ корковой интегративной организации левого и правого полушарий у подростков при моделировании агрессогенной среды | V межд. научн. конф. “Современные проблемы теоретической и прикладной психологии”, 2015, 559-564 стр.

Ա. Յու. Ստեփանյան, Լ. Ս. Ստեփանյան, Վ. Հ. Գրիգորյան

Դեռահասների բացասական հուզական վիճակների ձևավորման և կարգավորման վեգետատիվ մեխանիզմների հետազոտությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն,2011 #1, էջ 39-43 |

Լ. Ս. Ստեփանյան, Ա. Յու. Ստեփանյան, Վ. Հ. Գրիգորյան

Влияние “агрессивных” компьютерных игр на показатели сердечно-сосудистой системы у подростков (Ագրեսիվ բնույթի համակարգչային խաղերի ազդեցությունը դեռահասների հեմոդինամիկայի ցուցանիշների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 52-58 (ռուսերեն) |

Степанян Л.С., Григорян В.Г., Степанян А.Ю.

Гендерные различия влияния «агрессивных» компьютерных игр на вариабельность сердечного ритма | ЖВНД им. И. Павлова, Москва, 2010 60(2): 153-161 |

Վ. Հ. Գրիգորյան, Ա. Յու. Ստեփանյան, Լ. Ս. Ստեփանյան

Влияние конфликт-индуцирующего фактора нa уровень активности передних областей коры головного мозга (Կոնֆլիկտ հարուցող գործոնի ազդեցությունը գլխուղեղի կեղևի առջևի շրջանների ակտիվության մակարդակի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009 #2, էջ 51-58 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Григорян В.Г., Степанян Л.С.

Взаимосвязь самооценки с характерологическими акцентуациями личности студентов | Материалы межд. Научн. Конф. "Современные проблемы теоретической и прикладной психологии", ЕГУ, 2013, 25-27 октября, стр. 247-249