Վիլենա Հրանտի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1954 - 1960 թթ. ԵՊԲԻ դիպլոմ

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Ուղեղիկի գլխուղեղի կեղևի զգայաշարժողական շրջանի նեյրոնային ացտիվության վրա ազդեցության միկրոէլեկտրոդային հետազոտությունը», Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ, «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ, Երևան 1971 թ., Գ.00.09
կ.գ.դ., «Համակարգչային օպերատորի գործունեության իրականացման նյարդաֆիզիոլոգիական մեխանիզմներ», Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ, «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ, Երևան 1999 թ., Գ.00.09

Աշխատանքային փորձ
2014 - մինչ օրս ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր
2000 - 2014 ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր
1979 - 2000 թթ. ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
1976 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի, առաջատար գիտ. աշխատող
1963 - 1976 թթ. Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ, գիտ. աշխատող
1962 - 1963 թթ. Հոգեբանության ինստիտուտ, Մոսկվա, գիտ. աշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
«Հոգեֆիզիոլոգիա», «Կենտրոնական նյարդային համակարգի ձևաբանություն և բարձրագույն նյարդային գործունեության ֆիզիոլոգիա», «Նյարդահոգեբանություն», «Բժշկական հոգեբանություն», «Մարդու կազմաբանություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեֆիզիոլոգիա, Նյարդաֆիզիոլոգիա, Նյարդահոգեբանություն, Մարդու անատոմիա և ֆիզիոլոգիա, Բժշկական հոգեբանություն, Ախտաբանական հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ֆիզիոլոգների ընկերության անդամ, Ուղեղի միջազգային կազմակերպության Հայաստանի մասնաճյուղի անդամ, The British and East European Psychology Group-ի անդամ

Վիլենա Հրանտի Գրիգորյան

Պրոֆեսոր | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Հ. Գրիգորյան

Հոգեֆիզիոլոգիա | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 2-րդ վերամշակված հրատարակություն, 464 Էջ: Գրքի էլեկտրոնային տարբերակը
 

Հոդված/Article

Степанян Л. С., Григорян В. Г.

Системный анализ корковой интегративной организации левого и правого полушарий у подростков при моделировании агрессогенной среды | V межд. научн. конф. “Современные проблемы теоретической и прикладной психологии”, 2015, 559-564 стр.

Ա. Յու. Ստեփանյան, Լ. Ս. Ստեփանյան, Վ. Հ. Գրիգորյան

Դեռահասների բացասական հուզական վիճակների ձևավորման և կարգավորման վեգետատիվ մեխանիզմների հետազոտությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն,2011 #1, էջ 39-43 |

Լ. Ս. Ստեփանյան, Ա. Յու. Ստեփանյան, Վ. Հ. Գրիգորյան

Влияние “агрессивных” компьютерных игр на показатели сердечно-сосудистой системы у подростков (Ագրեսիվ բնույթի համակարգչային խաղերի ազդեցությունը դեռահասների հեմոդինամիկայի ցուցանիշների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 52-58 (ռուսերեն) |

Степанян Л.С., Григорян В.Г., Степанян А.Ю.

Гендерные различия влияния «агрессивных» компьютерных игр на вариабельность сердечного ритма | ЖВНД им. И. Павлова, Москва, 2010 60(2): 153-161 |

Վ. Հ. Գրիգորյան, Ա. Յու. Ստեփանյան, Լ. Ս. Ստեփանյան

Влияние конфликт-индуцирующего фактора нa уровень активности передних областей коры головного мозга (Կոնֆլիկտ հարուցող գործոնի ազդեցությունը գլխուղեղի կեղևի առջևի շրջանների ակտիվության մակարդակի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009 #2, էջ 51-58 (ռուսերեն) |

Степанян Л.С., Григорян В.Г., Степанян А.Ю.

Межполушарная асимметрия в системной деятельности мозга при коррекции подростковой агрессивности | Ассиметрия, Москва, июнь, 2009, Том 3, N 2, 41-50 |

Վ. Հ. Գրիգորյան, Լ. Ս. Ստեփանյան, Ա. Յու. Ստեփանյան

Особенности межполушарных взаимодействий у подростков при их погружении в виртуальную агрессогенную среду (Դեռահասների գլխուղեղի միջկիսագնդային փոխազդեցությունների առանձնահատկությունները վիրտուալ ագրեսածին միջավայրի ազդեցության ներքո ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #1, էջ 50-56 (ռուսերեն) |

Григорян В.Г., Степанян Л.С., Степанян А.Ю., Агабабян А.Р.

Изменения амплитуды волны Р300 под влиянием «агрессивной» компьютерной игры у подростков с различным уровнем исходной агрессивности и конфликтности | Журнал ВНД, №4, Т. 57, Москва, 2007, с. 431–437 |

Վ. Հ. Գրիգորյան, Լ. Ս. Ստեփանյան, Հ. Ռ. Աղաբաբյան, Ա. Յու. Ստեփանյան

Динамика изменения амплитуды компонента N_200 вызванных потенциалов коры головного мозга подростков под влиянием компьютерной игры агрессивного характера (Դեռահասների գլխուղեղի կեղևի հրահրված պոտենցիալների N_200 բաղադրիչի ամպլիտուդի փոփոխության դինամիկան ագրեսիվ բնույթի խաղի ազդոցությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 108-114 (ռուսերեն) |

Հ. Ռ. Աղաբաբյան, Վ. Հ. Գրիգորյան, Ն. Դ. Հարությունյան, Ա. Յու. Ստեփանյան, Լ. Ս. Ստեփանյան

Влияние творческой деятельности на показатели сердечного ритма (Ստեղծագործական գործունեության ազդեցությունը սրտի ռիթմի ցուցանիշների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #3, էջ 84-89 (ռուսերեն) |

Агабабян А.Р., Григорян В.Г., Степанян А.Ю., Арутюнян Н.Д., Степанян Л.С.

ЭЭГ-реакции при творческой деятельности | Физиология человека, 2007, т.33, 1, 1-3 |

Григорян В.Г., Агабабян А.Р., Аракелян А.Н., Степанян А.Ю.

Особенности межполушарных взаимоотношений при отсутствии и наличии навыка | Физиология человека. 2006, Т. 32, 3, 1-4

Григорян В.Г., Степанян Л.С., Степанян А.Ю., Агабабян А.Р.

Влияние выполнения агрессивного задания на вегетативную нервную систему | Ж. Гигиена и санитария., 2006, N 6. 62-64 |

Հ. Ռ. Աղաբաբյան, Վ. Հ. Գրիգորյան, Ա. Յու. Ստեփանյան, Ն. Դ. Հարությունյան, Լ. Ս. Ստեփանյան

Нейрофизиологические механизмы мозгового обеспечения творчества (Ստեղծագործական գործընթացի ուղեղային ապահովման նյարդաֆիզիոլոիական մեխանիզմները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 122-127 (ռուսերեն) |

Վ. Հ. Գրիգորյան, Ա. Յու. Ստեփանյան, Ա. Ն. Առաքելյան, Հ. Ռ. Աղաբաբյան

Исследование вариабельности сердечного ритма при выполнении задач лабиринтного типа (Սրտի ռիթմի փոփոխականության ուսումնասիրությունը լաբիրինթոսային տիպի խնդիրների կատարման ժամանակ ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 105-110 (ռուսերեն) |

Ա. Յու. Ստեփանյան, Վ. Հ. Գրիգորյան, Ա. Ն. Առաքելյան, Հ. Ռ. Աղաբաբյան, Ն. Դ. Հարությունյան

Особенности мозгового обеспечения выполнения лабиринтной задачи у левшей (Ձախլիկների լաբիրինթոսային խնդրի կատարման ուղեղային ապահովման առանձնահատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 128-133 (ռուսերեն) |

Ա. Ն. Առաքելյան, Վ. Հ. Գրիգորյան, Հ. Ռ. Աղաբաբյան

Исследование функционального состояния центральной нервной системы при решении задачи на компьютере зрительно-пространственного профиля (Կենտրոնական նյարդային համակարգի գործառական վիճակի հետազոտումը համակարգչով տեսողական տարածական բնույթի խնդիր լուծելու ժամանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 147-150 (ռուսերեն) |

Степанян А.Ю., Григорян В.Г., Аракелян А.Н., Агабабян А.Р.

Исследование межполушарной асимметрии мозга при решении задач пространственно- образного профиля | Ж. ВНД, 2003, Т.54, 4. 480-484 |

Վ. Հ. Գրիգորյան, Հ. Ռ. Աղաբաբյան, Ա. Ն. Առաքելյան, Ա. Յու. Ստեփանյան

Исследование межполушарной асимметрии головного мозга оператора при выполнении монотонной работы на компьютере (Օպերատորի գլխուղեղի միջկիսագնդային ասիմետրիայի ուսումնասիրությունը համակարգիչով միապաղաղ աշխատելու ընթացքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #2, էջ 144-147 (ռուսերեն) |

Վ. Հ. Գրիգորյան, Հ. Ռ. Աղաբաբյան, Ա. Ն. Առաքելյան

Изменение внутрикорковой интегративной структуры при работе на компьютере в условиях монотонии (Ներկեղևային ինտեգրատիվ կառուցվածքի փոփոխությունները համակարգչով միապաղաղ աշխատանքի պայմաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #1, էջ 83-88 (ռուսերեն) |

Ա. Ն. Առաքելյան, Վ. Հ. Գրիգորյան, Հ. Ռ. Աղաբաբյան

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы студентов при выполнении зрительно-пространственной задачи на компьютере (Ուսանողների սիրտ-անոթային համակարգի գործառական վիճակը համակարգչով տեսողական-տարածական խնդրի կատարման ընթացքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 86-88 (ռուսերեն) |

Grigoryan V.G., Aghababyan A.R., Taroyan N.A.

Estimation of changes in cerebral cortex functional state under monotonous operator work | Human Fiziology, 1997. V.23, 6, 27-30 |

Վ. Հ. Գրիգորյան, Ա. Գ. Կարապետյան, Հ. Ռ. Աղաբաբյան

Электрическая активность зрительной области коры и функциональное состояние человека-оператора дисплея(Կեղևի տեսողական շրջանի էլեկտրական ակտիվոթյունը և դիսփլեյի մարդ-օպերատորի ֆունկցիոնալ վիճակը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 169-171 (ռուսերեն) |

Վ. Հ. Գրիգորյան, Ա. Գ. Կարապետյան, Ա. Ն. Հակոբյան

Изменение частотного спектра ЭЭГ лобных отделов коры в результате деятельности человека-оператора дисплея (Դիսփլեյի մարդ-օպերատորի գործունեության արդյունքում կեղևի ճակատային շրջանի ԷԷԳ-ի հաճախականության սպեկտրի փոփոխությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 158-160 (ռուսերեն) |

Վ. Հ. Գրիգորյան, Գ. Գ. Չթյան, Հ. Ռ. Աղաբաբյան

Некоторые электрофизиологические корреляты межполушарной асимметрии в условиях непроизвольного и произвольного внимания человека (Միջկիսագնդային ասիմետրիայի որոշ էլեկտրաֆիզիկական կոռելյատները ոչ կամային և կամային ուշադրության պայմաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 116-123 (ռուսերեն) |
 

Թեզիս/Thesis

Григорян В.Г., Степанян Л.С.

Взаимосвязь самооценки с характерологическими акцентуациями личности студентов | Материалы межд. Научн. Конф. "Современные проблемы теоретической и прикладной психологии", ЕГУ, 2013, 25-27 октября, стр. 247-249