Վլադիմիր Ռուբենի Բոյնագրյան
Կենսագրություն
Կրթություն գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2006 թ-ին պրոֆեսոր
1996 թ-ին աշխարհագրական գիտությունների դոկտորի դիպլոմ, ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ, Երևան
1973 թ-ին դոցենտ
1969 թ-ին աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ՄՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ, Մոսկվա
1966 - 1969 թթ. ՄՊՀ ասպիրանտուրա
1962 - 1966 թթ. Ատլանյան բաժանմունք, Ռուսաստանի գիտություան ակադեմիայի օվկիանոսային համալսարան
1957 - 1962 թթ. – Մոսկվայի Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
1997 - 2014 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետում «Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի» ամբիոնի վարիչ
1996 թ-ին ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետում «Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի» ամբիոնի պրոֆեսոր

Միջազգային կոնֆերանսների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Ռումինիա, Վրաստան, Թուրքիա, Սլովենիա, Նիդեռլանդներ և մի շարք այլ պետություններ

Հասարակական գործունեություն
2012 թ-ից առ այսօր ՌԴ սելավային ասոցիացիայի անդամ, 2016-2019 թթ. էկոլոգիայի և կենսագործունեության անվտանգության միջազգային գիտությունների ակադեմիայի հայկական բաժանմունքի նախագահ
2008 թ-ին էկոլոգիայի և կենսագործունեության անվտանգության միջազգային գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս
1998 թ-ին Ջրաբանական գիտությունների միջազգային ասոցիացիայի Հայաստանի ներկայացուցիչ

Պետական մրցանակներ և պատվավոր կոչումներ
2013 թ. Ֆլեշմանի անվան մեդալ за заслуги в облости Селеведения
2009 թ. ԵՊՀ 90 ամյակին նվիրված շքանշանի պարգևատրում
1994 թ. ԵՊՀ 75 ամյակին նվիրված շքանշանի պարգևատրում
1989 թ. աշխատանքային վետերանի շքանշանի պարգևատրում

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (խոսակցական), վրացերեն (լավ)

Վլադիմիր Ռուբենի Բոյնագրյան

Պրոֆեսոր | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

В. Э. Степанян, В. Р. Бойнагрян, Ю. Г. Гюрджян, М. А. Галстян

Снижение уязвимости урбанизированных территорий Армении от потенциальных опасных природных процессов | Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 128 էջ

В. Р. Бойнагрян

Геоморфология Армянского нагорья | Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 650 էջ

Բոյնագրյան Վ. Ռ., Բոյնագրյան Ա. Վ.

Ցրոնների միներալներ | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 240 էջ |

Բոյնագրյան Վ.Ռ., Մանուկյան Ն.Վ.

Աշխարհագրության աէրոտիեզերական մեթոդները | Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, Հեղ.հրատ 2014, 152 էջ

Бойнагрян В.Р.

Россыпи и их минералы | Ереван: ЕГУ, Авторское издание, 2012, 180с.

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, ՌՈՒԴՈԼՖ ԽԱՉԻԿԻ ԳԱԳԻՆՅԱՆ

Հողմնահարում և դրա հետևանքները | ԵՊՀ – Եր.: Հեղ.հրատ., 2012. – 90 էջ

В.Р. Бойнагрян

Трехъязычный словарь физико-географических терминов | Словарь, Ереван, Изд-во "Айагитак", 2010, 312 с.

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ. Գագինյան

Լեռնային երկրների ինժեներական աշխարհագրություն | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 69 էջ

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ. Գագինյան

Ընդհանուր գեոմորֆոլոգիայի գործնական աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 52 էջ

Ռ.Խ.Գագինյան, Վ.Ռ. Բոյնագրյան

Ընդհանուր գեոմորֆոլոգիայի գործնական աշխատանքների ուսումնական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, ԵՊՀ հրատարակ., 53 էջ

В.Р.Бойнагрян, В.Э.Степанян, Д.А.Хачатрян, Д.Г.Аракелян, Ю.Г.Гюрджян

Оползни Армении | Монография, Ереван, Изд-во "Асогик", 2009, 308 с.

В.Р. Бойнагрян, В. Е. Степанян, В. В. Габриелян, Е. Е. Снгрян, Ю. Г. Гюрджян, Л. А. Манукян

Комплексное решение проблемы экологической и производственной безопасности территории размещения законсервированных хвостохранилищ от селепроявления в Зангезурском регионе Сюникской области Армении | Труды международной конференции "Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита" Пятигорск, 2008, с.355-358

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ն.Վ.Մանուկյան, Օ.Ա.Ավետիսյան

Գեոմորֆոլոգիական ուսումնասիրությունների մեթոդները ուսումնական պրակտիկայի ընթացքում (Մարմարիկ գետի օրինակով) | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ ԵՊՀ աշխարհագրական ֆակուլտետի II կուրսի ուսանողների համար, Երևան, ԵՊՀ, 2006, 63 էջ
 

Հոդված/Article

Վ. Ռ. Բոյնագրյան

Озеро Урмия: его прошлое и настоящее (Ուրմիա լիճ. նրա անցյալը և ներկան) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 167-177 |

Վ. Ռ. Բոյնագրյան

Изученность древнего и современного оледенения Республики Армения (Հայկական լեռնաշխարհի հին և ժամանակակից սառցապատումները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 99-107 |

Վ․ Ռ․ Բոյնագրյան

Проявление нивации и солифлюкции в окрестностях ряда высокогорных озер Армении (Նիվացիայի և սոլիֆլյուկցիայի արտահայտումը Հայաստանի մի շարք բարձրլեռնային լճերի շրջակայքում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 40-46 |

Ռ. Ս. Սարգսյան, Վ. Ռ. Բոյնագրյան

Схема морфоструктурного районирования территории РА (ՀՀ տարածքի ձևակառուցվածքային շրջանացման սխեման) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 179-184 (ռուսերեն) |

Т. В. Сапелко, В. Р. Бойнагарян, И. Г. Габриелян, М. А. Науменко, Д. В. Севастьянов, А. С. Пилоян, Л. А. Маргарян

Голоцен Армении по предварительным результатам первых комплексных исследований высокогорных озер | Морфологическая эволюция и стратиграфические проблемы. 2019, стр. 181-183 |

Վ. Ռ. Բոյնագրյան

Геолого-геоморфологические особенности бассейна р. Мармарик (правый приток р. Раздан, Республика Армения) (Մարմարիկ գետի ավազանի երկրաբանագեոմորֆոլոգիական առանձնահատկությունները (Հրազդան գետի աջ ափով, Հայաստանի Հանրապետություն)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 102-109 (ռուսերեն) |

Վ. Ռ. Բոյնագրյան

Геоморфологический анализ бассейна р. Мармарик. Экзогенные процессы (Մարմարիկ գետի ավազանի գեոմորֆոլոգիական վերլուծություն: Արտածին գործընթացներ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 50-56 (Ռուսերեն) |

Бойнагрян В. Р., Сапелко Т. В., Габриелян И. Г., Севастьянов Д. В.

Современная изученность истории высокогорных озер Армении | Известия Российского географического общества, 2018, 150(6), стр. 89-103 |

Бойнагрян В. Р.

Подъем уровня озера Севан и его последствия | Крым эколого-экономический регион. Пространство ноосферного развития. Материалы 1-й международный экологический форум в Крыму. 2017, стр. 148-151

Бойнагрян В. Р., Бойнагрян А. В.

Разработка месторождений полезных ископаемых как фактор загрязнения природной среды Армении | Крым эколого-экономический регион. Пространство ноосферного развития. Материалы 1-й международный экологический форум в Крыму. 2017, стр. 152-155

В. Р. Бойнагрян

Результаты геоморфологических исследований Армянского Нагорья | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017թ․, էջ 10-17 |

Дмитрий А. Субетто, Дмитрий В. Севастьянов, Татьяна В. Сапелко, Владимир Р. Бойнагрян, Иван М. Греков

Озера как накопительные информационные системы и индикаторы климата | Астраханский вестник экологического образования. Науки о земле. 2017, 42 (4), стр. 4-14 |

Վ. Ռ. Բոյնագրյան

Оползни Армянского нагорья (Հայկական լեռնաշխարհի սողանքները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 103-109 (ռուսերեն) |

Վ. Ռ. Բոյնագրյան , Ա.Վ. Բոյնագրյան

Антропогенные преобразования рельефа долины реки Мармарик и развитие вторичных техногенных геоморфологических процессов (Մարմարիկ գետի հովտի ռելիեֆի անթրոպոգեն վերափոխումները և երկրերդային տեխնածին գեոմորֆոլոգիական երևույթների զարգացումը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #3, էջ 27-32 (ռուսերեն) |

Վ. Ռ. Բոյնագրյան

Антропогенное воздействие на рельеф Армении и вторичные техногенные процессы (Հայաստանի ռելիեֆի անթրոպոգեն փոփոխությունները և երկրորդային տեխնածին երևույթները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 40-46 (ռուսերեն) |

Վ. Ռ. Բոյնագրյան

Селевые явления на Армянском нагорье (Սելավային երևույթները Հայկական լեռնաշխարհում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, (ռուսերեն) էջ 43-49 |

Վ. Ռ. Բոյնագրյան

Проявления карста и образование подземных пустот на Армянском нагорье (Կարստի արտացոլումները և ստորերկրյա դատարկությունների առաջացումը Հայկական լեռնաշխարհում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #3, էջ 31-37 |

В.Бойнагрян

Мониторинг состояния природных обьектов как одна из современных проблем геоморфологии Армении | Modern Problems of Geography and Anthropology, Proceedings of International Conference Dedicated to the 140th Anniversary of Academician Alexandre Javakhashvili, 2015, 47-50 стр. |

Бойнагрян В. Р.

Изучение и картирование плиоцен-четвертичных рыхлообломочных образований Армении | Вестник Краснодарского региональ. отд. Русского геогр. общества, Краснодар, Россия, 2015, 8, 73-78 стр.

Бойнагрян В.Р., Авакян А.А., Аракелян А.А., Ерицян Г.Г.

Состояние, задачи и приложения морфометрических исследований рельефа Армении | Геоморфология и картография. Материалы ХХХIII Пленума Геоморф. комиссии РАН. Саратов, 2013, с.532-536

Бойнагрян В.Р.

Изучение и картирование плиоцен-четвертичных рыхлообломочных образований Армении | Вестник Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, #8, Краснодар, 2014, с.35-44.

Бойнагрян В.Р.

Исследование экзогенных процессов в Армении | Материалы XXXIV Пленума Геоморфологической комиссии РАН: Экзогенные рельефообразующие процессы: результаты исследований в России и странах СНГ, Волгоград, 2014, 5с.

Бойнагрян В.Р. , Бойнагрян А.В., Манукян Н.В.

Селевая активность в Армении | Сборник докладов международной конференции “Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита”, Южно-Сахалинск, 2014, с. 10-13.

Бойнагрян В.Р.

Мониторинг активных оползней Армении как основа защиты инфраструктуры от природных катастроф | Современные проблемы геологии, географии и экологии», Ереван, 2014, с. 150-159.

Бойнагрян В.Р., Гагинян Р.Х., Давтян П.Г., Костанян А.А., Григорян А.В.

Анализ инфильтрационных свойств почвогрунтов водосборного бассейна р.Дебед | Современные проблемы геологии, географии и экологии», Ереван, 2014, с. 144-149.

Бойнагрян В.Р.

Загрязнение природной среды Республики Армения и оценка ее безопасности | Сборник докладов международной конференции “Security Forum”, Одесса, 2013, с.184-188

Бойнагрян В.Р.

Катастрофические подвижки оползней в Армении и их последствия | Сборник докладов международной конференции “Современные проблемы географии”, Тбилиси, 2013, с. 64-70

Бойнагрян В.Р., Бойнагрян А.В.

Оценка опасности и риска затоплений антропогенных объектов при смещении ряда оползней в Армении | Геоморфология и картография. Материалы ХХХIII Пленума Геоморф. комиссии РАН. Саратов, 2013, с.156-159

Бойнагрян В.Р., Давтян П.Г., Манукян Н.В. , Бойнагрян А.В., Пилоян А.С.

Роль антропогенного фактора в формировании селей в Армении | Сборник докладов международной конференции “Современные проблемы географии”, Тбилиси, 2013, с. 59-63

В.Р. Бойнагрян, А. В. Бойнагрян , Н. В. Манукян

Загрязнение природной среды Республики Армения | Материалы Всероссийской конференции “Проблемы территориальной организации природы и общества”, Иркутск, 2012, с. 181-182

Бойнагрян В.Р., Гагинян Р.Х. , Давтян П.Г. , Бойнагрян А.В. , Манукян Н.В.

Оценка опасности и риска формирования селей в северных областях Армении | Труды конференции “Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита”. М.: МГУ, 2012, с.14-15

Бойнагрян В.Р., Гагинян Р.Х. , Давтян П.Г. , Бойнагрян А.В., Манукян Н.В.

Оценка опасности и риска формирования селей в северных областях Армении | ГеоРиск, Москва. 2012, с.44-47

В.Р. Бойнагрян

Чрезвычайные весенние расходы воды в реках Армении и связанные с ними затопления и размывы берегов | Материалы Всероссийской конференции "Рельеф и эрозионные процессы гор", Иркутск, 2011, т. 2., с. 59-61

V.R.Boynagryan, V. E. Stepanyan

Assessing Hazards and Risks from Hydro–Meteorological Phenomena in the Republic of Armenia | Stimulus for Human and Societal Dynamics in the Prevention of Catastrophes. Amsterdam. Berlin. Tokyo. Washington, DC: JOS Press. 2011, p.189-193

В. Бойнагрян, Н. В. Манукян, А. В. Бойнагрян

Антропогенное загрязнение природной среды Армении и его воздействие на здоровье населения | Международные научные чтения "Белые ночи -2011". Великий Новгород, 2011, с.74-79

V.Boynagryan, B. Najafikha

Determining high erosion risk places in south - east coasts of Caspian Sea | 7th International Conference on Asian Marine Geology /Abstracts of papers. Dona Paula, Goa, India. 2011, p.180

Бойнагрян В.Р., Aвагян А.А. , Пилоян А.С.

Современные экзогенные процессы в бассейне р. Агстев (Армения) | Материалы Всероссийской конференции "Рельеф и эрозионные процессы гор", Иркутск, 2011, т. 2., с.70-72

В.Р. Бойнагрян, А.В. Бойнагрян

Особенности формирования и строения речной сети Армянского нагорья | Материалы Всероссийской конференции "Рельеф и эрозионные процессы гор", Иркутск, 2011, т. 2., с.61-64

Артак Пилоян, Владимир Бойнагрян, Аршавир Авакян

Современные экзогенные процессы в бассейне реки Агстев (Армения) | Материалы Всероссийской научной конференции "Рельеф и экзогенные процессы гор" с международным участием, посвященной 100-летию со дня рождения д.г.н., проф. Л.Н.Ивановского Иркутск, 25-28 октября 2011 г.

Վ. Ռ. Բոյնագրյան

Геоморфологические и инженерно-геологические условия строительства канатной дороги Алидзор–Татев (Հալիձոր–Տաթև ճոպանուղու շինարարության գեոմորֆոլոգիական և ինժեներաերկրաբանական պայմանները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, #1(224), էջ 24-29 (ռուսերեն) |

В. Бойнагрян, Б. Нажафиха

Динамика берегов Горганской косы (п-ов Мианкале) и Горганского (Астрабадского) залива (Южный Каспий, Иран) за последние 50 лет | Материалы конференции, посвященной 90-летию П.С. Бошнагяна, 2011, с. 19-25

V.Boynagryan, B. Najafikha

Investigation of sand dune evolution in southeast coast of Caspian Sea using satellite data | SPIE Asia – Pacific Remote Sensing / Technical Abstract Summaries. 11-14 October Songdo Convensia, Incheon, Republic of Korea 7858-32, Session 6, 2010, p. 6

В.Р. Бойнагрян

Картирование плиоцен - четвертичных рыхлообломочных образований при геоморфологических исследованиях в Армении | Теория геоморфологии и ее приложение в региональных и глобальных исследованиях, Иркутск, 2010, с. 146-147

В.Р. Бойнагрян

Геоморфологические процессы на берегах оз. Севан в связи с поднятием его уровня | Геоморфологические процессы и их прикладные аспекты. VI Щукинские чтения. Труды. Москва, 2010, с. 276-277

Boynagryan V.R., Hosseinali Habibi, Samad Shadfar

Study of some effective factors on the landslide phenomena using GIS and RS technique (A case study: Latian Basin- Iran) | Геоморфологические процессы и их прикладные аспекты. VI Щукинские чтения. Труды. Москва, 2010, с. 559-560

В. Бойнагрян, Б. Нажафиха

Динамика берегов Горганской косы (п-ов Мианкале, Южный Каспий ) в связи с подъемом уровня Каспийского моря за последние 25-30 лет | "Геоморфологические процессы и их прикладные аспекты", VI Щукинские чтения. Труды. Москва, 2010, с. 278-279

В.Р. Бойнагрян

Исследование оползней в Армении- результаты и перспективы | Теория геоморфологии и ее приложение в региональных и глобальных исследованиях, Иркутск, 2010, с. 146-147

В.Р. Бойнагрян, М.А. Абрамян

Горы Армении как объект экстремального туризма | Инфoрмационные Технологии и Управление-5. Изд-во “Энциклопедия-Арменика” Ереван, 2010, с.198-209

В.Р. Бойнагрян

Симфония о горах Земли | Геоморфология, N1, 2010, с.108-109

Վ. Ռ. Բոյնագրյան

Воздействие оползней Армении на транспортные коммуникации и населенные пункты (Հայաստանի սողանքների ազդեցությունը տրանսպորտային ուղիների և բնակավայրերի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009, #3, էջ 22-30 (ռուսերեն) |

V.R.Boynagryan

Landslides in Armenia | Revue Roumaine, de Geographie Romanian Journal of Geography, v. 53, N 2, 2009, Bucuresti, p. 197-208

V.R.Boynagryan

Critical ecoregions of Armenia | The International Internet Conference "Critical Ecoregions: modern conditions, problems and ways of their decision" Tbilisi, 2009, p.31-34

В.Р. Бойнагрян, В. Е. Степанян, В. В. Габриелян, Е. Е. Снгрян

Актуализация схемы инженерной защиты территории г.Иджеван от селевой опасности и обоснование приоритетности возведения селезащитных сооружений, исходя из степени риска | Труды международной конференции "Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита", Пятигорск, 2008, с. 359-362

В.Р. Бойнагрян, А. В. Бойнагрян, Б. В. Бойнагрян

Выявление разломной тектоники горных областей с помощью топографических карт (на примере Восточный Понт-Малокавказского региона) | Сборник трудов Института географии им. Вахушти Багратиони. Новая серия, #2 (81), Тбилиси, 2008, с. 69-77

В.Р. Бойнагрян

Опасные рельефообразующие процессы последних лет в Армении | "Отечественная геоморфология: прошлое, настоящее, будущее", Санкт-Петербург, 2008, с. 106-108

В.Р. Бойнагрян

Геоморфологические исследования в Армении (прошлое, настоящее, будущее) | "Отечественная геоморфология: прошлое, настоящее, будущее", Санкт-Петербург, 2008, с. 346-347

В.Р. Бойнагрян

Селевые потоки в Армении | Труды международной конференции "Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита", Пятигорск, 2008, с.143-146

В.Р. Бойнагрян

Строение и состав четвертичных рыхлообломочных образований бассейна р.Вохчи | Сборник научных трудов конференции "Современные проблемы геологии и географии" Ереван, 2008, с. 141-150

В.Р. Бойнагрян

Некоторые типоморфные особенности минералов тяжелой фракции шлихов из аллювия террас р.Вохчи | Сборник научных трудов конференции “Современные проблемы геологии и географии”. Ереван, 2008, с. 138-140

Ն.Վ.Մանուկյան, Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Օ.Ա.Ավետիսյան

Էկոլոգիական գեոմորֆոլոգիայի բովանդակության և նպատակի սահմանման հարցի շուրջ | ՀԱԸ հիմնադրամ 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Կոնֆ. նյութեր, Երևան, 2006, էջ 108-112

Վ. Ռ. Բոյնագրյան

Опустынивание территории республики Армения (постановка вопроса, факторы, индикаторы, защитные мероприятия) (Հայաստանի Հանրապետության տարածքի անապատացումը (հարցի էությունը, գործոններն, ինդիկատորները, պաշտպանական միջոցառումներն)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 129-138 (ռուսերեն) |

Վ. Ռ. Բոյնագրյան

Оползни Армении (их распространение, условия и причины образования, разновидности) (Հայաստանի սողանքները (նրանց տարածումը, առաջացման պայմանները և պատճառները, տարատեսակները)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 3-17 (ռուսերեն) |

Бойнагрян В.Р., Айриянц A.A.

Геоморфологический анализ территории Малого Кавказа и Армянского нагорья с целью определения сейсмического риска отдельных его участков | “Геоморфология Кавказа: новые идеи и подходы”. Научная интернет-конферeнция. Тбилиси, 2002, с. 43-47

Бойнагрян В.Р., Айриянц A.A.

Антропогенные нарушения экосистемы долины р.Мармарик (М.Кавказ, Армения) | Материалы Международной конференции “Горы и люди”. Рахов, Украина, 2002, с.131-134

Бойнагрян В.Р., Айриянц A.A.

Создание геоинформационной системы бассейна озера Севан как основы для разработки принципов устойчивого развития региона | Тезисы докладов Международной конференции “Проблемы устойчивого развития горных регионов”. Тбилиси, 2002, с.109-110

Бойнагрян В.Р., Айриянц A.A., Бойнагрян Б.В.

Формирование и развитие речных долин Армянского нагорья | Тезисы докладов Международной конференции “Проблемы геоморфологии и неотектоники горных областей Альпийско-Гималайского пояса”. Ереван, 2001, с.16-17

Balassanian S., Balassanian S., Avanesyan A.

Seismogenic Nature of Landslide in the Territory of Armenia | International Thematic Conference "Problems of Geomorphology and Neotectonics of Mountain Regions of Alpine-Himalayas Belt", 14-21 Oct., Yerevan, Abstract Vol., pp. 68-69

Boynagryan V.R. , Ayriyants A.A., Balyan S.P.

Landslide-Rockfalls in Valley of River Baidak | Landslides in research, theory and practice. Cardiff, UK, Thomas Telford, 2000, 167-170p.

Бойнагрян В.Р., Айриянц A.A., Бойнагрян Б.В.

Некоторые вопросы определения геологической и экологической безопасности отдельных регионов Армении и мониторинг | Тезисы докладов международного семинара “Конверсионный потенциал Армении и программы МНТЦ”. Ереван, 2000, с.187

Бойнагрян В.Р., Айриянц A.A., Чобанян К.Р.

Геоэкологическое картографирование территории Армении | Тезисы докладов IV научной конференции “Актуальные экологические проблемы Республики Татарстан”. Казань, 2000, с.206

Бойнагрян В.Р., Айриянц A.A.

Эрозионные процессы в Армении и создание их автоматизированной геоинформационной системы для решения ряда прикладных и экологических проблем | Материалы и краткие сообщения XIV пленарного межвузовского координационного совещания по проблеме эрозии, русловых и устьевых процессов. Уфа, 1999, с.75-76

Бойнагрян В.Р. , Айриянц А.А. , Бойнагрян Б.В.

Картирование рыхлых покровных образований Ширакской области (для оценки степени риска осваиваемых территорий) | Тезисы докладов Республиканского научного заседания, 29-30 октября, 1998. Гюмри, с.224-225

Boynagryan V.R. , Ayriyants A.A., Boynagryan B.V.

Particularities of structure of friable grounds in Armenia and seismic risk | Abstracts of papers of the II International conference on earthquake hazard and seismic risk reduction. Yerevan, 1998, 139p.

Бойнагрян В.Р., Айриянц А.А., Бойнагрян Б.В.

Некоторые проблемы экологической геоморфологии бассейна оз.Севан и пути их решения | Материалы I-ой национальной конференции “Устойчивое человеческое развитие и Армения”. Ереван, 1997, с. 71-72

Վ. Ռ. Բոյնագրյան

Полигоны морозного растрескивания в верховьях р. Агстев (Арм. ССР) на высоте 2000 м и причина их образования (Սառնամանիքային ճեղքավորման շրջաններ Աղստև գետի վերին ավազանում (Հայկական ՍՍՀ) 2000 մ բարձրության վրա և նրանց առաջացման պատճառները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 147-149 (ռուսերեն) |

Վ. Ռ. Բոյնագրյան, Տ. Գ. Բոյնագրյան

Роль рыхлых образований склонов участка среднего течения р. Агстев в формировании оползней (Աղստև գետի ավազանի միջին հոսանքի լանջերի փուխր նստվածքների դերը սողանցքների ձևավորման մեջ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 134-138 (ռուսերեն) |

Վ. Ռ. Բոյնագրյան

К вопросу о перемещении наносов в береговой зоне озера Севан (Սևանա լճի առափնյա գոտու բերվածքների տեղափոխման հարցի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #3, էջ 124-129 (ռուսերեն) |

Վ. Ռ. Բոյնագրյան

Изученность склонов в Армянской ССР и некоторые проблемы их исследования (Լանջերի ուսումնասիրվածությունը Հայկական ՍՍՀ-ում և նրանց հետազոտման որոշ պրոբլեմներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #2, էջ 143-149 (ռուսերեն) |

Վ. Ռ. Բոյնագրյան

Особенности строения и свойств рыхлых накоплений северного склона массива Арагац (Արագած լեռնազանգվածի փխրուն նստվածքների բնույթը և կառուցվածքային առանձնահատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 122-130 (ռուսերեն) |

Վ. Ռ. Բոյնագրյան

Гранулометрия морен северного склона массива Арагац (Արագածի լեռնազանգվածի հյուսիսային լանջի մորենների գրանուլոմետրիան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #3, էջ 135-143 (ռուսերեն) |

Վ. Ռ. Բոյնագրյան

Современные рельефообразующие процессы в Приереванском селеносном районе (Ժամանակակից ռելիեֆագոյացման պրոցեսները մերձերևանյան սելավաբեր շրջանում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #3, էջ 117-123 (ռուսերեն) |

Վ. Ռ. Բոյնագրյան

О подводных валах в береговой зоне оз. Севан (Սևանա լճի առափնյա գոտու գոտու ստորջրյա ալիքաձև թմբաշարերի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 108-114 (ռուսերեն) |

Վ. Ռ. Բոյնագրյան

Оценка рельефа при изучении селей в Кафанском селеносном районе (Սելավներն ուսումնասիրելիս ռելյեֆի գնահատումը Ղափանի սելավաբեր շրջանում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #3, էջ 119-124 (ռուսերեն) |
 

Թեզիս/Thesis

Tatyana Sapelko, Vladimir Boynagryan, Mikhail Naumenko, Dmitry Sevastyanov, Ivan Gabrielyan, Artak Piloyan, Liana Margaryan, Mikhail Aleksandrin

Past environmental changes in the South Caucasus according Armenia lakes and geomorphologic archives | 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA). 2019, p. 1 |