Վլադիմիր Հակոբի Միքայելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1979 թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. Օտար լեզուների ինստիտուտ, Բանասիրության ֆակուլտետ
1982 - 1987 թթ. ՀՀ ԳԱԱ, Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ, Ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան և կոչում
Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ։

Աշխատանքային փորձ
1994 - 2001 թթ. Երևանի պետական մանկվարժական համալսարանի Հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2001 - 2004 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2009 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Սոցիալական հոգեբանություն, Իշխանության հոգեբանություն և հոգեվերլուծություն, Հոգեվերլուծության հիմունքներ, Անալիտիկ հոգեբանություն և հոգեթերապիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բժշկական հոգեբանություն, Հոգեթերապիա, Հոգեբանական խորհրդատվություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
«Մագիստրոսական կրթության չափորոշիչներ» ծրագիր, Բաց համալսարան

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
Եվրոպական պրոֆեսիոնալ հոգեթերապևտների լիգայի տարածաշրջանային ներկայացուցիչ

Վլադիմիր Հակոբի Միքայելյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Владимир Микаелян

Психологическое время в норме и патологии личности | Ереван, издательство Лусабац,2012,380 с.

Վլադիմիր Միքայելյան

Հոգեվերլուծություն | Ուսումնական ձեռնարկ, «Արվա-Փրես» հրատ., 368 էջ, Երևան, 2007

А.Р.Саакян, В.А.Микаеляан

Мужчина и женшина. Психосексуальный конфликт | "Егея", стр. 96, Ереван 2005

Վ. Միքայելյան

Զինծառայողների սոցիալական հարմարման խնդիրները | Ռազմական սոցիոլոգիա (ուսումնական նյութերի ժողովածու), էջ 193-198, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005

Микаелян Владимир Акопович

Мужчина и женщина. Психосексуальный конфликт | Монография, "Егея", стр. 96, Ереван, 2005
 

Հոդված/Article

Владимир Микаелян, Эрик Микаелян

Психодинамический анализ функции ритуала в структуре невроза навязчивых состояний личности (Ծիսակարգի հոգեդինամիկ վերլուծությունը անձի կպչուն վիճակների նևրոզի կառուցվածքում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 2 (29) էջ 54-68 |

Владимир Микаелян

Идентичность и диссоциативный процесс (Ինքնությունը և դիսոցիատիվ գործընթացը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 1 (28) էջ 63-79 |

Владимир Микаелян

Бессознательное, телесность, чувство «я» (К проблеме диссоциативного процесса) (Անգիտակցականը, մարմնականը, Ես-ի զգացումը (դիսոցիատիվ գործընթացի հիմնախնդրի շուրջ)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 3 (27) էջ 58-73 |

Владимир Микаелян

Проблема темпоральности в феноменологической психиатрии (Ժամանակայնության խնդիրը ֆենոմենոլոգիական հոգեբուժությունում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 1 (25), էջ 50-59 |

Владимир Микаелян

Темпоральность и парциальность. К проблеме диссо-циативного психического процесса (Տեմպորալությունը և մասնակիությունը. հոգեկանի դիսոցիատիվ գործընթացի խնդիրը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 1 (22), էջ 52-61 |

Владимир Микаелян

Время как основной компонент построения психотерапевтической модели (Ժամանակը որպես հոգեթերապևտիկ մոդելի ձևավորման գործընթացի հիմնական բաղադրիչ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 144.4, 2014 (№ 3), էջ 43-51 |

Владимир Микаелян

Психическая целостность личности и диссоциативный процесс (Անձի հոգեկան ամբողջականությունը և դիսոցիատիվ գործընթացը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 141.4, 2013, էջ 55-65 |

Միքայելյան Վ. Հ.

Ռազմական հետախուզության հոգեբանական առանձնահատկությունները | «Ռազմական հոգեբանության հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողով, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2013, էջ 194-203

Владимир Микаелян

Возможные механизмы формирования диссоциативного расстройства идентичности личности (Անձի նույնականության դիսոցիատիվ խանգարման հնարավոր մեխանիզմները) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 139.4, Երևան 2013թ., էջ 40-46 |

В.Микаелян

Психологическое время в ракурсе диссоциативного расстройства идентичности личности | Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները N 2, 2012 թ.,էջ 41-50 |

Владимир Микаелян

Диссоциативное расстройство идентичности как неассимилированный возраст личности (Նույնականության դիսոցիատիվ խանգարումը որպես անձի չիրացված տարիք) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 135.4, Երևան 2011թ., էջ 65-75 |

Vladimir Mikaelyan

The function of time in the process of dissociative identity disorder | Armenian Journal of Mental Health”, V.2, 2011, Yerevan, p.88

Владимир Микаелян

Диссоциативное расстройство идентичности (Концептуальный подход) (Երկատումը որպես նույնականության խախտում (hայեցակարգային մոտեցում)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 134.4, Երևան 2011թ., էջ 58-68 |

Владимир Микаелян

Современное состояние проблемы диссоциативного расстройства личности (Անձի դիսսոցիատիվ խանգարման հիմնախնդրի արդի վիճակը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 133.4, Երևան 2011թ., էջ 44-53 |

Владимир Микаелян

Диссоциативное расстройство идентичности в свете аналитической психологии (Նույնականության դիսոցիատիվ խանգարումը վերլուծական հոգեբանության լույսի ներքո) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 132.4, Երևան 2010թ., էջ 63-71 |

Вл. А. Микаелян

Феномен времени в свете психического здоровья личности | «Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» (Գիտական հոդվածների ժողովածու), պրակ 7, էջ 33-45, ԵՊՀ հրատ, 2010

Вл. Микаелян

Понимание времени в экзистенциальной психологии | Вестник НГУ, "Психология", 2010, Т. 4, вып. 2, с. 20-26

Владимир Микаелян

Психологическое время человека. Краткий историко-научный экскурс (Մարդու հոգեբանական ժամանակը (պատմագիտական համառոտ ակնարկ)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 130.4, Երևան 2010թ., էջ 48-57 |

Владимир Микаелян

Социально-психологические детерминанты формирования этнорелигиозной интолерантности | «Հոգեբանություն և կյանք», Հատոր 4, էջ 94-100, Երևան, 2005

Vladimir Mikaelyan

The Social and Psychological Characteristics of the Modern Armenian Society | "The Nagorno Karabakh Conflict: in Search of the Way Out", pp. 146-149, "Amrots" group. Yerevan, 2004

Vladimir Mikaelyan

The Social-Psychological State of Karabakh War Veterans | "The Nagorno Karabakh Conflict: in Search of the Way Out", pp. 120-122, "Amrots" group, Yerevan, 2004

Владимир Микаелян

Психологическое время человека | Сборник материалов республиканской конференции ГГПИ-70, стр. 121-124, Гюмри, 2003

Владимир Микаелян

Состояния психической активности. Норма и патология | "Мышление и поведение" (сборник статей), №1, стр. 107-128, Ереван, 2001

Վլադիմիր Միքայելյան

Սթրեսային վիճակների առանձնահատկությունները զինծառայողների մոտ | «Հոգեբանությունը և կյանքը», Հատոր 2, էջ 129-134, Երևան, 2001

Владимир Микаелян

Г. Адлер. Сравнительное исследование | "Мышление и поведение" (сборник статей) №1, стр. 145-150, Ереван, 2001

Владимир Микаелян

Психологическое время человека | "Мышление и поведение" (сборник статей, №1, стр. 101-106, Ереван, 2001

Владимир Микаелян

К. Хорни. Норма и невротичность | "Мышление и поведение" (сборник статей), №1, стр. 129-137, Ереван, 2001

Vladimir Mikaelyan

Protective Mental Mechanisms and Their Attitude to the Problems of Norms and Pathology | 24th International Congress of Applied Psychology, pp. 9-14, USA, San-Francisco, 1998