Երվանդ Սարգսի Մկրտչյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1976 - 1979 թթ. ասպիրանտ,ՍՍՀՄ Գ Ասիբիրի մասնաճյուղի ֆիզիկայի ինստիտուտ, Կրասնոյարսկ, Ռուսաստան
1966 - 1971 թթ. ուսանող, մեխանիկայի և մաթեմատիկայիֆակուլտետ, Երևանիպետականհամալսարան, Հայաստան

Գիտական աստիճան
1980 թ. Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա. «Շատ փոփոխականի հոլոմորֆ ֆունկցիաների վերականգնումը, նրանց արժեքներով որոշ միակության բազմությունների վրա և բազմաչափ լոգարիթմական մնացքների բանաձևերը»
ՀԽՍՀ ԳԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Երևան, Հայաստան, մասնագիտություն` Ա.01.01 - մաթեմատիկական անալիզ

Գիտական կոչում
2007 թ. դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1995 թ-ից մինչ այժմ Թվային անալիզիև մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ, ինֆորմատիկայիև կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1982 - 1993 թթ. Դոցենտ, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան,
1973 - 1976 թթ. Լաբորանտ ՀԽՍՀ ԳԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ

Կարդացվող դասընթացներ
- մաթեմատիկական անալիզ,
- կոմպլեքս անալիզ,
- ֆունկցիոնալ անալիզ,
- անալիտիկ երկրաչափություն,
- օպտիմիզացիայի մեթոդներ

Գիտականհետաքրքրություններիշրջանակը
- շատ փոփոխականի հոլոմորֆ ֆունկցիաներ,
- թվերի տեսություն,

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ervand@ysu.am

Երվանդ Սարգսի Մկրտչյան

Դոցենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ե. Ս. Մկրտչյան

On a representation of the Riemann zeta function (Ռիմանի զեթ ֆունկցիայի մի ներկայացման մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #2, 35-38 |

Գ. Եր. Մկրտչյան , Եր. Ս. Մկրտչյան

A differentiation and divided difference formula for rational functions (Ռացիոնալ ֆունկցիաների համար դիֆերենցման և բաժանված տարբերության մի բանաձև ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #1, էջ 7-11 |

Ա. Ի. Պետրոսյան, Ե. Ս. Մկրտչյան

Duality in some spaces of functions harmonic in the unit ball (Միավոր գնդում հարմոնիկ ֆունկցիաների տարածությունների երկակիությունը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #3, էջ 29-36 |

Ե. Ս. Մկրտչյան

Об одном обобщении формул Абеля (Աբելի բանաձևերի մի ընդհանրացման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 25-32 (ռուսերեն) |

Е.С.Мкртчян

Описание областей однородной суммируемости степенных рядов в | Известия АН Арм ССР. Т XXIII N4, 1988, 336-342
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը