Եսթեր Սոսի Մանուկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Երկրաբանության ֆակուլտետ (երկրաբանության բակալավրի աստիճան)
2000 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Երկրաբանության ֆակուլտետ (երկրաբանության մագիստրոսի աստիճան)

Գիտական աստիճան
2014 թ-ին երկրաբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական կոչում
Դոցենտ 2019 թ.

Աշխատանքային փորձ
2002 թ-ից մինչև 2015 թ. օգոստոս ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուտետի դեկանատում օպերատոր: 2015 թ-ից առ այսօր Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացները
«Ալպ - Հիմալայան գտու երկրաբանություն» (լաբորատոր), «Երկրատեկտոնիկա» (լաբորատոր), «Գեոէկոլոգիան կադաստրային գործում», «Երկրաբանություն», «Երկրաչափական նիվելիրացում» (լաբորատոր), «Գեոմորֆոլոգիա», Կադաստրային գործի ներածություն, Էկոլոգիական քարտեզագրում

Գիտական ուսումնասիրությունների շրջանակը
Կիրառական երկրաբանություն, բնական և տեխնածին գեոհամակարգեր, տեղագրական հանույթ, ճարտարագիտա - գեոդեզիական խնդիրների ուսումնասիրում

Միջազգային միջոցառումների մասնակցություն
Թվով 2 ՀՀ, ՌԴ

Հասարակական գործունեություն
Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի գիտ. քարտուղար

Պարգևատրումներ, պատվոգրեր/
ԵՊՀ 100-ամյակի հուշադրամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուերեն, անգլերեն

Եսթեր Սոսի Մանուկյան

Դոցենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ե. Ս. Մանուկյան

Գեոմորֆոլոգիայի դաշտային պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման ուսումնամեթոդական ուղեցույց | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 40 էջ
 

Հոդված/Article

Պ. Գ. Դավթյան, Տ. Պ. Դավթյան, Ե. Ս. Մանուկյան , Ա. Հ. Վարդանյան

Հողերի դեգրադացիայի վրա գյուղատնտեսական աշխատանքների ազդեցության վերլուծությունն ու գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 185-191 |

Մ. Ա. Գրիգորյան, Ե. Ս. Մանուկյան

Ողջաբերդի սողանքային տարածքի ուսումնասիրությունների առկա խնդիրները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 3-9 |

Մ. Ա. Գրիգորյան , Գ. Վ. Մարկոսյան , Ե. Ս. Մանուկյան

Սողանքային երևույթների ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական մեթոդների արդյունավետ համալիրի ընտրությունը (ՁՈՐԱՀԷԿ-ի սողանքի օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 160-166 |

Պ. Գ. Դավթյան, Ա. Հ. Հովհաննիսյան, Ե. Ս. Մանուկյան, Տ. Պ. Դավթյան, Ա. Հ. Վարդանյան

ՀՀ հողերի դեգրադացիայի վրա անտառահատումների և անտառային հրդեհների ազդեցության գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով) | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 101-104 |

Григорян М. А., Варданян В. П., Манукян Е. С.

Подземный сток бассйна озера Севан (по данным электроразведки) | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 208-213 |

Ս. Ս.Մանուկյան, Ե. Ս. Մանուկյան

Физико-геологическая модель проектируемого гидротехнического объекта как основа выбора комплекса геофизических методов исследований (Նախագծվող հիդրոտեխնիկական օբյեկտի ֆիզիկաերկրաբանական մոդելը, որպես ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական համալիր եղանակների ընտրման հիմք) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 71-74 (ռուսերեն) |

Ե. Ս. Մանուկյան

Սևանա լճի ջրահավաք ավազանի ժամանակակից ու հնառելիեֆների կապը և ստորերկրյա ջրերի բաշխվածությունը | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսական զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, էջ 310-313 |

Հ. Ա. Բաբայան, Ե. Ս. Մանուկյան

Գետերի ջրերի հողամեկուսացումը և տեխնոլոգիական զարգացմանն ուղղված մոտեցումը | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսական զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, էջ 298-301

Манукян Е. С., Минасян Р. С.

Характерные физико-гидрогеологические модели водосборного бассейна оз.Севан | Երկրաբանության աշխարհագրության և էկոլոգիայի արդի հիմնախնդիրները Էդ.Խ.Խարազյանի ծննդյան 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի հոդվածների ժողովածուի 2012թ. նոյեմբերի 18-19, ԵՊՀ, Երևան-2014, էջ 243-247

Мирзоян Л. Б., Манукян Е. С.

Геолого-геофизические критерии выделения глубинных разломов на территории Республики Армения | Сборник научных трудов "Геология в развивающемся мире" Пермь, 2014г, с. 242-246.

Манукян Е. С., Минасян Р. С.

К вопросу о комплексировании палеогидрогеологических и гидрофизических методов исследований в связи с выявлением ресурсов подземных вод | Երկրաֆիզիկայի, ինժեներային սեյսմաբանության և սեյսմակայուն շինարարության արդի հիմնախնդիրները, ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված երիտասարդ գիտնականների առաջին միջազգային գիտաժողովի գիտական աշխատությունների ժողովածու, (12-16 մայիսի 2013թ. ՀՀ, Ծաղկաձոր), ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատարակչություն 2013, էջ 282-284.

Манукян Е. С.

Палеогидрогеологическое картирование геоэлектрическими методами в пределах водосборного бассейна оз.Севан. | ԵՊՀ, Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈւԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, N1, 2013, էջ 40-43.

Միրզոյան Լ.Բ., Թադևոսյան Լ.Կ., Մանուկյան Է.Ս.

ՀՀ հյուսիսի ռեգիոնալ բեկվածքների անջատումը և Սպիտակի բեկվածքային հանգույցը | Պրոֆեսոր Պ.Ս.Բոշնաղյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 2010թ., էջ 17-19 |