Զարուհի Հենրիկի Անտոնյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1988 - 1993 թթ. ԵՊՀ Ասպիրանտուրա, Անգլիական Բանասիրության Ամբիոն
1983 - 1988 թթ. ԵՊՀ Բանասիրական Ֆակուլտետ, Ռոմանա-Գերմանական Բանասիրության Բաժին/Անգլերեն լեզու, գրականություն

Մասնագիտական գործունեություն
Անգլերեն լեզու, Ժամանակակից Անգլերենի Քերականություն, Լրագրային լեզու, Գրավոր Խոսքի Հմտություններ

Հետաքրքրությունների ոլորտը
Դարձվածաբանություն, Պոեզիա, Քերականություն

Լեզուները
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն( գերազանց), Գերմաներեն(լավ)

Զարուհի Հենրիկի Անտոնյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Զարուհի Հենրիկի Անտոնյան

Դարձվածքների կրկնակի դրսևորման լեզվա-ոճական առանձնահատկությունները | Օտար լեզուները Հայաստանում, N 3-4, Երևան 2007, Էջ 73-74

Զարուհի Անտոնյան

Նորագույն մոտեցումները հակադրա-համեմատական լեզվաբանության պրոբլեմներին | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, ԵՊՀ 1993, Էջ 21-24

Զարուհի Անտոնյան

Ավանդական և ժամանակակից մոտեցումները –ing-ով շարահյուսական ձևերին | Թեզիսների ժողովածու, ԵՊՀ 1992, Էջ 10-11
 

Թեզիս/Thesis

Զարուհի Անտոնյան

–ing-ային ձևերի ռիթմաստեղծ և հանգաստեղծ գործառույթները պոեզիայում | Թեզիսների ժողովածու, ԵՊՀ 2006, Էջ 80