Գիրք/Book

Գ. Ս. Քիլիմջյան

Հնդկաստանի, Չինասատանի և Ճապոնիայի միջնադարի ու նոր ժամանակների պատմություն | Դասախոսություններ: Երևան, 2017թ., 185 էջ |

Հովհաննես Զաքարյան, Հենրիետա Սուքիասյան

Հայոց եղեռնի պատճառած լեզվական կորուստները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 71-77 |

Վահրամ Դումանյան

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ | Դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017 143 էջ |

Արա Գաբուզյան

Հանցավոր վարքագծի մոտիվացիա | Հեղինակային հրատ., Երևան, 2017, 96 էջ (էլեկտրոնային գիրք) |

Ն.Ա. Այվազյան, Վ. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Ռ. Հ. Եղյան, Գ. Գ. Հարությունյան, Ա. Շ. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Ա. Մանասյան, Ս. Վ. Մուրադյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ | Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:
1   2   3   4   5   6   7   8   570

Հոդված/Article

Ս. Մ. Մարգարյան, Շ. Ա. Մարգարյան, Վ. Ա. Պետրոսյան

Применение N,N-диметилформамида в процессе дубления натуральных кож (N,N-դիմեթիլֆորմամիդի օգտագործումը բնական կաշվի դաբաղման գործում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 96-98 (ռուսերեն) |

Կ. Վ. Ալթունյան

Քաղաքական ընտրանու հավաքագրման բյուրոկրատական որոշ ասպեկտների շուրջ | «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, Եր., 2017, էջ 179-187 |

Գևորգ Դանիելյան

Իրավունքների իրացման ու պաշտպանության իրավական մշակույթի վերաիմաստավորման արդի ուղենիշները | ԼՂՀ դատական իշխանություն, 1(23), Երևան, 2017թ., էջ 18-27

Գ. Ա. Հովհաննիսյան, Կ. Ի. Էլլեր, Լ. Լ. Օսիպյան

5-оксиметилфурфурол в виноградном соке (5-օքսիմեթիլֆուրֆուրոլի պարունակությունը խաղողի հյութում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 132-136 (ռուսերեն)

Զ. Ա. Կասմանյան, Ա. Կ. Չոբանյան, Ա. Ժ. Խաչատրյան

Наклонное падение света на сверхрешетку (Լույսի թեք անկումը գերցանցի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 128-131 (ռուսերեն)
1   2   3   4   5   6   7   8   3956

Արտոնագիր/Patent

Պ. Ա. Ղազարյան, Տ. Վ. Ավետիսյան

Միաժամանակ հակամանրէային և հակասնկային ակտիվություն ունեցող 4- բուտանօլիդների ածանցյալներ | ՀՀ արտոնագիր, № 2601 A, 27.02.2012

A. Kirakosyan, K. Palanjyan, M. Kalashyan, A. S. Zeytunyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

Dispersive delay line | Euro-Asian patent № 015405, H03H 9/40, H01S 3/10 (2011)

Ավետիսյան Ա., Կարապետյան Լ.

3-(N-R)Կարբամոիլ-4,5,5-եռմեթիլ-2,5-երկհիդրոֆուրան-2-ոնների ստացման եղանակ | Երևան 2011, ՀՀ արտոնագիր № 2528, Պաշտոնական տեղեկագիր № 6

А. Киракосян, К. Паланджян, М. Калашян, А. Зейтунян, Г. Есаян, Л. Мурадян

Дисперсионная линия задержки | Евразийский патент, No. 015405, H03H 9/40, H01S 3/10, 4 с. (2011)

Ա. Ա. Ավետիսյան, Լ. Վ. Կարապետյան

1,1,5-Եռմեթիլֆուրո[3,4-c]պիրիդին-3,4(1H,5H)-դիոնի (սերպեջինի) ստացման եղանակ | Երևան 2009, ՀՀ արտոնագիր 2323, Պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 10
1   2   3   4   5   6   7   8   25

Թեզիս/Thesis

Ա. Ա. Մկրտչյան

Արժեքների ուսումնասիրման տեսական և կիրառական ասպեկտները | Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր, Երևան, «Ասողիկ», 2016, էջ 227

Gayane Girunyan

Reflective Assignments for 'Text Linguistics' Classes | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո (4-րդ միջազգային գիտաժողովի թեզիսներ), 2016, էջ 74 |

L. A. Haroutunyan, K. G. Trouni, A. V. Kuyumchyan

Phase Contrast X-ray Imaging by Means of Zone Plate Interferometer | 10-th International Conference on X-ray Microscopy, XRM2010. Chicago, Illinois USA, August 15-20, 2010, p. 230

К. С. Оганян, К. Э. Авджян, Л. А. Матевосян, Л. Г. Петросян

Гетероструктура a-C/n-Si в качестве детектора ионизирующих излучений | Приборы и Техника Эксперимента, Техника Ядерного Эксперимента 2016, № 1, стр. 68-70

A. Hakobjanyan

Does smoking matter in the intentions towards healthy diet? | Results of regression analysis. Principles of Behaviour Change in Health & Illness. 1-5 September, 2015, Limassol, Cyprus, P. 156 (co-author N. G. Khachatryan)
1   2   3   4   5   6   7   8   301
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ