Գիրք/Book

Անահիտ Մանասյան

Սահմանադրական կայունությունը՝ որպես կայուն ժողովրդավարության կարևորագույն գրավական | Մենագրություն, «Հայրապետ» հրատ., Երևան, 2019, 344 էջ |

Վահե Գևորգյան

Համեմատական իրավագիտություն | Ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատարակչություն, Երևան, 2019, 332 էջ

Г.С. Казинян

Современные вызовы првового регулирования уголовного правосудия: Опыт Республики Армения | Монография, Palmarium Academic Publishing. Mauritius, 2018, 64 стр.

Քնարիկ Վարդանյան

Փախստականների միջազգային իրավական և ներպետական պաշտպանությունը | Ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատարակչություն, Երևան, 2018, 256 էջ

Ա. Տ. Կնյազյան

Լեզու և գենդեր | ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 210 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   670

Հոդված/Article

Ջ. Ա. Ներսիսյան, Է. Ի. Բաղդասարյան, Է. Ժ. Էմյան, Յու. Կ. Կաբալյան

Влияние процесса вулканизации на динамические характеристики хлоропреновых каучуков и резин на их основе (Վուլկանիզացիայի պրոցեսի ազդեցությունը քլորոպրենային կաուչուկների և այդ հիմքով ռետինների դինամիկական բնութագրերի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 96-101 (ռուսերեն) |

Հ. Մ. Չփլախյան, Ա. Ժ. Բարսեղյան, Վ. Պ. Ռոշչուպկին

Влияние молекулярной упаковки на термодинамику и кинетику полимеризации ненасыщенных соединений (Մոլեկուլային փաթեթման ազդեցությունը չհագեցած միացությունների պոլիմերացման թերմոդինամիկայի և կինետիկայի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 88-95 (ռուսերեն) |

Մ. Վ. Մինասյան

К природе акустоэлектрическкой неустойчивости в германиевом тензодиоде (Գերմանիումային տենզոդիոդում ձայնաէլեկտրական անկայութության բույթի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 82-87 (ռուսերեն) |

Ռ. Ա. Հակոբով, Օ. Գ. Անթաբլյան, Ա. Վ. Գրիգորյան, Ե. Կ. Խանիկյանց

Разрядники скользящего разряда на токи ~50 кА с высокой частотой срабатывания (Բարձր կրկնման հաճախությամբ մինչև 50 կԱ հոսանքների համար սահող պարպման պարպիչներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 78-81 (ռուսերեն) |

Ս. Հ. Ադամյան, Ե. Գ. Զարգարյան, Լ. Ս. Գրիգորյան

Изменение дифракционного контраста линейных дефектов кристалла кварца в зависимости от величины и направления подаваемого электростатического поля (Էլեկտրոստատիկ դաշտի ազդեցությունը կվարցյա բյուրեղում առկա գծային թերությունների վրա, կախված տրվող դաշտի ուղղությունից և մեծությունից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 73-77 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5   6   7   8   5084

Արտոնագիր/Patent

Հարությունյան Վ. Մ., Առաքելյան Վ. Մ., Վրնատա Մ., Ալեքսանյան Մ. Ս., Ադամյան Զ. Ն., Սայունց Ա. Գ., Շահնազարյան Գ. Է., Ֆիտլ Պրեմիսլ, Վլչեկ Յան, Կասպարյան Հ. Ս.

Ռազմական թունավոր ազդանյութերի ռեզիստիվ սենսոր | Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3160 А

Հարությունյան Վ. Մ., Առաքելյան Վ. Մ., Վրնատա Մ., Ալեքսանյան Մ. Ս., Ադամյան Զ. Ն., Սայունց Ա. Գ., Շահնազարյան Գ. Է., Ադամյան Ա. Զ., Խաչատուրյան Է. Ա., Ֆիտլ Պրեմիսլ, Վլչեկ Յան

Արդյունաբերական թունավոր նյութերի ռեզիստիվ սենսոր | Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3159 A

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակաուռուցքային հատկություն ունեցող 3-(4-հիդրօքսի-1-ֆենիլնոնան-2-իլ)-4-ֆենիլ-1H- 1,2,4-տրիազոլ-5(4H)-թիոն | Օրգանական քիմիա: 2018, 3166 A

Գալստյան Ա. Ս., Ղոչիկյան Տ. Վ., Մարտիրյան Ա. Ի., Սամվելյան Մ. Ա.

Հակաօքսիդանտային ակտիվություն ցուցաբերող (R)-2-մեթիլ-5-(3-(4-(ամինոմեթիլ)-1H-1,2,3-տրիազոլ-1-իլ)պրոպ-1-են-2-իլ)ցիկլոհեքս-2-ենոնի N,N-երկտեղակալված ածանցյալներ | Օրգանական քիմիա: 2018, 3851 A

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակացնցոմային, քնաբեր և հիպնոսեդատիվ հատկոթյոններ ոնեցող 1-ալկօքսի- 4-(5-մրկապտո(տեղակալված մրկապտո)-4- տեղակալված-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ) բոտան- 2-ոլներ | Օրգանական քիմիա: 2018, 3203 A
1   2   3   4   5   6   7   8   31

Թեզիս/Thesis

С. А. Абрамян

Лингвистические особенности аргументации в англоязычном политическом дискурсе | Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и профессионального общения:VIII Международная конференция. Москва, 19-20 апреля 2018 г., стр. 103-104

Samvel Abrahamyan

Improvisation as a Means of Communicative Exchange in Byron’s Poetry | Improvisation and Mobility.44th International Byron Conference. Ravenna, July 2nd – July 7th 2018. p. 3 |

Yelena Yerznkyan, Susanna Chalabyan, Lusine Harutyunyan

Cognitive Metonymy as the Main Function of Event-Denoting Words (based on the material of business news) | The 14th ESSE Conference. 2018, 133-134 pp. |

F. Gasparyan, V. Handziuk, L. Vandamme, M. Coppola, V. Sydoruk, M. Petrichuk, D. Mayer, S. Vitusevich

Transport Regimes in Tunable Gold Nanoconstructions: Proposed Solution by Low-Frequency Noise Spectroscopy | 8th International Conference on Unsolved Problems on Noise, UPON 2018. p. 85-86 |

Vitali Kalantaryan, Radik Martirosyan, Yura Babayan, Pogos Vardevanyan

Influence of nonionizing millimeter electromagnetic radiation on tumor and healthy DNA | The 2nd European Congress of Medical Physics. 2018, 96-96 pp.
1   2   3   4   5   6   7   8   433
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ