Գիրք/Book

Հովհաննես Զաքարյան, Հենրիետա Սուքիասյան

Հայոց եղեռնի պատճառած լեզվական կորուստները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 71-77 |

Վահրամ Դումանյան

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ | Դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017 143 էջ |

Արա Գաբուզյան

Հանցավոր վարքագծի մոտիվացիա | Հեղինակային հրատ., Երևան, 2017, 96 էջ (էլեկտրոնային գիրք) |

Ն.Ա. Այվազյան, Վ. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Ռ. Հ. Եղյան, Գ. Գ. Հարությունյան, Ա. Շ. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Ա. Մանասյան, Ս. Վ. Մուրադյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ | Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:

Սերոբյան Ա.Կ.

Անձնային գծեր և աուտոկարծրատիպեր․ համեմատական ուսումնասիրություն հայերի, հույների և ասորիների օրինակով | Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), Եր․։ «Ասողիկ» հրատ․, 2016, էջ 210-227
1   2   3   4   5   6   7   8   569

Հոդված/Article

Ա. Ս. Ստեփանյան, Լ. Վ. Մարգարյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան

Database of mycorrhizal fungi of the Republic of Armenia (Հայաստանի Հանրապետության միկորիզագոյացնող սնկերի տվյալների բազա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 58-61 |

Գեղամ Հարությունի Պետրոսյան

Вопрос территориальных уступок Турции на Трапезундской мирной конференции: Март-апрель 1918 | 10 марта 2017 года, 8 стр. www.soyuzinfo.am |

Հ. Ս. Գալստյան, Թ. Գ. Վարդանյան

The dynamics of average annual air temperature changes in the Republic of Armenia (Օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանների փոփոխությունների դինամիկան Հայաստանի Հանրապետությունում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 68-71 |

Լ. Մ. Մարտիրոսյան, Վ. Մ. Աբրահամյան

Շիրակի պատմամշակութային հուշարձանների ռեկրեացիոն հիմնախնդիրները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 62-67 |

Վ. Ա. Պոտոսյան

ՀՀ բնակչյության սեռատարիքային կառուցվածքի տարածաշրջանային տարբերությունները և հիմնախնդիրները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 55-61 |
1   2   3   4   5   6   7   8   3845

Արտոնագիր/Patent

Պ. Ա. Ղազարյան, Տ. Վ. Ավետիսյան

Միաժամանակ հակամանրէային և հակասնկային ակտիվություն ունեցող 4- բուտանօլիդների ածանցյալներ | ՀՀ արտոնագիր, № 2601 A, 27.02.2012

A. Kirakosyan, K. Palanjyan, M. Kalashyan, A. S. Zeytunyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

Dispersive delay line | Euro-Asian patent № 015405, H03H 9/40, H01S 3/10 (2011)

Ավետիսյան Ա., Կարապետյան Լ.

3-(N-R)Կարբամոիլ-4,5,5-եռմեթիլ-2,5-երկհիդրոֆուրան-2-ոնների ստացման եղանակ | Երևան 2011, ՀՀ արտոնագիր № 2528, Պաշտոնական տեղեկագիր № 6

А. Киракосян, К. Паланджян, М. Калашян, А. Зейтунян, Г. Есаян, Л. Мурадян

Дисперсионная линия задержки | Евразийский патент, No. 015405, H03H 9/40, H01S 3/10, 4 с. (2011)

Ա. Ա. Ավետիսյան, Լ. Վ. Կարապետյան

1,1,5-Եռմեթիլֆուրո[3,4-c]պիրիդին-3,4(1H,5H)-դիոնի (սերպեջինի) ստացման եղանակ | Երևան 2009, ՀՀ արտոնագիր 2323, Պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 10
1   2   3   4   5   6   7   8   25

Թեզիս/Thesis

Ա. Ա. Մկրտչյան

Արժեքների ուսումնասիրման տեսական և կիրառական ասպեկտները | Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր, Երևան, «Ասողիկ», 2016, էջ 227

Gayane Girunyan

Reflective Assignments for 'Text Linguistics' Classes | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո (4-րդ միջազգային գիտաժողովի թեզիսներ), 2016, էջ 74 |

L. A. Haroutunyan, K. G. Trouni, A. V. Kuyumchyan

Phase Contrast X-ray Imaging by Means of Zone Plate Interferometer | 10-th International Conference on X-ray Microscopy, XRM2010. Chicago, Illinois USA, August 15-20, 2010, p. 230

К. С. Оганян, К. Э. Авджян, Л. А. Матевосян, Л. Г. Петросян

Гетероструктура a-C/n-Si в качестве детектора ионизирующих излучений | Приборы и Техника Эксперимента, Техника Ядерного Эксперимента 2016, № 1, стр. 68-70

A. Hakobjanyan

Does smoking matter in the intentions towards healthy diet? | Results of regression analysis. Principles of Behaviour Change in Health & Illness. 1-5 September, 2015, Limassol, Cyprus, P. 156 (co-author N. G. Khachatryan)
1   2   3   4   5   6   7   8   300
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ