Գիրք/Book

Վարդան Ոսկանյան, Հասմիկ Կիրակոսյան

Պարսկերեն հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական տեքստերի թարգմանության հիմունքներ | Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 264 էջ

Լիլիթ Մովսիսյան

Ադրբեջաներենի դասագիրք | Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 254 էջ

Նաիրա Լ. Գինոսյան

Հայերն Օսմանյան կայսրության տնտեսական և մշակութային կյանքում (XIX դարի երկրորդ կես – XX դարի սկիզբ) | Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2019թ․, 246 էջ

Լուսինե Սահակյան

Համշենը հայկական ձեռագրերում | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 364 էջ

Ա. Գ. Մանուչարյան

Մաստարայի Ս. Հովհաննես եկեղեցի | Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2019թ․, 68 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   677

Հոդված/Article

Հ. Ռ. Հովակիմյան, Հ. Գ. Բաբայան, Վ. Ե. Բադասյան

Система Yb(NO_3)_3-Na_2SiO_3-H_2O и некоторые свойства гидрометасиликата иттербия (Yb(NO_3)_3-Na_2SiO_3-H_2O համակարգը և իտերբիումի հիդրոմետասիլիկատի որոշ հատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #2, էջ 98-103 (ռուսերեն) |

Ա. Գ. Քանքանյան, Ս. Ե. Գասպարյան

Исследование природных сорбентов Арм. ССР. Разделение и идентификация ионов селена (IV), теллура (IV), золота (III) в тонком слое носителя, полученного из диатомита (ՀՍՍՀ բնական սորբենտների ուսումնասիրությունը: Se(IV), Te(IV) և Au(III) բաժանումը և նույնականացումը տրամհատից ստացված սորբենտ-կրողի բարակ շերտում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #2, էջ 94-97 (ռուսերեն) |

Ռ. Ս. Հարությունյան, Ե. Ն. Աթանեսյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

Коллоидно-химические свойства бинарных растворов смесей поверхностно-активных веществ (Մակերեսային ակտիվ նյութերի խառնուրդների բինար լոիծույթների կոլոիդաքիմիական հատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #2, էջ 88-93 (ռուսերեն) |

Ռ. Գ. Բալաբաջյան, Ա. Վ. Գևորգյան, Ս. Գ. Գրիգորյան, Ա. Ժ. Հակոբյան

Влияние природы растворителя на прочность адгезионного соединения (Լուծիչի ազդեցությունը ադհեզիոն կապի ամրության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #2, էջ 81-87 (ռուսերեն) |

Էլինա Զ. Միրզոյան

Երիտթուրքական մամուլի պատմությունից(մինչև 1908թ.).համառոտ ակնարկ | Ցեղասպանագիտական հանդես: 2019, Տարի 7, համար 1, էջ 103-115 |
1   2   3   4   5   6   7   8   5241

Արտոնագիր/Patent

Հարությունյան Վ. Մ., Առաքելյան Վ. Մ., Վրնատա Մ., Ալեքսանյան Մ. Ս., Ադամյան Զ. Ն., Սայունց Ա. Գ., Շահնազարյան Գ. Է., Ֆիտլ Պրեմիսլ, Վլչեկ Յան, Կասպարյան Հ. Ս.

Ռազմական թունավոր ազդանյութերի ռեզիստիվ սենսոր | Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3160 А

Հարությունյան Վ. Մ., Առաքելյան Վ. Մ., Վրնատա Մ., Ալեքսանյան Մ. Ս., Ադամյան Զ. Ն., Սայունց Ա. Գ., Շահնազարյան Գ. Է., Ադամյան Ա. Զ., Խաչատուրյան Է. Ա., Ֆիտլ Պրեմիսլ, Վլչեկ Յան

Արդյունաբերական թունավոր նյութերի ռեզիստիվ սենսոր | Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3159 A

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակաուռուցքային հատկություն ունեցող 3-(4-հիդրօքսի-1-ֆենիլնոնան-2-իլ)-4-ֆենիլ-1H- 1,2,4-տրիազոլ-5(4H)-թիոն | Օրգանական քիմիա: 2018, 3166 A

Գալստյան Ա. Ս., Ղոչիկյան Տ. Վ., Մարտիրյան Ա. Ի., Սամվելյան Մ. Ա.

Հակաօքսիդանտային ակտիվություն ցուցաբերող (R)-2-մեթիլ-5-(3-(4-(ամինոմեթիլ)-1H-1,2,3-տրիազոլ-1-իլ)պրոպ-1-են-2-իլ)ցիկլոհեքս-2-ենոնի N,N-երկտեղակալված ածանցյալներ | Օրգանական քիմիա: 2018, 3851 A

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակացնցոմային, քնաբեր և հիպնոսեդատիվ հատկոթյոններ ոնեցող 1-ալկօքսի- 4-(5-մրկապտո(տեղակալված մրկապտո)-4- տեղակալված-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ) բոտան- 2-ոլներ | Օրգանական քիմիա: 2018, 3203 A
1   2   3   4   5   6   7   8   31

Թեզիս/Thesis

Դավիթ Հովհաննիսյան

Ը-Թ դարերի արաբական աշխատությունները որպես ադապտացիոն գործընթացների ուսումնասիրության աղբյուր | Արևելյան աղբյուրագիտությունը և պատմագրությունը ԻԱ դարասկզբի Հայաստանում_Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված հայագետ-արևելագետ Արամ Տեր-Ղևոնդյանի (1928-1988) ծննդյան 90 ամյակին: 2019, էջ 46-47 |

Նունիկ Դարբինյան

Արևելյան հնաոճ գորգեր։ թալիշական գորգ | «Թալիշագիտական 3-րդ միջազգային» գիտաժողով: 2019, 5 էջ

Погосян Наира, Акопян Татевик

Образ султана Абдул-Хамида II в турецком историческом романе сер. ХХ в. (на примере романа Мехмеда Джемаля Кунтая «Три Стамбула») | XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. 2019, стр. 387-388

Hasmik Kirakosyan

The Armeno-Persian codices (18 th century) of the Matenadaran in the context of circulating Christian knowledge | Persian as a Lingua Franca in the Ottoman Empire. 2019, pp. 23-24

Мелконян Р. О.

Отношения между Турцией и нацистской Германией в годы Второй мировой войны: теоретические и практические сферы влияния | XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). 2019, стр. 161-163
1   2   3   4   5   6   7   8   439
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ