Գիրք/Book

M. H. Simonyan, A. B. Barseghyan, L. G. Nazaryan

Pharmaceutical management and economics | Ուս. ձեռնարկ, ԵՊԲՀ, 2019, 135 Էջ

Սահակ Մանուկյան, Ցոլակ Ակոպյան

Մրցակցային քաղաքականության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | Ոսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2019, 112 էջ

Astghik Grigorian, Araksi Darbinyan, Naira Stepanyan

Deepdive into Mathematics | Դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 328 էջ |

Г. Петросян

Закавказье в дипломатических перипетиях: становление армянской независимой государственности (февраль 1917 - июнь 1918 гг.) | Монография, Изд. ЕГУ, Ереван, 2019, 324 с. + 12 с. илл. |

Ա. Ե. Մովսիսյան

Հին Հայաստան. 100 փաստ | «Բուկինիստ» հրատ., Երևան, 2019 (48 էջ)
1   2   3   4   5   6   7   8   675

Հոդված/Article

Т. В. Сапелко, В. Р. Бойнагарян, И. Г. Габриелян, М. А. Науменко, Д. В. Севастьянов, А. С. Пилоян, Л. А. Маргарян

Голоцен Армении по предварительным результатам первых комплексных исследований высокогорных озер | Морфологическая эволюция и стратиграфические проблемы. 2019, стр. 181-183 |

Լ. Լ. Օսիպյան, Ի. Հ. Մարտիրոսյան

Новые материалы сапрофитной микофлоры на древесно-кустарниковых породах Армянской ССР (сообщение II) (Նոր տվյալներ Հայկական ՍՍՀ-ի ծառաթփային տեսակների սապրոֆիտային միկոֆլորայի վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 103-107 (ռուսերեն) |

Ջ. Հ. Մելիք-Խաչատրյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան

Новые для Армянской ССР виды макромицетов, собранные в окрестностях Степанавана (Ստեփանավանի շրջակայքից հայտնաբերված Հայաստանի համար նոր մակրոմիցետների տեսակները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 99-102 (ռուսերեն) |

Ֆ. Ռ. Ղազարյան, Ջ. Ա. Աղաջանյան

О характере взаимоотношений некоторых ризосферных микроорганизмов (Մի քանի ռիզոսֆերային միկրոորգանիզմների փոխհարաբերության բնույթը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 92-98 (ռուսերեն) |

Ն. Ս. Հակոբյան

Влияние гипоксии на неспецифическую таламо-корковую систему мозга у кроликов (Հիպօքսիայի ազդեցությունը ճագարների գլխուղեղի ոչ սպեցիֆիկ թալամո-կեղևային համակարգի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 83-91 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5   6   7   8   5229

Արտոնագիր/Patent

Հարությունյան Վ. Մ., Առաքելյան Վ. Մ., Վրնատա Մ., Ալեքսանյան Մ. Ս., Ադամյան Զ. Ն., Սայունց Ա. Գ., Շահնազարյան Գ. Է., Ֆիտլ Պրեմիսլ, Վլչեկ Յան, Կասպարյան Հ. Ս.

Ռազմական թունավոր ազդանյութերի ռեզիստիվ սենսոր | Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3160 А

Հարությունյան Վ. Մ., Առաքելյան Վ. Մ., Վրնատա Մ., Ալեքսանյան Մ. Ս., Ադամյան Զ. Ն., Սայունց Ա. Գ., Շահնազարյան Գ. Է., Ադամյան Ա. Զ., Խաչատուրյան Է. Ա., Ֆիտլ Պրեմիսլ, Վլչեկ Յան

Արդյունաբերական թունավոր նյութերի ռեզիստիվ սենսոր | Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3159 A

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակաուռուցքային հատկություն ունեցող 3-(4-հիդրօքսի-1-ֆենիլնոնան-2-իլ)-4-ֆենիլ-1H- 1,2,4-տրիազոլ-5(4H)-թիոն | Օրգանական քիմիա: 2018, 3166 A

Գալստյան Ա. Ս., Ղոչիկյան Տ. Վ., Մարտիրյան Ա. Ի., Սամվելյան Մ. Ա.

Հակաօքսիդանտային ակտիվություն ցուցաբերող (R)-2-մեթիլ-5-(3-(4-(ամինոմեթիլ)-1H-1,2,3-տրիազոլ-1-իլ)պրոպ-1-են-2-իլ)ցիկլոհեքս-2-ենոնի N,N-երկտեղակալված ածանցյալներ | Օրգանական քիմիա: 2018, 3851 A

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակացնցոմային, քնաբեր և հիպնոսեդատիվ հատկոթյոններ ոնեցող 1-ալկօքսի- 4-(5-մրկապտո(տեղակալված մրկապտո)-4- տեղակալված-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ) բոտան- 2-ոլներ | Օրգանական քիմիա: 2018, 3203 A
1   2   3   4   5   6   7   8   31

Թեզիս/Thesis

Vitali Kalantaryan, Radik Martirosyan, Yura Babayan, Pogos Vardevanyan

Influence of nonionizing millimeter electromagnetic radiation on tumor and healthy DNA | The 2nd European Congress of Medical Physics. 2018, 96-96 pp.

H. Zakaryan, V. Aroutiounian, M. Aghamalyan

Cobalt impurity in thin dioxide and its influence in hydrogen sensors | Conference on Physics of Defects in Solids: Quantum Mechanics Meets Topology. 2018, p. 86 |

Vitali Kalantaryan, Ruzanna Ghazaryan, Sergey Hakobyan, Yura Babayan

Non-ionizing millimeter electromagnetic waves increase thermodynamic parameters of the binding of anticancer drugs mitoxantrone and doxorubicin with DNA | The 2nd European Congress of Medical Physics. 2018, 122-122 pp. |

Ղանալանյան Տիգրան

Հայերի արտագաղթը Եգիպտոսից 1950-1970-ական թվականներին | Եգիպտոսի հայերը, 2018, էջ 24-25

Յուլիա Անտոնյան

«Օլիգարխների» վե՞րջը: Մինչ- ու հետ-հեղափոխական իրողություններն ու Հայաստանի տնտեսական և քաղաքական վերնախավը | Հայաստան 2018. իրողություն և հեռանկարներ: 2018, էջ 55 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   436
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ