Գիրք/Book

В. Г. Маргарян

Анализ и оценка закономерностей пространственно-временного распределения испаряемости в засушливых районах южного Кавказа (на примере республики Армения) | Ученые записки российского государственного гидрометеорологического университета. 2018, № 51, стр. 71-78 |

Ալբերտ Ա. Մակարյան

Կրկին Պարոնյանի հետ (նոր ընթերցումներ) | Մենագրություն, «Անտարես» հրատ., Երևան, 2018, 312 էջ |

Դավիթ Սերոբյան

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք. սեփականության իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ, խմբ.` Վ. Դ. Ավետիսյան։– Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2018, 221 էջ (էլեկտրոնային գիրք) |

Քալանթարյան Է., Ալթունյան Կ.

Հանրային կառավարման տեսություն (մաս 2-րդ) | Դասընթացի ծրագիր և ուսումնամեթոդական ուղեցույց, Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2018, 78 էջ |

Սերգեյ Մեղրյան

ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն - 2 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 336 էջ |
1   2   3   4   5   6   7   8   645

Հոդված/Article

К. Р. Григорян, А. Л. Затикян

AB INITIO исследования комплексообразования галловой кислоты в водных растворах | Журнал Структурной химии, 2018, том 59, с. 1544 – 1551

Բարսեղյան Պարգև Աշոտի

Վահագնի պաշտամունքը հայոց մեջ | Интернаука. 2018, № 23(57), Часть 2, стр. 40-42 |

Էռնա-Մանեա Շիրինեան

Սուրբ Գրքի իմաստի «եռամասն» («տրիխոտոմիկ») ընկալման Որոգինէսի տեսութիւնը և դրա արձագանգը հայկական աղբիւրներում | Հայերէն Սուրբ Գրքի թարգմանութիւնն ու հրատարակութիւնը պատմութեան հոլովոյթում. միջազգային գիտաժողովի նիւթեր: 2018, էջ 104-111 |

М. Э. С. Ширинян

Нерсес Мшеци | Православная Энциклопедия. 2018 XLIX, стр. 57 |

М. Э. С. Ширинян

Нерсес III Строитель | Православная Энциклопедия. 2018, XLIX, стр. 51-53
1   2   3   4   5   6   7   8   4746

Արտոնագիր/Patent

Հարությունյան Իշխան, Կիրակոսյան Արթուր, Ավետիսյան Աշոտ, Հովհաննիսյան Մեսրոպ

Լազերային ճառագայթի կառավարման ակուստաօպտիկական եղանակ | G02F 1/00: 2017: AM20160071

Aram Hakhumyan, Gurgen Harutyunyan, Samvel Shoukourian, Valery Vardanian, Yervant Zorian

Testing electronic memories based on fault and test algorithm periodicity | SYNOPSYS, INC. (Mountain View, CA). 9831000. Nov 28, 2017

Գևորգ Փիրումյան, Էդգար Փիրումյան, Գևորգ Սիմոնյան, Արսեն Սիմոնյան

Ջրի աղտոտվածության աստիճանի որոշման եղանակ | 2016, 3063A

Margaryan Hakob, Hakobyan Nune, Hovhannisyan David, Abrahamyan Valeri, Aroutiounian Vladimir, Tabirian Nelson

Centrally symmetric liquid crystal polarization diffractive waveplate and its fabrication | WO 2016/183602 A1

Սարգսյան Հ., Սարգսյան Հ., Հարությունյան Լ., Բադալյան Հ., Հարությունյան Ռ.

Ալյումինի հիդրօքսիդի զոլի ստացման եղանակ | Քիմիա: 2016, 3019 A
1   2   3   4   5   6   7   8   29

Թեզիս/Thesis

Ա. Սարիբեկյան

Վառելիք-էներգետիկ ռեսուրսների կանխատեսումը Հայաստանում | Ելույթների թեզիս. ժողով. Երիտասարդ տնտ. գիտն. 8-րդ հանրապետ. կոնֆ. Թբիլիսի, 1985 թ., էջ 174 - 176

Ռ. Ա. Նահապետյան

Նահապետական մեծ ընտանիքն Աղձնիքի հայերի մեջ (XIX դ. վերջ – XX դ. սկիզբ) | Հայաստանի բնակչության հասարակական կենցաղի և հոգևոր մշակույթի պրոբլեմների ուսումնասիրությանը նվիրված գիտական նստաշրջան: ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, 1985, էջ 38-40

Бадалян Сусанна , Мелик-Хачатрян Дж.Г.

Экологическая и физиологическая характеристика Hypholoma fasciculare (Fr.) Kumm. произрастающего в разных биогеоценозах | Матер. В сб.: Изучение грибов в биогеоценозах. Матер. III всес. конф., Ташкент, Узбекистан. C.13-14

Л.Микаелян

О матричных континуальных аналогах теорем Г.Сеге о теплицевых детеринантах | г.Галле,ГДР. Complex AnalysisAnd its App. toPartial Diff. Eq.,Halle,1984

В. М. Асланян, Ю. С. Бабаян, Л. Л. Асланян , Г. В. Ананян, Р. С. Казарян

Влияние противоопухолевых препаратов алкилирующего типа на структуру опухолевой (саркома 45) ДНК | V Всесоюзная конференция по спектроскопии биополимеров.Харьков тезисы докладов, 1984, 2-4 октября, с. 9-10
1   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390   393
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ