Գիրք/Book

Ա. Տ. Կնյազյան

Լեզու և գենդեր | ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 210 էջ

M. Yaghubyan, A. Khachatryan, L. Madoyan

English Grammar in Practice / Part 3 | ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2018թ․, 120 էջ

Պետրոսյան Արշալույս, Սարուխանյան Բելլա

Ընթերցանության նյութեր մանկավարժության մասին | Ուս. ձեռնարկ, Մեկնարկ, 2018թ․, 132 էջ

Ս. Միրիմանյան, Լ. Խալաթյան, Ն. Հայրապետյան, Հ. Գրիգորյան

Step up to social work | Ուս. ձեռնարկ, Մեկնարկ, 2018թ․, 166 էջ

Siranoush Kh. Ghaltakhchyan

Speed up Your English Language Proficiency: Selection of Audio Reproductions with Exercises | Ուս. ձեռնարկ, Տիգրան Մեծ, 2018թ․, 312 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   664

Հոդված/Article

Զավեն Հարությունյան, Ամալյա Հարությունյան

Գունանունների հավելիմաստները ժամանակակից ֆրանսերենում | Ուս. ձեռնարկ: Ասողիկ, 2018թ․, 134 էջ

Հ. Սարգսյան

Պետության կայացվածության և սահմանադրականության փոխառնչությունները | Գիտական Արցախ, 2018, N1, Էջ 283-290

Հ. Լ. Սարգսյան

Իշխանության գերխնդիրը սահմանադրականության մակարդակի բարձրացումն է | Ինչ անել. Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները, գիտագործնական խորհրդաժողով, Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների ﬕություն, 2018, Երևան, Էջ 9-16

Ал. Сафарян

К вопросу культурно-гуманитарного сотрудничества Армении и России в контексте интеграционных процессов на постсоветском пространстве | Электронный доклад

А. Л. Саргсян, Э. Н. Матевосян

Оценка технологического развития государств – членов ЕАЭС и стран других региональных экономических объединений | Международная торговля и торговая политика, 2018, С. 124-134, 1 (13)
1   2   3   4   5   6   7   8   4959

Արտոնագիր/Patent

Հարությունյան Վ. Մ., Առաքելյան Վ. Մ., Վրնատա Մ., Ալեքսանյան Մ. Ս., Ադամյան Զ. Ն., Սայունց Ա. Գ., Շահնազարյան Գ. Է., Ֆիտլ Պրեմիսլ, Վլչեկ Յան, Կասպարյան Հ. Ս.

Ռազմական թունավոր ազդանյութերի ռեզիստիվ սենսոր | Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3160 А

Հարությունյան Վ. Մ., Առաքելյան Վ. Մ., Վրնատա Մ., Ալեքսանյան Մ. Ս., Ադամյան Զ. Ն., Սայունց Ա. Գ., Շահնազարյան Գ. Է., Ադամյան Ա. Զ., Խաչատուրյան Է. Ա., Ֆիտլ Պրեմիսլ, Վլչեկ Յան

Արդյունաբերական թունավոր նյութերի ռեզիստիվ սենսոր | Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3159 A

Հարությունյան Իշխան, Կիրակոսյան Արթուր, Ավետիսյան Աշոտ, Հովհաննիսյան Մեսրոպ

Լազերային ճառագայթի կառավարման ակուստաօպտիկական եղանակ | G02F 1/00: 2017: AM20160071

Aram Hakhumyan, Gurgen Harutyunyan, Samvel Shoukourian, Valery Vardanian, Yervant Zorian

Testing electronic memories based on fault and test algorithm periodicity | SYNOPSYS, INC. (Mountain View, CA). 9831000. Nov 28, 2017

Գևորգ Փիրումյան, Էդգար Փիրումյան, Գևորգ Սիմոնյան, Արսեն Սիմոնյան

Ջրի աղտոտվածության աստիճանի որոշման եղանակ | 2016, 3063A
1   2   3   4   5   6   7   8   30

Թեզիս/Thesis

V. Ohanyan

Covariogram of convex bodies and geometric probabilities | Dedicated to 90th Anniversary of SERGEY MERGELYAN. 2018, 61-62 pp.

Sergey Davidov, Yuri Movsisyan, Aleksandar Krapez

Parastrophically uncancellable equations with division and regular operations | EMS conference, Emil Artin International Conference. 2018, p. 43

Yu. M. Movsisyan, G. Kirakosyan

Interassociativity VIA hyperidentities | Emil Artin International Conference. 2018, 96-97 pp. |

Yu. M. Movsisyan

Varieties and Hypervarieties of Algebras and New Discrete Mathematical Functions | Emil Artin International Conference. 2018, p. 95 |

Yu. M. Movsisyan

Algebraic foundation of new discrete mathematical functions | The 3rd International Workshop on Boolean Functions and their Applications (BFA). 2018, p. 14 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   416
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ