Գիրք/Book

Արթուր Վաղարշյան

Պետության և իրավունքի տեսություն-1 | Դասախոսություններ, ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2016, 280 էջ

Գ. Ս. Քիլիմջյան

Հնդկաստանի, Չինասատանի և Ճապոնիայի միջնադարի ու նոր ժամանակների պատմություն | Դասախոսություններ: Երևան, 2017թ., 185 էջ |

Վ. Գ. Ենգիբարյան

Հանցագործությունների քննության մեթոդիկա: Կրիմինալիստիկական մեթոդիկա: | Դասագիրք բուհերի իրավաբանական ֆակուլտետների ուսանողների համար՝ երաշխավորված ՀՀ ԿԳՆ կողմից, Երևան, Թասկ, 2017, 608 էջ

Հովհաննես Զաքարյան, Հենրիետա Սուքիասյան

Հայոց եղեռնի պատճառած լեզվական կորուստները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 71-77 |

Վահրամ Դումանյան

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ | Դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017 143 էջ |
1   2   3   4   5   6   7   8   610

Հոդված/Article

G. S. Simonyan

Abiogenous organic matter in the solar system | GISAP: Physics, Mathematics and Chemistry. 2017, №8, pp. 8-14 |

G. S. Simonyan

Organic components of oil in meteorites and comets | GISAP: Physics, Mathematics and Chemistry. 2017, №8, pp. 19-24 |

G. S. Simonyan

Organic matter in the interstellar medium | GISAP: Physics, Mathematics and Chemistry. 2017, №8, pp. 32-37 |

Harutyunyan L. R., Harutyunyan R. S.

Micellar parameters of cationic surfactant cetylpyridinium bromide in aqueous solutions of amino acids at different temperatures: conductometric, surface tension, volumetric and viscosity study | Tenside Surfactants Detergents. 2017, 54, pp. 141-159

Арутюнян Л. Р., Петросян И. А., Бадалян Г. Г., Арутюнян Р. С., Зейтагян Г. М.

Модифицирование и применение диатомитового сорбента для извлечения красителей | Вопросы химии и химической технологии. 2017, 1, 110, стр. 43-48 |
1   2   3   4   5   6   7   8   4314

Արտոնագիր/Patent

Սարգսյան Հ., Սարգսյան Հ., Հարությունյան Լ., Բադալյան Հ., Հարությունյան Ռ.

Ալյումինի հիդրօքսիդի զոլի ստացման եղանակ | Քիմիա: 2016, 3019 A

Margaryan Hakob, Hakobyan Nune, Hovhannisyan David, Aroutiounian Vladimir, Tabirian Nelson, Rohatgi Upendra, Jo Jae, Goushcha Oleksandr, Sargsyan Tigran, Gasparyan Petros

Device and Method for measuring circular dichroism | Ֆիզիկա: 2016: WO/2016/000001

Հ. Ա. Բաբայան

Սելավախպաշտպան կառուցվածք | Հիդրոտեխնիկայի բնագավառ: 2016, AM20160050

Հակոբ Մարգարյան, Դավիթ Հովհաննիսյան, Նունե Հակոբյան, Վալերի Աբրահամյան, Վլադիմիր Հարությունյան, Նելսոն Թաբիրյան

Հեղուկ բյուրեղային բևեռային դիֆրակցիոն ալիքային թիթեղ | Ֆիզիկա, օպտիկա: 2016, AM20150065

Ս. Ս. Հայրապետյան, Գ. Պ. փիրումյան

Միկրոգնդային կոմպոզիտային սորբենտի ստացման եղանակ | CO1B 33/00, CO4 21/00. 2016, 3037A
1   2   3   4   5   6   7   8   27

Թեզիս/Thesis

Նաիրա Ավագյան, Նաիրա Ներսիսյան

Անգլերենի գունանուններով դարձվածքների հոգեբանական և իմաստակառուցվածքային բնութագիրը | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 54 , Հայաստան

Օհանյան Մարիաննա

Խոսույթի վերլուծության շուրջ | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 64

Karapetyan Lili, Petrosyan Margarita

On Some Effective Uses of Tablet Devices in an EFL Class | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 79

Yaghubyan Marine

Approximation as a Semantic Process of Occasional Modification of Meaning | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, 91-92 էջ, Հայաստան |

Արմինե Խաչատրյան

Խորհրդանիշը որպես թանատաբանական հասկացույթի արտահայտչամիջոց | Ժամանակակից Լեզվաբանությունը Միջգիտակարգայնության Լույսի Ներքո: 2016, 38-39 էջ, Հայաստան
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   349
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ