Գիրք/Book

Վահե Գևորգյան

Համեմատական իրավագիտություն | Ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատարակչություն, Երևան, 2019, 332 էջ

Г.С. Казинян

Современные вызовы првового регулирования уголовного правосудия: Опыт Республики Армения | Монография, Palmarium Academic Publishing. Mauritius, 2018, 64 стр.

Քնարիկ Վարդանյան

Փախստականների միջազգային իրավական և ներպետական պաշտպանությունը | Ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատարակչություն, Երևան, 2018, 256 էջ

Ա. Տ. Կնյազյան

Լեզու և գենդեր | ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 210 էջ

M. Yaghubyan, A. Khachatryan, L. Madoyan

English Grammar in Practice / Part 3 | ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2018թ․, 120 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   669

Հոդված/Article

Կ. Ս. Յարալովա, Լ. Կ. Բչեմյան, Վ. Կ. Յակիմենկո

Синтез глушенных стекол в системе SiO2-Al2O3-CaO (Մարած ապակիների սինթեզը SiO2-Al2O3-CaO) համակարգերում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 105-107 (ռուսերեն) |

Ռ. Տ. Մկրտչյան, Կ. Ա. Տեր-Առաքելյան, Գ. Ս. Փանոսյան, Վ. Վ. Կորոտկովա, Հ. Գ. Բաբայան

О возможности производства карбоната бария из местного сырья (Տեղական հումքից բարիումի կարբոնատի արտադրության հնարավորության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 101-104 (ռուսերեն) |

Գ. Ա. Ղազարյան, Ռ. Հ. Չալտիկյան, Ն. Մ. Բեյլերյան, Գ. Ս. Սիմոնյան, Ա. Կ. Շերենց

Влияние гамма-облучения и лазерного излучения на физико-химические свойства некоторых жидкостей (Գամմա և լազերային ճառագայթման ազդեցությունը մի քանի հեղուկների ֆիզիկաքիմիական հատկությունների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 96-100 (ռուսերեն) |

Ս. Ե. Գասպարյան, Ա. Գ. Քանքանյան

Хроматография как метод определения оптимальной концентрации осадителя-комплексанта. 3. Определение оптимальной концентрации осадителей-комплексантов C2O4 2- и S2O3 2- для кадмия, серебра и свинца (Քրոմատոգրաֆիքն որպես նստեցուցիչ-կոմպլեքսանտ իոնի օպտիմալ կոնցենտրացիայի որոշման մեթոդ: 3. Նստեցուցիչ-կոմպլեքսանտ C2O4 2- -ի օպտիմալ կոնցենտրացիայի որոշումը կադմիումի համար և S2O3 2- -ինը՝ արծաթի և կապարի համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 92-95 (ռուսերեն) |

Ֆ. Հ. Կարապետյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

Об одной особенности метанолиза поливинилацетата в присутствии диэтиламина и пиперидина (Պոլիէլեկտրոլիտային հատկությամբ պոլիվինիլապիրտի ստացւմը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 88-91 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5   6   7   8   5062

Արտոնագիր/Patent

Հարությունյան Վ. Մ., Առաքելյան Վ. Մ., Վրնատա Մ., Ալեքսանյան Մ. Ս., Ադամյան Զ. Ն., Սայունց Ա. Գ., Շահնազարյան Գ. Է., Ֆիտլ Պրեմիսլ, Վլչեկ Յան, Կասպարյան Հ. Ս.

Ռազմական թունավոր ազդանյութերի ռեզիստիվ սենսոր | Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3160 А

Հարությունյան Վ. Մ., Առաքելյան Վ. Մ., Վրնատա Մ., Ալեքսանյան Մ. Ս., Ադամյան Զ. Ն., Սայունց Ա. Գ., Շահնազարյան Գ. Է., Ադամյան Ա. Զ., Խաչատուրյան Է. Ա., Ֆիտլ Պրեմիսլ, Վլչեկ Յան

Արդյունաբերական թունավոր նյութերի ռեզիստիվ սենսոր | Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3159 A

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակաուռուցքային հատկություն ունեցող 3-(4-հիդրօքսի-1-ֆենիլնոնան-2-իլ)-4-ֆենիլ-1H- 1,2,4-տրիազոլ-5(4H)-թիոն | Օրգանական քիմիա: 2018, 3166 A

Գալստյան Ա. Ս., Ղոչիկյան Տ. Վ., Մարտիրյան Ա. Ի., Սամվելյան Մ. Ա.

Հակաօքսիդանտային ակտիվություն ցուցաբերող (R)-2-մեթիլ-5-(3-(4-(ամինոմեթիլ)-1H-1,2,3-տրիազոլ-1-իլ)պրոպ-1-են-2-իլ)ցիկլոհեքս-2-ենոնի N,N-երկտեղակալված ածանցյալներ | Օրգանական քիմիա: 2018, 3851 A

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակացնցոմային, քնաբեր և հիպնոսեդատիվ հատկոթյոններ ոնեցող 1-ալկօքսի- 4-(5-մրկապտո(տեղակալված մրկապտո)-4- տեղակալված-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ) բոտան- 2-ոլներ | Օրգանական քիմիա: 2018, 3203 A
1   2   3   4   5   6   7   8   31

Թեզիս/Thesis

Ghazaryan K., Antonyan S., Movsesyan H.

Copper phytoremediation potential of native plant species growing in the mine polluted areas of south Armenia | International Conference “Smart Bio”. 2018, p. 104 |

Ghazaryan Karen, Ruzan Avetisyan, Hrant Zhamharyan

Copper bioaccumulation status and phytoremediation potential of some agricultural plant species growing in polluted agricultural lands of Armenia | International Conference “Smart Bio”. 2018, p. 103 |

Gayane H. Poghosyan, Poghos H. Vardevanyan, Marieta S. Mikaelyan, Anahit V. Nerkararyan

Effect of whole body extremely high frequency electromagnetic irradiation exposure on antioxidant enzymes activity in rats | 2nd International Conference "Smart Bio". 2018, p. 155

Gayane Poghosyan, Zhanna Mukhaelyan, Poghos Vardevanyan

Combined effect of cadmium ions and millimeter range electromagnetic waves on growth and antioxidant enzymes activity of wheat seedlings | 2nd International Conference "Smart Bio". 2018, p. 129

Hripsime Petrosyan, Liana Vanyan, Armen Trchounian, Karen Trchounian

Biohyd rogen production by Escherichia coli during dark fermentation: novel properties of different subunits in hydrogenases 3 and 4 depending on glucose concentration | 22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, C1: p. 3
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   431
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ