Գիրք/Book

Սերհակ Ամիրյան

Արխիվագիտություն | ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 440 էջ

Լիլիթ Պիպոյան

Ճարտարապետության հիմունքներ | ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 190 էջ

Ռաֆիկ Նահապետյան

Հունական և հռոմեական անտիկ սկզբնաղբյուրների ազգագրական տեղեկությունները Հայաստանի և հայերի մասին | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 240 էջ

Աշոտ Ներսիսյան, Մարտիրոս Անաստասյան

Անկախ Ղարաբաղը 1917-1921 թվականներին | Մենագրություն: Տիր հրատարակչություն, 2018թ․, 116 էջ

Ashot Nersisyan, Mardiros Anastasyan

The independent Kaharabagh in 1917-1921 | "TIR" Publishing house. 2018, 105 pp.
1   2   3   4   5   6   7   8   655

Հոդված/Article

Ա. Ա. Աղաջանյան , Ա. Հ. Թռչունյան

Antihyperglycemic properties of the herbal mixture composed of extracts from Salvia officinalis L., Calendula officinalis Linn., Glycyrrhizae radix L. and Echinacea purpurea L. on hyperglycemia induced by immobilization stress in rabbits (Salvia officinalis L., Calendula officinalis Linn., Glycyrrhizae radix L. և Echinacea purpurea L. բուսական խառնուրդի հակահիպերգլիկեմիկ հատկություններն իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 180-186 |

Մ. Ա. Շահինյան , Մ. Ս. Միքաելյան , Մ. Ռ. Դարբինյան , Պ. Հ. Վարդևանյան

Aggregative properties of erythrocyte under the influence of millimeter range electromagnetic waves (Էրիթրոցիտների ագրեգացիոն հատկությունները միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության ներքո) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 187-192 |

Ռ. Է. Մաթևոսյան , Ս. Գ. Նանագյուլյան , Ի. Մ. Էլոյան , Տ. Ա. Եսայան

Study of soil fungi in the territory of Kapan City and its surrounding (Կապան քաղաքի և դրա շրջակայքի հողային սնկերի ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 193-197 |

Ferdinand Gasparyan, Volodymyr Handziuk, Lode K J Vandamme, Maristella Coppola, Viktor Sydoruk, Mykhailo Petrychuk, Dirk Mayer, Svetlana Vitusevich

Noise spectroscopy of tunable nanoconstrictions: molecule-free and molecule-modified | Nanotechnology, 2018, Vol. 29, Issue 38, 385704 (1-12) pp. |

Vladimir M. Aroutiounian

Hydrogen Peroxide Solid-State Sensors | Armenian Journal of Physics, 2018, Vol. 11, Issue 1, 39-60 pp.
1   2   3   4   5   6   7   8   4885

Արտոնագիր/Patent

Վ.Գ. Մարգարյան

Գոլորշունակության և այն պայմանավորող օդերևութաբանական տարրերի միջև բազմագործոն կոռելյացիոն կապերը Սևանա լճի ավազանում | Ագրոգիտություն, № 1- 2, Եր., 2009, էջ 86-91

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ք. Հ. Փալանջյան, Մ. Ա. Քալաշյան, Ա. Ս. Զեյթունյան, Գ. Լ. Եսայան, Լ. Խ. Մուրադյան

Դիսպերսային հապաղման գիծ | Հ.Հ. գյուտի արտոնագիր, AM No. 2178 A2, G02F 1/01, G02B 5/00, 8 էջ, (2008 )

A. A. Kirakosyan, A. A. Kutuzyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

Generator of temporal dark solitons | Patent of RA, No. AM 2114 A2, H01S 3/00, H04B 10/152 (2008)

A. A. Kirakosyan, A. S. Mheryan, T. G. Mansuryan, T. J. Khachikyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

Method to determine the duration of ultrashort pulses | Patent of RA No. AM 2079 A2, G01J 11/00, G01B 9/02 (2008)

Ա. Ա. Ավետիսյան, Գ. Գ. Թոքմաջյան, Լ. Վ. Կարապետյան, Ռ. Վ. Պարոնիկյան, Հ. Մ. Ստեփանյան, Բ. Տ. Ղարիբջանյան

Հակամանրէային ազդեցություն ունեցող 2-էթօքսիկարբոնիլ(կարբօքսի)-3-օքսիմեթիլ-4,4-դիմեթիլ-2-բութեն-4-օլիդները | Երևան 2007, ՀՀ արտոնագիր 2008, Պաշտոնական տեղեկագիր, թիվ 3
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   29

Թեզիս/Thesis

Ղանալանյան Տիգրան

Հայերի արտագաղթը Եգիպտոսից 1950-1970-ական թվականներին | Եգիպտոսի հայերը, 2018, էջ 24-25

Յուլիա Անտոնյան

«Օլիգարխների» վե՞րջը: Մինչ- ու հետ-հեղափոխական իրողություններն ու Հայաստանի տնտեսական և քաղաքական վերնախավը | Հայաստան 2018. իրողություն և հեռանկարներ: 2018, էջ 55 |

Г. А. Баласанян

Русская революция и Армянский вопрос 1917-1918гг. | Армяне Юга России: История, культура, общее будущее (Материалы III Международной научной конференции г. Ростов-на-Дону, 30-31 мая, 2018 г.. 2018, стр. 41-43 |

Samvel Sarkisyan, Karen Ghazaryan, Sergey Ohanyan, Valentin Mozharovsky

Modern Problems of Mechanics and Mathematics | Modern Problems of Mechanics and Mathematics. 2018, 144-145 pp. |

N. G. Aharonyan

Generalized pleijel identity and covariograms of convex bodies | Dedicated to 90th Anniversary of SERGEY MERGELYAN. 2018, 10-11 pp.
1   2   3   4   5   6   7   8   412
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ