Գիրք/Book

Սահակ Մանուկյան

Հանրային (համայնքային) ծառայության իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 172 էջ

Emrah Çoraman, Christian Dietz, Ghazaryan Astghik, Elisabeth Hempel, Eran Levin, Primož Presetnik, Maja Zagmajster, Frieder Mayer

Reticulate evolutionary history of a western palaearctic bat complex explained by multiple MTDNA introgressions in secondary contacts | bioRxiv. 2018, 1-11 pp. |

Հրաչ Բայադյան, Հրանտ Գալստյան, Ռուզան Գիշյան, Լիլիթ Հակոբյան, Վարդուհի Պետրոսյան, Զարուհի Սարգսյան

Մեդիայի նշանագիտության ներածություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 168 էջ

Դավիթ Ալավերդյան

Ռազմական լրագրություն | Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ՊՆ աշխատակազմ: 2018թ․, 188 էջ

Թերեզա Ամրյան

Եզդիագիտություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 40 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   647

Հոդված/Article

Հայրենիքի վերածնութեան խորհուրդը Վ. Տերեանի «Մի խառնեք մեզ ձեր…» բանաստեղվութեան մէջ | Սիոն հանդէս, Երուսաղէմ, Տպ. Ս. Յակոբեանց, 2018, (հ. 90) թ. 4-6, էջ 177-187: |

Սարգիս Մխիթարյան

Գր. Մագիստրոսը և Կեչառիսյան ճեմարանական դպրոցը | «Հայ մանկավարժության երախտավորները ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումների համաբնագրում»: Հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումների և գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, Արտագերս, 2018, էջ 92-95 |

Սարգիս Մխիթարյան

Մենագրություն՝ նվիրված Գրիգոր Շղթայակիր պատրիարքին | Էջմիածին, Տարի ՀԵ, (2018) № Գ, էջ 139-144 |

Л. Габриелян, В. Калантарян, А. Трчунян

Дейcтвие электpомагнитного излучения c чаcтотой 51,8 и 53,0 ггц на pоcт, cодеpжание пигментов, фотовыделение водоpода и активноcть F0F1-АТФазы Пуpпуpной Бактеpии Rhodobacter sphaeroides | Биофизика (Biophysics). 2018, 63, 3, стр. 468-474

E. S. Gevorgyan, Zh. V. Yavroyan, N. R. Hakobyan, A. G. Hovhannisyan, E. G. Sargsyan

In vivo action of cisplatin on lipid content in nuclear membranes from rat brain cells | Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2018, 70 (1), էջ 16-21 |
1   2   3   4   5   6   7   8   4788

Արտոնագիր/Patent

Ա. Սաղյան, Ս. Դադայան, Ա. Գեոլչանյան, Յու. Բելոկոն

Հալոգենտեղակալված քիրալային միացությունները՝(S)-2-N-(N'-բենզիլպրոլիլ)ամինաբենզոֆենոնի ածանցյալները որպես ռեագենտներ ոչ սպիտակուցային -ամինաթթուների ստացման համար և դրանց ստացման եղանակ | Արտոնագիր № 2181 A2, գրանցված է պետական գրանցամատյանում 25.12.2008, 11 էջ

Ավետիսյան Ա.Ա., Ալեքսանյան Ի.Լ., Դուրգարյան Վ.Հ., Ղարագուլյան Կ.Գ., Լվով Վ.Մ., Ջանփոլադյան Ե.Վ.

Հակաառիթմիկ ակտիվություն ունեցող 2-(1-տեղակալված)-4-մեթիլ-ֆուրո[3,2-c]խինոլինի ածանցյալների քլորաջրածնային աղեր | ՀՀ Արտոնագիր N 2101 A2 26.05.2008 թ.

Ա. Կիրակոսյան, Տ. Մանսուրյան, Տ. Խաչիկյան, Ա. Մհերյան, Գ. Եսայան, Լ. Մուրադյան

Լազերային գերկարճ իմպուլսների տևողության որոշման եղանակ | Հ.Հ. գյուտի արտոնագիր, AM No. 2079 A2, G01J 11/00, G01B 9/02, 9 էջ, (2008)

Ա.Կիրակոսյան, Ա. Կուտուզյան, Գ.Եսայան, Լ. Մուրադյան

Ժամանակային մութ սոլիտոնների գեներացման սարք | Հ.Հ. գյուտի արտոնագիր AM No. 2114 A2, H01S 3/00, H04B 10/152, 8 էջ, (2008)

S. S. Hayrapetyan, L. S. Banyan, L. G. Mangasaryan, H. G. Khachatryan

Liquid chromatography methods for monolithic holder | The № 1999 A patent application for the invention. Official Gazette, 2007, №2 (79), page 4
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   29

Թեզիս/Thesis

В. Г. Микаелян

Явные вложения пекырсивных групп в конечно представленные группы | International Algebraic Conference dedicated to the 110th anniversary of Professor A. G. Kurosh (1908–1971). 2018, 144-145 pp. |

Petros Petrosyan

Some results on palette index of graphs | 6th Gdańsk Workshop on Graph Theory. 2018, 60-61 pp. |

Anahit Chubaryan, Artur Khamisyan

On some universal proof system for all versions of many-valued logics | Logic Colloquium 2018. p. 95-96 |

H. Hakopian, V. Vardanyan

On the usage of lines in GCn-sets | Emil Artin International Conference. 2018, p. 35 |

М. М. Овсепян

Осовенности информационных и публицистических передач телерадиокомпаний республики Армения | Журналистика в 2017 году; твочество, профессия, индустрия. 2018, стр. 111
1   2   3   4   5   6   7   8   396
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ