Факультет экономики и менеджмента
 
 

Գիրք

, , , , , , , , ,

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուս. ձեռնարկ, Զանգակ, Երևան, 2017թ., 288 էջ

, , ,

Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ | Ուս.ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 136 էջ

, ,

Դիսկրետ մոդելավորումը ճանաչողության և դասակարգման խնդիրներում | Երևան 2015, Զանգակ հրատարակչություն, 54 էջ |

, , , , , ,

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2009, 168 էջ |

, , ,

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար | 2005, Երևան,108 էջ
 

Հոդված

,

Գյուղատնտեսության ոլորտում առաջացող բազմաչափանիշային խնդիրների լուծման որոշ մոտեցումներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 53-63 |

,

An asymptotic estimate of the number of solutions of a special system of boolean equations (Բուլյան հավասարումների հատուկ համակարգերի լուծումների քանակի ասիմպտոտիկ գնահատումները ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #1, էջ 35-39 |

,

Որոշ տիպի երկրաչափան խնդիրների լուծման մեթոդներ | Բնագետ, Երևան,2000, 7 էջ

О гамильтоновых циклах в графах (Համիլտոնյան ցիկլեր գրաֆներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 165 (ռուսերեն) |

О попарно несравнимых вершинах единичного n-мерного куба и оценке числа шагов одного алгоритма (n-չափանի միավոր պորանարդի զույգ առ զույգ անհամեմատելի գագաթների և մի ալգորիթմի քայլերի քանակի գնահատականի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 148-149 (ռուսերեն) |