Факультет востоковедения
 
 

Հոդված

Հայերենի հոլովական իմաստների արտահայտումը թալիշերենի Անբարանի բարբառում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 2 (38), էջ 97-111 |

Հայերենի և թալիշերենի ձևաբանական մի ընդհանրության շուրջ (թալիշերենի Անբարանի բարբառի նյութի հիման վրա) | Էջմիածին, 2016թ․, ՀԳ տարի Բ, 106-109 էջ, Հայաստան |

Տաբու և այլասացություն: Թալիշերենի Անբարանի բարբառի բարբառաշարում «գայլ» և «օձ» բառերի ստուգաբանական քննություն | Կանթեղ, հտ. 4 (65), Երևան, 2015, էջ 47-53 |

Առաջնալեզվային r ձայնորդը թալիշերենի Անբարանի բարբառում | Արևելագիտության հարցեր, հտ. 9, Երևան, 2015, էջ 479-483 |
 

Enclitic Pronouns in The Anbarāni Dialect of The Talyshi Language | First North American Conference in Iranian Linguistics (NACIL 1). 2017, p. 32-33 |

Թալիշերենի և կովկասյան պարսկերենի որոշ զուգաբանությունների շուրջ | Խաղանին և պարսկախոս Շիրվանը, 2016, էջ 53 |

Anbarāni and Lankarani dialects of Talyshi: a comparative analysis of verbal systems | ISEIL 2016 Second International Symposium on "Endangered Iranian Languages". 2016, 9-10 p. |