Факультет философии и психологии
 
 

Գիրք

In connection with psycho-somatic rehabilitation work of children with diabetes (type 1) | The current issues in theoretical and applied psychology, 2019, 47 էջ

, , , ,

Դատական կարգադրիչների ծառայության հիմունքներ | Ուս. ձեռնարկ: Ոսկան Երևանցի: 2016թ․, 112 էջ |

, , ,

Հոգեբանություն (դեմքեր, փաստեր) | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 204 էջ |

, , , , , , ,

Հոգեկան հուսալիության հետազոտման մեթոդաբանական մոտեցում: Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը | Կոլեկտիվ մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 164 էջ, էջ 113-131 |

Հոգեկան հուսալիության վերահսկման մեթոդներ | Դասընթացի ուսումնական ծրագիր (մեթոդական ուղեցույց),Երևան, ԵՊՀ-ի հրատ., 2009 թ., 24 էջ
 

Հոդված

,

Մարդու վարքի դէվոլյուցիան. վարքաբանական և հոգեբանական վերլուծություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 3 (30) էջ 48-61 |

Զգալը որպես ինտեգրալ անդրադարձում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 2 (26), էջ 48-58 |

Ճգնաժա՞մ, թե՞ կրիզիս: Կեղծ բեկման ապրումների հոգեբանական վերլուծություն | Արդի հոգեբանություն, 2018, 1, էջ 88-97 |

Образность. Опыт постижения реальности | Психология восприятия: трансцендентальная перспектива. Сборник научных статей. 2017, стр. 204-216

Պատկերայնությունը որպես իմացական հարմարվողականության դետերմինանտ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 1 (19), էջ 63-75 |
1   2   3   4   5  |  Посмотреть все
 

Արտակարգ իրավիճակներում գործող մասնագետների հոգեկանի ուսումնասիրման մեթոդաբանական հիմնախնդիրը | Երիտասարդ հոգեբանների երկրորդ հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, «Զանգակ-97», Երևան, 2003, էջ 38-39

Հոգեկան հուսալիության հիմնախնդիրը փրկարարի գործունեությունում | Երիտասարդ հոգեբանների առաջին հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, «Զանգակ-97», 2001, էջ 34-35

Պրոպորցիայի կարևորությունը գեշտալտ համակարգում | «Աշխարհի մեծ մշակույթները (Գերմանիայի մշակույթը)» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2000, էջ 11