Факультет экономики и менеджмента
 
 

Գիրք

, , , , , , , , ,

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուս. ձեռնարկ, Զանգակ, Երևան, 2017թ., 288 էջ

,

Համակարգչային պրակտիկում | Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի, 2016թ․, 120 էջ

, , , , , ,

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2009, 168 էջ |

,

VBA ծրագրավորում տնտեսագետների համար | Երևան, 2005թ.

,

Ավտոմատացված ուսուցողական համակարգ | «Գծային ծրագրավորում» առարկայից, Երևան, Հայ ԳՏԼԳՀԻ, 2003թ.
 

Հոդված

,

Գյուղատնտեսության ոլորտում առաջացող բազմաչափանիշային խնդիրների լուծման որոշ մոտեցումներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 53-63 |

, ,

«Քեյնսյան խաչը» ինստիտուցիոնալ-տեսական նոր ընկալմամբ՝ հետահայաց մեկնակերպ | Այլընտրանք գիտական հանդես, 2021, N4, էջ 17-26

,

Վենչուրային ֆինանսավորման առանձնահատկությունները | Այլընտրանք գիտական հանդես, 2021, N4, էջ 177-187

, ,

Рост населения и экономическое развитие:сравнительный анализ стран СНГ | Вестник Инженерной академии, 2021, том 18 N1, стр.5–10

, ,

ՀՀ ընկերությունների վճարունակության և ֆինանսական կայունության ցուցանիշների վերլուծությունը ըստ տնտեսության ճյուղերի | Եվրոպական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու 11 (01), Երևան 2020 թ, էջ 319-330
1   2   3  |  Посмотреть все