Факультет философии и психологии
 
 

Գիրք

Ընտանիքի կայունության հոգեբանական հիմքերը | Մենագրություն: Էդիթ Պրինտ, 2018թ․, 280 էջ

, , , ,

Զինվորի հոգեկան հատկությունների գնահատման և զարգացման մեթոդներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 186 էջ

Ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվություն | Ուրարտու համալսարանի հրատարակչություն, 2016թ․, 184 էջ

, ,

Հուզակամային ոլորտի հոգեբանության պրակտիկում | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Հեղ. հրատ., Երևան, 2014, 172 էջ

, , , , ,

Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանության պրակտիկում | Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012 թ., 138 էջ |
 

Հոդված

,

Միֆերի հոգեբանական առանձնահատկությունները և գործառնությունը ընտանիքի հոգեբանության համատեքստում | «Արդի հոգեբանություն», 2020, թիվ 2 (7), էջ 28-41

Կազմակերպչական հոգեբանական խորհրդատվության գիտական հիմքերը եվ կիրառական գործառույթները | Արդի հոգեբանություն, 2019, 2(5), 308-313 էջ

Անձի ինքնիրացման առանձնահատկությունները ամուսնական հարաբերություններում | Արդի հոգեբանություն, 2018, 1, էջ 80-87 |

Ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվության նպատակներն ու առանձնահատկությունները | Մխիթար Գոշ: 2017թ․, 1(46), 48-51 էջ, Հայաստան |

Ընտանեկան արժեքների համատեղելիության առանձնահատկությունները ժամանակակից հայ ընտանիքում | Մխիթար Գոշ: 2017թ․, 1 (46), 52-55 էջ, Հայաստան |
1   2   3   4   5  |  Посмотреть все
 

,

Психологическая безопасность личности подростка в контексте социальной одаренности | Междунар.научно-птакт.конференция “Развитие социальной одаренности детей и молодежи”, Ярославль, 26-27 окт., 20011, с.44-46