Факультет экономики и менеджмента
 
 

Հոդված

,

Անձնակազմի զարգացման արդյունավետության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի կազմակերպություններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 22-31 |

Կոնտրոլինգի և ներքին վերահսկողության համակարգի համատեղ կիրառումը կազմակերպությունում՝ որպես վերջինիս զարգացման նախապայման | Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում պարբերական, Երևան 2021թ․, էջ 42-49 (անգլերեն)

Ֆինանսական կազմակերպությունների վարկանշումը ռիսկերի կառավարման համատեքստում | Պատմություն և քաղաքականություն հանդես, Երևան 2021 թ․, թիվ 3 (14), էջ 84-90

Ֆինանսական կազմակերպությունների վարկանշման գործընթացի հիմնական փուլերի վերլուծություն | Այլընտրանք գիտական հանդես #3․ Երևան 2019, էջ 282-287

Ֆինանսական կազմակերպությունների վարկանշումը՝ որպես վերջիններիս գծով վարկային ռիսկերի կառավարման ժամանակակից մեթոդ | ՀՊՏՀ, 27-րդ գիտաժողով, Տնտեսության և հասարակության զարգացում․ 21-րդ դարի մարտահրավերներ և հնարավորություններ, Երևան, 2018, էջ 416-421