Факультет философии и психологии
Факультет философии и психологии
 
 

Գիրք

, , , ,

Զինվորի հոգեկան հատկությունների գնահատման և զարգացման մեթոդներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 186 էջ

Սպորտի և առողջ ապրելակերպի հոգեբանություն | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 52 էջ |

Մասնագիտական գործունեության մոդելավորման հոգեբանական հիմունքներ | ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2012, 172 էջ

, , , , ,

Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանության պրակտիկում | Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012 թ., 138 էջ |

, , ,

Հոգեբանություն (դեմքեր, փաստեր) | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 204 էջ |
 

Հոդված

Առողջ կենսակերպի և սեփական առողջության հանդեպ երիտասարդների արժեքային վերաբերմունքի գենդերային տարբերությունների ուսումնասիրություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 72-83 |

,

Անձնակազմի մասնագիտական որակների գնահատման հոգեբանական ազդեցության ուսումնասիրում (բանկի օրինակով) | Արդի հոգեբանություն, 2020, 1 (6), 61-70 էջ

, , ,

Психолого-Педагогические Аспекты Разработки Здоровьесберегающих Технологий Для Студенческой Молодежи | Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта, 2019, 4(15), 79-85 էջ

,

Влияние национальных духовных связей на творчество Мартироса Сарьяна | Արդի հոգեբանություն, 2017, 1, էջ 555-561 |

,

Մասնագիտական գործունեության նոր պայմաններին անձի հարմարման հիմնախնդրի ուսումնասիրման մոտեցումների վերլուծություն | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», 2015, 39-43 էջ |
1   2   3   4   5  |  Посмотреть все
 

Հեծանվորդի մարզումային պրոցեսում հեծանվադազգահի կիրառման հոգեբանական ասպեկտները | Թեզիսներ Հանրապետական XXVIII գիտամեթոդական կոնֆերանսի՝ նվիրված Հայաստանում քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն հռչակելու 1700-ամյակին, Եր., 2001, էջ 38

,

The psychological aspects of applying a cycletrack in the training process of a bicyclist | "Perfectives and Profiles", 6th Annual Congress of the ECSS, German Society of Sport Science, 2001, Poster id: 185

, ,

Application of the biological retroactive connection in the process of competitive stress control | 22nd international conference STAR, Palma de Mallorca Balearic Islands, Spain, 2001, Parallel Session: 12

Հեծանվորդի գործունեության մոդելավորման հոգեբանական չափանիշների ուսումնասիրություն | «Սպորտի հոգեբանություն» միջազգային սեմինարի թեզիսներ, Երևան, 2000, էջ 33

Հեծանվորդի մրցակցական գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորող գործոնների ուսումնասիրությունը | Հանրապետական XXVII գիտամեթոդական կոնֆերանս, Երևան, 2000, էջ 51