Факультет международных отношений
 
 

Գիրք

«Մեղքի և ապաշխարության խնդիրը» Գյունթեր Գրասի «Դանցիգյան եռագրության» մեջ | Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 144 էջ, Երևան

Sprache der Politik und Diplomatie in der deutschen Presse | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 356 էջ |

Գերմաներեն-հայերեն դիվանագիտական տերմինների և արտահայտությունների բառարան | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2012, 120 էջ |
 

Հոդված

Պատրիկ Զյուսքինդի «Օծանելիք» վեպի լեզվաոճական հնարները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 1 (37), էջ 58-66 |

Проблема неразрешëнного прошлого и система образов в романе Генриха Бëлля “И не сказал ни единого слова” | Կանթեղ: 2017թ․, 1, 22-29 էջ, Հայաստան |

,

Օտար լեզվի դասավանդման ակտիվ մեթոդները | Հանդես: 2016թ․, 18, 241-247 էջ, Հայաստան |

Идейно-композиционное своеобразие романа Г. Белля “Где ты был, Адам?” | Символ Науки, 2015, 6, 158-161 стр. |

Организация процесса обучения интерактивным методом при применении новейших технологий | Магия ИННО: новые технологии в языковой подготовке специалистов-международников: материалы научно-практической конференции к 70-летию факультета международных отношений, Москва, МГИМО 2013г., стр. 28-35 |