Юридический факультет
 
 

Գիրք

, , , ,

Քաղաքացիական իրավունքի խնդրագիրք լուծումներով | Երևան, Տիգրան Մեծ, 2017, 240 էջ |

Հռոմեական մասնավոր իրավունք | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Եր. հեղինակային հրատ., 2015, 240 էջ

Կորպորատիվ իրավահահաբերությունների արդի հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում (տնտեսական ընկերությունների օրինակով) | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ, Եր., 2013, 400 էջ

Հռոմեական մասնավոր իրավունք | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 216 էջ։

Հռոմեական մասնավոր իրավունք | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, 416 էջ։
 

Հոդված

Ստարտափները և ՀՀ օրենսդրությամբ առաջարկվող կորպորատիվ կառավարման արդյունավետ մոդելները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 № 1 (36), էջ 12-29 |

Խաղեր և գրազ կազմակերպելու իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 28-40 |

Проблемы гарантий прав ''политического меньшинства'', как один из признаков сохранения социальной солидарности в современных демократических обществах | «Влияние политической культуры и феномена социальной солидарности на электоральное поведение граждан Республики Молдова», Материалы международная онлайн-конференции 2020, Кишинёв, Молдова, ст. 79-87

Перспективы развития электронного голосования в Республике Армения | «Технологии избирательного процесса и мониторинга выборов». сборник докладов международной научно-практической конференции, 2021, Санкт Петербург, ст. 45-52

Մասնավոր իրավունքի զարգացման արդի խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 3 (30), էջ 54-61 |
1   2   3   4   5   6   7   8   11  |  Посмотреть все