Факультет армянской филологии
 
 

Գիրք

Ընդհանուր և հայ լեզվաբանության հարցեր | Ե, 2015թ., գիրք, 348 էջ

Հնչույթի բնորոշումն ըստ Պրահայի գործառական հնչույթաբանության | Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները (միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Ե., 2015թ., էջ 223 - 232 |

Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական հայացքները, | Եր. 2008, 206 էջ

Ընդհանուր լեզվաբանություն | Եր. 2007
 

Հոդված

Հին հայերենի ձայնեղ շփական վ (v)-ն (ապաժամանակյա և տարաժամանակյա հայեցակերպեր) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 1 (37), էջ 35-47 |

Ստուգաբանական դիտարկումներ (մուկն, ունկն / ականջ-(ք)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 15-26 |

Հին հայերենի ձայնեղ շփական Վ [V]-ի հնչաբանական բնութագրերը (համաժամանակյա քննություն) | «Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 1 (22), էջ 213-222

Հին հայերենի շփականների հնչույթաբանական բնութագրերը (համաժամանակյա հայեցակետ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 3 (33), էջ 29-39 |

Հին հայերենի հպաշփականների ծագումը (տարաժամանակյա հայեցակետ) | ՎԷՄ, 2020, թիվ 3 (71), էջ 187-218
1   2   3   4   5   6   7   8   13  |  Посмотреть все